Inhoudelijke rapportages

Inleiding

Leerplichtverslag 2018-2019

 

Op 1 augustus 2018 woonden er 2583 leerplichtige- en kwalificatie plichtige jongeren in Son en Breugel. Verreweg de meeste van deze leerlingen komen niet in contact met de leerplichtambtenaar, maar gaan ‘gewoon’ naar school. Redenen om contact te hebben met de leerplichtambtenaar zijn spijbelen, luxe verzuim (op vakantie zonder toestemming) en (twijfelachtig) ziekteverzuim. Andere situaties waarbij leerplicht betrokken kan zijn betreffen conflicten op school, adviesvragen of een tijdelijke vrijstelling van het onderwijs.

In Son en Breugel is er in het schooljaar 2018-2019 112 keer contact geweest met de leerplichtambtenaar.  In Son en Breugel zijn in het schooljaar 2018-2019 15 meldingen gedaan van wettelijk verzuim. Dit is ongeveer gelijk aan het voorgaande schooljaar. Er wordt bij dergelijke meldingen gehandeld conform de regionale instructie voor de leerplichtambtenaar.

Met ingang van 1 januari 2019 wordt gewerkt met het nieuwe Centrale Leerlingenregistratiesysteem, Jeugdvolgsysteem. In de conversie van het oude naar het nieuwe systeem konden niet alle werkprocessen een-op-een worden overgezet. Daarnaast worden door het nieuwe systeem diverse werkprocessen automatisch aangemaakt. Dit leidt tot accurate cijfers, maar maakt vergelijking met eerdere schooljaren slechts beperkt mogelijk. Het schooljaar 2019-2020 kan gezien worden als nulmeting. Vanaf schooljaar 2020-2021 is een betrouwbare vergelijking mogelijk.

Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie en juridische zaken 2019

Bezwaarschriftencommissie

Inleiding

De gemeente Son en Breugel beschikt over een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie, als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. De bezwaarschriftencommissie voorziet de burgemeester, het college en de gemeenteraad van advies ten aanzien van ingediende bezwaarschriften van burgers en bedrijven tegen besluiten van de gemeente. In de meeste gevallen vindt er een hoorzitting plaats waarbij alle partijen worden uitgenodigd.

De commissie is bevoegd ten aanzien van alle bezwaarschriften met uitzondering van de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van de artikelen 23, 24 en 26 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of de Regeling functiebeschrijving en –waardering 1999.

Samenstelling bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit de volgende personen:

  • de heer mr. W.A.M. Waarma, voorzitter;
  • de heer mr. P.A.J.S. Lathouwers, lid;
  • de heer mr. A.H.C.M. Spapens, lid;
  • de heer mr. J.F.H.M. van der Velden, lid.

De secretaris van de bezwaarschriftencommissie is mevrouw mr. M.J.M. Bellemakers. De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie vinden plaats op maandagavond op de tijdelijke locatie De Vijverberg. De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar.

Aantal bezwaarschriften

In 2019 zijn er in totaal 38 bezwaarschriften ontvangen. In onderstaand overzicht is opgenomen hoeveel bezwaarschriften er per onderwerp zijn binnengekomen.

Onderwerp

Aantal

Omgevingsvergunning kap

12

Omgevingsvergunning bouwen

5

Participatiewet

5

Subsidie

5

Leerlingenvervoer

3

Wet maatschappelijke ondersteuning

2

Algemene verordening gegevensbescherming

2

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

1

Jeugdwet

1

Wet openbaarheid van bestuur

1

Wet op de kansspelen

1

Totaal

38

 

In onderstaand overzicht is opgenomen hoeveel bezwaarschriften er in de voorgaande jaren zijn binnengekomen.

Jaar

Aantal bezwaarschriften

2016

49

2017

58

2018

44

 

Adviezen

De bezwaarschriftencommissie heeft de volgende adviezen gegeven in 2019. Hierbij zitten nog 13 bezwaarschriften die in 2018 zijn ontvangen.

