Doorschuiven onttrekking reserves

De raad heeft gevraagd om bij de jaarrekening duidelijk inzicht te krijgen over de verschuivingen van onttrekkingen aan de reserves. Bij de jaarrekening 2018 is besloten deze onttrekking aan de reserves voor 2019 beschikbaar te stellen. Uitvoering van de werkzaamheden heeft niet of gedeeltelijk plaatsgevonden. Bij deze jaarrekening wordt voorgesteld onderstaande verschuivingen beschikbaar te stellen voor 2020. In totaal wordt voor € 1.231.525,00 voorgedragen.

Bedrag
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Bedrijfsvoering Ekkersrijt (inclusief uitvoering Masterplan Ekkersrijt) Ten behoeve van de nieuwe samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied hebben we € 100.000 gereserveerd vanwege extra capaciteit en verwachte hogere kosten. 2018 en 2019 waren overgangsjaren, waarin veel projecten uit de nieuwe samenwerkingsagenda wel zijn opgestart, maar nog niet direct leiden tot hogere kosten. Pas in 2020 wordt extra capaciteit vrijgemaakt. 75.089
De uitgaven bij de post Bestuurlijke vernieuwing / Nieuwe bestuursstijl zijn ruim € 20.000 lager uitgevallen dan was begroot (€ 20.000 begroting plus € 25.000,- extra via kredietvotering raad 22 augustus 2019). Bij het voorstel tot kredietvotering t.b.v. de uitvoeringskosten van het programma bestuurlijke vernieuwing hebben we al aangegeven dat deze uitvoeringskosten in dat stadium slechts globaal te ramen waren. De diverse activiteiten zijn in de praktijk qua kosten lager uitgevallen dan was geraamd. Ook is de in 2019 geplande tweedaagse raadsconferentie uitgesteld tot 2020. 16.181
Programma 4 Verkeer en vervoer
Uitvoeringsplan verkeer In vervolg op de vaststelling van de visies Masterplan Ekkersrijt en Visie Science Park (de laatste eind 2017), hebben we in 2019 niets besteed. We stellen voor het restant te be-stemmen voor uitvoering in 2020 en verder. 81.500
MJOP civiele kunstwerken Uitvoering onderhoud bruggen Dommelpas en Planetenlaan is doorgeschoven naar 2020. 20.000
Civiele kunstwerken fontein vijver Uitvoering onderhoud bruggen Dommelpas en Planetenlaan is doorgeschoven naar 2020. 3.700
Mobiliteitsvisie Uitvoering vindt in deelprojecten plaats. In 2019 hebben we, evenals in 2018, sterk ingezet op het vermijden van doorgaand verkeer, het stimuleren van fietsgebruik door het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden, het verlagen van gereden snelheden en het verbeteren van de zichtbaarheid van overstekende voetgangers in het centrum. 91.270
Toegankelijke bushaltes De toegankelijke knooppunthalte HOV Meubelboulevard is gerealiseerd. We stellen voor het restant nu door te zetten naar 2020. 58.128
Planontw 2e ontsluiting Ekkersrijt Van het beschikbare budget van € 84.000 bedoeld voor vervanging is € 46.000 gebruikt. 38.364
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Cultuurhistorisch beleidsplan incl. 2e fase waardenkaart In 2016 zijn we begonnen met het opstellen van een concept beleidsplan en bijbehorende waardenkaart. De verwachting was om dit eind 2016 door de raad vast te laten stellen. Door de ontwikkelingen rondom de potentieel gemeentelijke monumentenlijst is in 2016 geheel en 2017 met de waardenkaart een pas op de plaats gemaakt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de totstandkoming van een lokaal gedragen cultuurhistorisch beleidsplan dat - los van de wettelijke verplichting - uitgangspunt en essentieel is in dit project. In 2017 en 2018 hebben we wel al enkele stappen gezet m.b.t. het verder vormgeven van dit plan. Echter, daarmee zijn geen externe kosten gemoeid. Het verder vormgeven zou doorlopen in 2019. Personele problemen hebben ertoe geleid dat er in 2019 niks is uitgevoerd. We stellen voor om het restantbudget van € 16.700 over te hevelen naar 2020. 16.700
