Programma 11. Economie

Portefeuillehouder(s)

Jan Boersma

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Duurzame economische structuur 1.   Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.
2.   Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.
3.   Vergroten arbeidsmarktparticipatie.
Ruimte om te ondernemen 4.   Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt.
5.   Intensiveren relatiebeheer.
Aantrekkelijk verblijfsklimaat 6.   Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.
7.   Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.
8.   Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Masterplan Ekkersrijt 2015 e.v. 12 november 2015

Wat willen we bereiken?

Duurzame economische structuur.

Ruimte om te ondernemen.

Aantrekkelijk verblijfsklimaat.

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE)
De Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) is een verbonden partij waarmee samen wordt gewerkt op het bedrijventerrein. De Stichting verzorgt de beveiliging van het terrein middels camera's die in het openbaar gebied hangen en een beveiligingsteam.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 124 124 131 -7
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 16 115 42 73
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 24 24 25 -1
3.4 Economische promotie 78 78 83 -4
Totaal Lasten 242 341 282 60
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 33 33 26 7
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 20 16 4
3.4 Economische promotie 33 33 29 3
Totaal Baten 86 86 71 15