Advies

2016

2017

2018

2019

Gegrond

5

1

1

1

Ongegrond

11

23

16

16

Niet-ontvankelijk

10

9

9

11

Geen advies

16

33

28

19

Totaal

42

66

54

47

 

De aantallen bij “geen advies” hebben betrekking op ingetrokken bezwaarschriften. Bezwaarschriften worden veelal ingetrokken na een bemiddelend gesprek met iemand van de vakafdeling waarin het bestreden besluit nog eens wordt toegelicht. Het komt soms ook voor dat gedurende de procedure meer informatie bekend wordt waardoor het bestreden besluit wordt aangepast. Als dit aangepaste besluit volledig aan het bezwaar tegemoet komt, wordt het bezwaar meestal ingetrokken.

Aantal hoorzittingen

In 2019 is de bezwaarschriftencommissie 10 keer bijeengekomen voor hoorzittingen. Dit is minder vaak dan andere jaren. Dit komt omdat er in 2019 minder bezwaarschriften zijn ontvangen. Daarnaast zijn er veel bezwaarschriften afgehandeld zonder advies van de bezwaarschriftencommissie.

Jaar

Aantal hoorzittingen

2016

12

2017

16

2018

15

2019

10

 

Juridische zaken

Klachten

Wanneer een burger vindt dat hij of zij door een ambtenaar of bestuurder in een bepaalde aangelegenheid niet naar behoren is behandeld, kan hij of zij een klacht indienen. Klachten worden in behandeling genomen volgens de Klachtenregeling 2009.

Wij vinden het belangrijk om met een burger in gesprek te gaan naar aanleiding van de klacht. Daarom staat in de gemeente Son en Breugel de informele klachtenprocedure centraal. Tijdens de informele klachtenprocedure wordt contact opgenomen met de burger en wordt de klacht met de burger besproken. slechts in enkele gevallen wordt de formele procedure opgestart.

In 2019 zijn er 9 klachten ingediend die conform de klachtenregeling in behandeling zijn genomen.

Onderwerp klacht

Procedure

Afgehandeld

Gebrekkige communicatie

Informele klachtenprocedure

Ja, partijen zijn in overleg getreden en er zijn afspraken gemaakt.

Het moeilijk/niet in contact komen met een medewerker van de gemeente

Informele klachtenprocedure

Ja, partijen zijn in overleg getreden en er zijn afspraken gemaakt.

Behandeling van een dossier

Geen procedure gestart

Het klaagschrift is niet-ontvankelijk verklaard, omdat het niet voldoet aan de daaraan gestelde vormvereisten.

Het niet beantwoorden van een vraag

Informele klachtenprocedure

Ja, de vraag is alsnog beantwoord.

Niet nakomen van gemaakte afspraken

Informele klachtenprocedure

Ja, er is tegenmoet gekomen aan het verzoek.

Behandeling van een dossier

Informele klachtenprocedure

Ja, partijen zijn in overleg getreden en de klacht is doorgestuurd naar extern betrokken partijen.

Behandeling van een dossier

Informele klachtenprocedure

Ja, de klacht is afgehandeld na beantwoording van de vragen.  

Communicatie

Formele klachtenprocedure

Ja, de klacht is ongegrond verklaard.

Uitblijven van reactie op meldingen

Informele klachtenprocedure

Ja, partijen zijn in overleg getreden en er is tot een oplossing gekomen.

 

Wob-verzoeken

Ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Het uitgangspunt van de Wob is dat alle overheidsinformatie openbaar is, tenzij er uitzonderingsgronden van toepassing zijn op grond van de Wob of andere wetgeving.