Aanpassingen Sporthal de Landing Bij de Landing dienen een aantal bouwkundige gebreken te worden hersteld. Daarnaast is geconstateerd dat de Landing een aantal functionele tekortkomingen heeft. Het was de be-doeling dat in 2017 de gebreken en tekortkomingen gelijktijdig uitgevoerd zouden worden. De commissie Burgerzaken hebben we in januari 2018 bericht, dat de werkzaamheden vertraagd zijn doordat we in 2017 de aannemer daarover hebben aangesproken. Complicerende factor daarbij was dat we in 2017 met deze firma onderhandelingen hebben gevoerd voor de aankoop van parkeercapaciteit in het centrum. Om deze onderhandelingen niet te frustreren is het proces voor de aankoop parkeercapaciteit eerst afgerond. Daarnaast worden er - mede op verzoek van het CG-platform - nog maatregelen getroffen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Landing te verbeteren. Alle werkzaamheden zouden, voor zover mogelijk, in 1 bouwstroom meegenomen worden in 2018-2019. Dit is niet gerealiseerd en de uitvoering is verschoven naar 2020. 54.990
Kunst op de rotonde In 2017 zijn er inzendingen ontvangen voor dit project. Twee schetsen zijn reeds akkoord bevonden en uitgewerkt. In 2018 zijn deze twee kunstwerken gerealiseerd en geplaatst. Eind 2018 is gestart met de overige twee rotondes. Eén project gaat door naar 2020. 18.000
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Projectleider gemeentelijke bossen In 2019 is € 20.000 beschikbaar gesteld voor dit project. Afronding vindt plaats in 2020. 5.886
Programma 8 Zorg en welzijn
Opvang vluchtelingen Project loopt twee jaar. Overgebleven deel van 2019 in 2020 inzetten. 10.000
Maatwerk chronisch zieken Tegemoetkoming Wtcg en Cer is in 2020 nodig om de tegemoetkomingen uit te keren. 100.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Bijdrage omgevingswet Er zijn allerlei verplichtingen aangegaan: - Inhuur bureaus - Inhuur personeel e.d. Als we de aangegane verplichtingen corrigeren op beschikbaar gestelde budget dan is er 1-1-2020 nog circa 23.000 euro ‘vrij besteedbaar’. Hiervoor gaan we ook verplichtingen aan. Daarnaast vragen we in april 2020 een extra budget aan de raad omdat voor de komende inhuur e.d. extra geld nodig is. 270.566
Actualisatie bestemmingsplan bebouwde kom Doordat in 2019 nauwelijke gewerkt is aan de ontwikkelingslocaties, zijn er veel minder bestemmingsplannen gemaakt, procedures gestart en gevoerd, onderzoeken e.d. uitgevoerd. Daardoor zijn de uitgaven achter gebleven bij de ramingen. In 2020 zijn alle plannen weer gestart en zal er achterstand worden ingelopen waarvoor kosten nodig zijn. 20.000
Digitalisering ruimtelijke plannen We zijn in 2019 niet toegekomen aan de aangegeven digitalisering/consolidatie van bepaalde ruimtelijke plannen 20.000
Projectorganisatie reparatie bestemmingsplan Ekkersrijt N.a.v. een uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor dient een externe projectleider aangesteld te worden i.v.m. gebrek aan interne capaciteit. 50.647
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Jeugdbeleid raadsvoorstel De raad heeft ingestemd met de nota ‘Jeugdbeleid Son en Breugel: (op)groeien in een positief opvoedklimaat. De uitvoering heeft in 2019 niet plaatsgevonden. In 2020 starten we met de uitvoering. 5.000
Zaakgericht werken In 2017 hebben we budgetten geraamd om de opleidingen en trainingen uit te voeren van-wege het project zaakgericht werken. In 2018 zijn we gestart met zaakgericht werken. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. In 2019 zijn we gestart met de uitwerking van het zaak-gericht werken. Het is wenselijk dat er in 2020 beschikt kan worden over een bedrag van € 125.000. 125.000
Voorbereiding Breugel,Bongerd en Dorpsplein Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. De uitvoering is gestart in 2018. De kosten komen ten laste van de reserve vrije bestedingsruimte. 38.931
Tijdelijke huisvesting fase 2 De tijdelijke huisvesting is gereed. We hebben hoofdzakelijk nog te maken met incidentele kosten voor de uitwijk van raadsvergaderingen, huwelijken enzovoort. 111.573
Totaal door te schuiven 1231525,36