Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 6
Portefeuillehouder(s) Blz. 7
Wat wilden we bereiken? Blz. 8
Relevante beleidsnota's Blz. 9
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 11
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 12
02. Jeugdgemeenteraad. Blz. 13
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 14
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 15
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 16
06. Actievere pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 17
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 18
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 19
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 20
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 21
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 22
Klimaat Blz. 23
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 24
Wat heeft het gekost? Blz. 25
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 26
Portefeuillehouder(s) Blz. 27
Wat wilden we bereiken? Blz. 28
Relevante beleidsnota's Blz. 29
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 30
Tevreden klanten Blz. 31
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 32
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 33
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 34
Klimaat Blz. 35
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 36
Wat heeft het gekost? Blz. 37
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 38
Portefeuillehouder(s) Blz. 39
Wat wilden we bereiken? Blz. 40
Relevante beleidsnota's Blz. 41
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 42
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 43
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 44
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 45
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 46
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 47
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 48
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 49
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 50
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 51
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 52
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 53
Klimaat Blz. 54
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 55
Wat heeft het gekost? Blz. 56
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 57
Portefeuillehouder(s) Blz. 58
Wat wilden we bereiken? Blz. 59
Relevante beleidsnota's Blz. 60
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 61
Goede bereikbaarheid Blz. 62
01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen. Blz. 63
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 64
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 65
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 66
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 67
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 68
Leefbare (woon)omgeving Blz. 69
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 70
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 71
Duurzaam investeren Blz. 72
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 73
Klimaat Blz. 74
Wat heeft het gekost? Blz. 75
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 76
Portefeuillehouder(s) Blz. 77
Wat wilden we bereiken? Blz. 78
Relevante beleidsnota's Blz. 79
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 80
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 81
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 82
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 83
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 84
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 85
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 86
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 87
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 88
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 89
07. Integreren van sport in het sociaal domein Blz. 90
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen Blz. 91
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten Blz. 92
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 93
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 94
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 95
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 96
Klimaat Blz. 97
Wat heeft het gekost? Blz. 98
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 99
Portefeuillehouder(s) Blz. 100
Wat wilden we bereiken? Blz. 101
Relevante beleidsnota's Blz. 102
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 103
Leefbare (woon)omgeving Blz. 104
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 105
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 106
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 107
Goed vertoeven Blz. 108
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 109
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 110
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 111
Leefbare (woon)omgeving Blz. 112
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 113
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 114
Klimaat Blz. 115
Wat heeft het gekost? Blz. 116
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 117
Portefeuillehouder(s) Blz. 118
Wat wilden we bereiken? Blz. 119
Relevante beleidsnota's Blz. 120
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 121
Inkomensondersteuning Blz. 122
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 123
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 124
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 125
Iedereen aan het werk Blz. 126
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 127
Klimaat Blz. 128
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 129
Wat heeft het gekost? Blz. 130
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 131
Portefeuillehouder(s) Blz. 132
Wat wilden we bereiken? Blz. 133
Relevante beleidsnota's Blz. 134
Doelstellingen Blz. 135
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 136
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 137
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 138
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 139
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 140
Iedereen kan meedoen Blz. 141
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 142
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 143
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 144
Samen wonen en leven Blz. 145
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 146
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 147
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 148
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 149
Klimaat Blz. 150
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151
Wat heeft het gekost? Blz. 152
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 153
Portefeuillehouder(s) Blz. 154
Wat wilden we bereiken? Blz. 155
Relevante beleidsnota's Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 158
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 159
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 160
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 161
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 162
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 163
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 164
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 165
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 166
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 167
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelen hiernaar. Blz. 168
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 169
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 170
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 171
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 172
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 173
Klimaat Blz. 174
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 175
Wat heeft het gekost? Blz. 176
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 177
