Programma 7. Sociale Zaken

Portefeuillehouder(s)

Paul van Liempd

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect Doelstellingen
Inkomensondersteuning 1. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
Iedereen moet kunnen meedoen 2. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD)
Iedereen aan het werk 3. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan

Relevante beleidsnota's

Naam Periode Vastgesteld in de raad Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Persoonlijk en dichtbij n.v.t. 21 juni 2012 n.v.t.
Uitgangspunten Participatiebeleid n.v.t. Commissie BZ 2 september 2014 n.v.t.
Verordeningen participatiewet n.v.t. 18 december 2014 n.v.t.

Klimaat

N.v.t.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Werkvoorzieningschap de Dommel (WSD)
WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor werknemers uit de gemeente Son en Breugel. Daarnaast begeleidt WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
Voor de toekomst van WSD heeft de gemeenteraad besloten te gaan experimenteren met de 3d ketensamenwerking (tot en met 2019). De WSD is samen met de medewerkers van Dienst Dommelvallei in ons CMD aanwezig om met de ketenpartners samen te werken.
Hiermee is de samenwerking in het sociaal domein geïntensiveerd. Ook zijn er drie concrete projecten gestart.

1. POP Vergunninghouders
Voor elke nieuwe vergunninghouder is en wordt een persoonlijk ontwikkelplan (pop) opgesteld. Dit is samen met de betrokkenen van gemeenten, vrijwilligers en coördinator vluchtelingenwerk, sociale werkvoorziening en Dienst Dommelvallei opgepakt.

2. Kansen voor inwoners met een gemeentelijke uitkering
Met de integrale CMD werkwijze organiseren we betere ondersteuning op gebied van zorg en activering.

3. Aanzet

De inwoners van de gemeente Son en Breugel die ondersteund worden in het kader van bijstand gaan 3 maanden via WSD aan het werk met behoud van uitkering. Deze periode gebruiken we om een goede diagnose te kunnen stellen, zodat we na 3 maanden een vervolgtraject kunnen inzetten dat passend is. 

Het transitiearrangement, waarbij de gemeente voor voldoende instroom vanuit de Participatiewet zorgt, is het fundament voor de samenwerking met WSD.

Dienst Dommelvallei

  • Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente de sociale dienstactiviteiten (Participatiewet, Bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds (gsf) en andere gemeentelijke sociale wetten) uit. Ook wordt beleidsmatig op dit taakveld de gemeente geadviseerd.
  • Daarnaast werkt Dienst Dommelvallei, samen met de ketenpartners in het CMD van de gemeente, aan de dienstverlening aan haar inwoners.
  • Samen met de WSD heeft Dienst Dommelvallei het samenwerkingsproject in het sociaal domein met de gemeente gestart. Dit heeft geresulteerd in een tweetal projecten (Pop vergunninghouders en Zorgcliënten Sociale Zaken).

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Lasten
6.3 Inkomensregelingen 4.076 4.083 3.654 429
6.4 Begeleide participatie 931 931 795 136
6.5 Arbeidsparticipatie 431 435 371 64
Totaal Lasten 5.438 5.449 4.820 629
Baten
6.3 Inkomensregelingen 3.289 3.289 2.945 344
Totaal Baten 3.289 3.289 2.945 344