Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Portefeuillehouder(s)

John Frenken (ruimtelijke ontwikkeling, wonen en Omgevingswet, Jan Boersma (centrumvisie -dorpshuis-, grondzaken en grondbeleid), Jos de Bruin (Breugel Bruist) 

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Een gezonde en leefbare leefomgeving 1.   De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.
2.   De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie, de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid.
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente 3.   Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
4.   Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel 5.   Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving.
6.   Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.
Een levendig, groen en vitaal dorp 7.   Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.
8.   Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Toekomstvisie voor Son en Breugel 2012 - 2030 21 juni 2012 omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021 resp 2022)
Structuurvisie voor Son en Breugel 2014 - 2030 6 februari 2014 omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021 resp 2022)
Woonvisie voor Son en Breugel 2012 - 2020 20 december 2012
Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016/2020 – 2030 (addendum op de Woonvisie) 2016/2020 -2030 16 juni 2016
Cultureel Erfgoed (2019 - 2030) gemeente Son en Breugel 2019-2030 n.v.t. 2020
Centrumvisie Son n.v.t. 21 juni 2012
Centrumvisie Breugel en uitvoeringsprogramma n.v.t. 21 juni 2012 resp. 29 augustus 2013
Plan van Aanpak Implementatie Omgevingswet Son en Breugel (Implementatieprogramma Omgevingswet) 2016 - 2029 6 december 2016 (college) omgevingsvisie Son en Breugel en omgevingsplan Son en Breugel (2021)
Afsprakenkader Wonen 2017 SGE 2017 e.v. 21 december 2017
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Son en Breugel 2013 e.v. 29 augustus 2013
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa 2011 e.v. 1 september 2011
Verslingerd aan de Dommel 2012 e.v. 23 augustus 2012
Visie Sciencepark 2017 e.v. 21 december 2017 Omgevingsplan Sciencepark 2020
Nota Grondbeleid 2017-2020 22 december 2016 2020
Kaders als Koers - kaders voor de woningbouwprogrammering op ontwikkelingslocaties 2019 e.v. 19 december 2019
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven 2019 e.v. 22 augustus 2019
Huisvestingsverordening gemeente Son en Breugel 2020-2023 2020-2023 19 december 2019

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een gezonde en leefbare leefomgeving.

Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente.

Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel.

Een levendig, groen en vitaal dorp.

Klimaat

N.v.t.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
0.10 Mutaties reserves 0 85 85 0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 103 189 177 12
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 12 -12
8.1 Ruimtelijke ordening 1.087 1.698 911 786
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.981 10.514 7.224 3.290
8.3 Wonen en bouwen 627 627 633 -6
Totaal Lasten 13.798 13.113 9.043 4.071
Baten
0.10 Mutaties reserves 125 545 265 280
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 137 703 894 -191
8.1 Ruimtelijke ordening 429 429 1.011 -582
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.913 10.469 7.858 2.611
8.3 Wonen en bouwen 629 629 674 -45
Totaal Baten 13.233 12.775 10.702 2.073