Het afhandelen van verzoeken in het kader van de Wob kan veel tijd in beslag nemen. De informatie waar naar wordt gevraagd moet worden verzameld en er moet worden bekeken of er uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Een beslissing op een Wob-verzoek moet binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen worden genomen. Deze beslistermijn kan eenmalig gemotiveerd met vier weken worden verlengd. Zeker bij omvangrijke Wob-verzoeken is de beslistermijn kort. Vanaf 1 oktober 2016 is de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen niet meer van toepassing op de Wob. Dit betekent echter niet dat er niet tijdig een beslissing moet worden genomen. Bestuursorganen blijven verantwoordelijk voor een tijdige beslissing op Wob-verzoeken. Als dat niet gebeurd, kan er rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de rechter.

In 2019 zijn er 14 Wob-verzoeken ontvangen. In 2018 waren dit er 12.

Contractenbank

In Contractenbank moeten alle contracten worden opgenomen die binnen de gemeente Son en Breugel zijn overeengekomen. Via Contractenbank kan worden bijgehouden wanneer een contract afloopt en wanneer een contract eventueel moet worden verlengd. Wanneer een contract dreigt af te lopen, wordt er een signalering gestuurd naar de betrokken medewerkers. Deze medewerkers weten dan dat het contract binnenkort afloopt en dat daar wellicht iets mee moet gebeuren. Op deze wijze beogen we de juridische – en daarmee samenhangende financiële – risico’s nog verder te verminderen.

Mandaten

De mandatenlijst wordt periodiek nagekeken en waar nodig aangepast. De mandaten voor Dienst Dommelvallei worden binnen de dienst beoordeeld.

Juridisch overleg Dienst Dommelvallei

De juristen van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en Geldrop-Mierlo en een afgevaardigde van de Dienst Dommelvallei hebben periodiek over uiteenlopende (juridische) onderwerpen. Daarnaast worden zaken besproken die door alle 4 de organisaties kunnen worden geharmoniseerd.

Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2019

Integriteitstoets kandidaat-wethouders.

In verband met het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen in januari 2019 heeft een integriteitsonderzoek plaatsgevonden met een beoogd nieuwe kandidaat-wethouder. Deze toets werd uitgevoerd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten en vond plaats conform de door haar opgestelde notitie “Werkwijze Integriteitstoets kandidaat-Wethouders gemeente Son en Breugel”.

Vóór de benoeming aan de orde zou komen in de gemeenteraad, trok de betreffende persoon zich terug als kandidaat.

 

Vervolgens vond een integriteitstoets plaats met betrekking tot de heer Paul van Liempd (vacature de heer Van den Nieuwenhuijzen) en met de heer Jos de Bruin (uitbreiding aantal wethouders tot vier).

De toets met betrekking tot de heer De Bruin vond eveneens plaats door mevrouw Van den Biggelaar, de toets met betrekking tot de heer Van Liempd door bureau Necker van Naem. Dit laatste omdat de heer Van Liempd een goede bekende is van mevrouw Van den Biggelaar.

Daarnaast leverden beide kandidaat-wethouders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG),

screeningsprofiel politieke ambtsdragers in.

Uit de toetsen en VOG’en bleek dat er geen beletselen tegen benoeming waren, behoudens dat de heer Van Liempd niet aan het vereiste van ingezetenschap voldeed.

Beiden werden op 9 mei 2019 tot wethouder benoemd, waarbij de heer Van Liempd voor een jaar ontheffing van het vereiste ingezetenschap werd verleend.

 

Integriteitstraining

In 2019 volgde één wethouder een training Integriteit, waarbij de onderdelen Kennen, Inzicht en Toepassing centraal stonden. De training werd verzorgd door bureau Necker van Naem.

 

Meldingen vermoeden misstand

Ingevolge de “Regeling melding vermoeden misstand” wordt jaarlijks een rapportage opgesteld over de uitvoering van deze regeling. Deze rapportage bevat in ieder geval “Informatie over het aantal meldingen en een indicatie van de aard van de mededingen, de uitkomsten van de onderzoeken en de standpunten van de werkgever.”

In 2019 zijn dergelijke meldingen niet ontvangen; noch intern noch bij het externe meldpunt, de Afdeling onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.