Resultaatbestemming

De jaarrekening 2019 begint met een overzicht van de gevraagde resultaatbestemming. Het resultaat over 2019 komt uit o€ 1.927.440,00. Van dit resultaat is voor € 699.000,00 afkomstig van de tussentijdse winstneming Soniuspark. Hiervan wordt voorgesteld het bedrag te storten in de reserve grondexploitaties. Van het resterende resultaat wordt voor € 765.000,00 voorgesteld mee te nemen naar 2020. Het restant van € 463.000,00 kan gestort worden in de reserve vrije bestedingsruimte.

De voorstellen voor resultaatbestemming worden in onderstaande tabel weer gegeven:

Voorstel resultaatbestemming 2019 Bedrag
Programma 1. Bestuurlijke zaken
In verband met de inzet van medewerkers van ROW voor de omgevingswet in 2019 en 2020 is inhuur noodzakelijk om deze medewerkers in een deel van hun taken te vervangen. Deze inhuur is in 2019 ten laste gegaan van het budget bestuurlijke samenwerking. In 2020 is ook nog geld benodigd voor de inhuur. Deze wordt deels ten laste gebracht van het budget van de omgevingswet, maar voor het grootste deel komt dit ten laste van het budget bestuurlijke samenwerking. Daarom wordt voorgesteld om € 70.000,- van het resterende bedrag uit 2019 over te hevelen naar 2020. 70.000
Programma 3. Veiligheid en handhaving
Budget in 2020 nodig om de vrijwilliger aan te kleden en te voorzien van middelen om als Boa verder te gaan. Budget is over vanuit diverse projecten binnen veiligheid. 20.000
Programma 8 Zorg en welzijn
Wijkaccommodaties Budget is opgenomen voor groot onderhoud (MJOP). Besluitvorming over de wijkaccommo-daties heeft nog niet plaatsgevonden en daarom doen we alleen het hoognodige (en geen groot onderhoud). Omdat groot onderhoud wel nodig is, stellen we budget door te schuiven naar 2020. 22.000
Vluchtelingen Budget is over omdat we het bedrag dat over was van de afgelopen jaren hebben doorge-schoven naar de volgende jaren i.v.m. kosten die we nog niet in beeld hadden voor de POP consulenten. Deze kosten worden ook dit jaar door de WSD betaald. We stellen voor budget van € 10.000 over te hevelen naar 2020 voor voorbereiden nieuw beleid vanaf 2021 en ver-der. 10.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Verkoop groenstroken De verkopen van groenstroken hebben we in 2019 nog niet afgerond. De kosten waarmee we nog te maken krijgen in 2020 hebben met name betrekking op de privaatrechtelijke handhaving (externe inhuur) en de afronding van koop verzoeken. Echter, ook de herinrichting van de retour gekomen (huur) stroken zal in 2020 een kostenpost gaan vormen. De verwachting is dat dit € 100.000 kosten met zich mee In 2019 hebben we door de verko-pen een opbrengst van € 200.000 gerealiseerd. We stellen voor € 100.000 te bestemmen voor 2020. 100.000
Resultaat grondexploitaties Als uitvloeisel van veranderingen in de BBV wordt er bij de grondexploitatie tussentijds winst genomen. Het resultaat wordt gestort in de reserve. Op dit moment hebben we geen reserve grondexploitatie. Wij stellen voor om met deze jaarrekening een reserve grondexploitatie in te stellen en het resultaat van de winstneming te storten in deze reserve. Per saldo een bedrag van € 698.808. 698.808
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Stelpost centrum ontwikkeling (groepad) We stellen voor het van niet gebruikte deel groeipad centrumontwikkeling, € 249.632 toe te voegen aan de reserve centrum Breugel en € 249.633 toe te voegen aan de reserve centrumontwikkeling Son en Breugel. 499.266
Restant resultaat storten in reserve
Toevoeging aan reserve vrije bestedingsruimte 507366
Totale resultaatbestemming 1.927.440