Beleidsindicatoren

 

 

 

Indicator eenheid periode regio / dimensie waarde bron omschrijving
Veiligheid
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2014 Son en Breugel 61 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2014 Nederland 138 Stichting Halt
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2015 Son en Breugel 61 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2015 Nederland 134 Stichting Halt
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2016 Son en Breugel 136 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2016 Nederland 137 Stichting Halt
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2017 Son en Breugel 223 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2017 Nederland 131 Stichting Halt
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2018 Son en Breugel 101 Stichting Halt Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 2018 Nederland 119 Stichting Halt
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2,4 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Misdrijven - Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 2018 Nederland 2,2 CBS - Diefstallen
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2,1 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2018 Nederland 4,8 CBS - Criminaliteit
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 2,1 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
Misdrijven - Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 2018 Nederland 2,5 CBS - Diefstallen
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2018 Son en Breugel 3,3 CBS - Criminaliteit Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2018 Nederland 5,4 CBS - Criminaliteit
Economie
Functiemenging % 2019 Son en Breugel 69,6 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Functiemenging % 2019 Nederland 53,2 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 2019 Son en Breugel 183,9 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr 2019 Nederland 151,6 LISA
Onderwijs
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Son en Breugel 0 DUO/Ingrado Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Nederland 1,9 DUO/Ingrado
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Son en Breugel 6 DUO/Ingrado Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 Nederland 23 DUO/Ingrado
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 2018 Son en Breugel 0,7 DUO/Ingrado Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % 2018 Nederland 1,9 DUO/Ingrado
Sport, cultuur en recreatie
Niet-sporters % 2016 Son en Breugel 40,4 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Niet-sporters % 2016 Nederland 48,7 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
Volksgezondheid en milieu
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2018 Son en Breugel 103 CBS statistiek Huishoudelijk afval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2018 Nederland 172 CBS statistiek Huishoudelijk afval
Hernieuwbare elektriciteit % 2018 Son en Breugel 4,4 Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
Hernieuwbare elektriciteit % 2018 Nederland Geen data Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2015 Son en Breugel 282 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2015 Nederland 206 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2016 Son en Breugel 283 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2016 Nederland 209 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2017 Son en Breugel 282 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2017 Nederland 216 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2018 Son en Breugel 303 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2018 Nederland 230 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2019 Son en Breugel 327 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Gemiddelde WOZ waarde x €1.000 2019 Nederland 248 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2018 Son en Breugel 3,7 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen 2018 Nederland 8,6 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
Demografische druk % 2019 Son en Breugel 85,2 CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Demografische druk % 2019 Nederland 69,8 CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2019 Son en Breugel 609 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden 2019 Nederland 669 COELO, Groningen
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 Son en Breugel 650 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 Nederland 739 COELO, Groningen
Sociaal Domein
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 2019 Son en Breugel 1603,4 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 2019 Nederland 792,1 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
Jongeren met een delict voor de rechter % 2015 Son en Breugel 1 CBS Jeugd Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Jongeren met een delict voor de rechter % 2015 Nederland 1 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 2018 Son en Breugel 4 CBS Jeugd Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin % 2018 Nederland 7 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2018 Son en Breugel 2 CBS Jeugd Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren % 2018 Nederland 2 CBS Jeugd
Netto arbeidsparticipatie % 2018 Son en Breugel 71,1 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
Netto arbeidsparticipatie % 2018 Nederland 67,8 CBS - Arbeidsdeelname
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners eerste halfjaar 2019 Son en Breugel 208,8 CBS - Participatiewet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners eerste halfjaar 2019 Nederland 381,7 CBS - Participatiewet
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar eerste halfjaar 2018 Son en Breugel 129,5 CBS - Participatiewet Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar eerste halfjaar 2018 Nederland 305,2 CBS - Participatiewet
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar eerste halfjaar 2019 Son en Breugel 7 CBS Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar eerste halfjaar 2019 Nederland 10 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming % eerste halfjaar 2019 Son en Breugel 0,3 CBS Jeugd Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Jongeren met jeugdbescherming % eerste halfjaar 2019 Nederland 1,1 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdreclassering % eerste halfjaar 2019 Son en Breugel x CBS Jeugd Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
Jongeren met jeugdreclassering % eerste halfjaar 2019 Nederland 0,3 CBS Jeugd
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners eerste halfjaar 2019 Son en Breugel 450 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners eerste halfjaar 2019 Nederland 610 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
www.waarstaatjegemeente.nl
woensdag 25 maart 2020