Portefeuillehouder(s) Blz. 178
Wat wilden we bereiken? Blz. 179
Relevante beleidsnota's Blz. 180
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 181
Een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 182
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 183
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 184
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente. Blz. 185
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 186
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 187
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel. Blz. 188
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 189
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 190
Een levendig, groen en vitaal dorp. Blz. 191
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 192
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 193
Klimaat Blz. 194
Wat heeft het gekost? Blz. 195
Programma 11. Economie Blz. 196
Portefeuillehouder(s) Blz. 197
Wat wilden we bereiken? Blz. 198
Relevante beleidsnota's Blz. 199
Doelstellingen Blz. 200
Duurzame economische structuur. Blz. 201
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 202
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 203
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 204
Ruimte om te ondernemen. Blz. 205
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 206
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 207
Aantrekkelijk verblijfsklimaat. Blz. 208
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 209
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 210
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 211
Klimaat Blz. 212
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 213
Wat heeft het gekost? Blz. 214
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 215
Portefeuillehouder(s) Blz. 216
Wat wilden we bereiken? Blz. 217
Relevante beleidsnota's Blz. 218
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 219
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 220
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 221
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 222
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 223
Klimaat Blz. 224
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 225
Wat heeft het gekost? Blz. 226
Inhoudelijke rapportages Blz. 227
Inleiding Blz. 228
Leerplichtverslag 2018-2019 Blz. 229
Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen Blz. 230
Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2019 Blz. 231
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 232
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 233
Algemene inleiding Blz. 234
Resultaatbestemming Blz. 235
Resultaatbestemming Blz. 236
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 237
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 238
Paragrafen Blz. 239
Lokale heffingen Blz. 240
Inleiding Blz. 241
Beleid Blz. 242
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 243
Afvalstoffenheffing Blz. 244
Rioolheffing Blz. 245
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 246
Kostendekkendheid leges Blz. 247
Marktgelden Blz. 248
Precariorechten Blz. 249
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Blz. 250
Overzicht tarieven Blz. 251
Vergelijking buurgemeenten Blz. 252
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 253
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 254
Inleiding Blz. 255
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 256
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 257
Nieuwe risico's Blz. 258
Top 15 risico's Blz. 259
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 260
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 261
Beschikbare weerstandscapaciteit (2) Blz. 262
Weerstandsvermogen Blz. 263
Financiële kengetallen Blz. 264
Financiële kengetallen toelichting Blz. 265
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 266
Inleiding Blz. 267
Wegen en weginspectie Blz. 268
Openbare verlichting Blz. 269
Civieltechnische kunstwerken Blz. 270
Groenvoorzieningen Blz. 271
Riolering Blz. 272
Gebouwen Blz. 273
Speeltoestellen Blz. 274
Financiering Blz. 275
Inleiding Blz. 276
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 277
Financieringsbehoefte Blz. 278
Liquiditeit Blz. 279
Renterisicobeheer Blz. 280
Leningenportefeuille Blz. 281
Bedrijfsvoering Blz. 282
Inleiding Blz. 283
Organisatie die we willen Blz. 284
e-HRM Blz. 285
Ziekteverzuim Blz. 286
Garantiebanen Blz. 287
Organisatieontwikkeling Blz. 288
Informatievoorziening Blz. 289
Informatiebeveiliging Blz. 290
Privacy Blz. 291
Procedure datalekken Blz. 292
Control Blz. 293
Kengetallen Blz. 294
Verbonden partijen Blz. 295
Inleiding Blz. 296
Inleiding Blz. 297
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 298
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 299
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 300
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 301
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 302
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 303
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 304
Vennootschappen en coöperaties Blz. 305
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 306
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 307
Stichtingen en verenigingen Blz. 308
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 309
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 310
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 311
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 312
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 313
Tabel verbonden partijen Blz. 314
Grondbeleid Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Exploitatie grond en risico's Blz. 317
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 318
Complex Ekkersrijt Blz. 319
Project Akkerpad Blz. 320
Project Centrum Breugel Blz. 321
Nota Grondbeleid Blz. 322
Winstneming Blz. 323
Beleidsindicatoren Blz. 324
Beleidsindicatoren Blz. 325
Jaarrekening Blz. 326
Balans Blz. 327
Balans activa Blz. 328
Balans passiva Blz. 329
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 330
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 331
Inleiding Blz. 332
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 333
Waarderingsgrondslagen Blz. 334
Vaste activa Blz. 335
Toelichting vaste activa Blz. 336
Vlottende activa Blz. 337
Vaste passiva Blz. 338
Vlottende passiva Blz. 339
Toelichting op de balans Blz. 340
Vaste activa Blz. 341
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 342
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 343
Materiële vaste activa Blz. 344
Toelichting materiële vaste activa Blz. 345
Toelichting materiële vaste activa Blz. 346
Financiële vaste activa Blz. 347
Toelichting financiële vaste activa Blz. 348
Toelichting financiële vaste activa Blz. 349
Vlottende activa Blz. 350
Toelichting voorraad Blz. 351
Toelichting voorraad Blz. 352
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 353
Schatkistbankieren Blz. 354
Liquide middelen Blz. 355
Overlopende activa Blz. 356
Toelichting overlopende activa Blz. 357
Vaste passiva Blz. 358
Voorzieningen Blz. 359
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 360
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 361
Vlottende passiva Blz. 362
Overlopende passiva Blz. 363
Toelichting overlopende passiva Blz. 364
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 365
Overeenkomsten Blz. 366
Overeenkomsten (2) Blz. 367
Ambulante jeugdzorg en begeleiding Blz. 368
Eigen bijdrage op grond van de WMO Blz. 369
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 370
Niet uit de balans blijkende bezittingen Blz. 371
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 372
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 373
Programma's Blz. 374
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 375
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 376
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 377
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 378
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 379
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 380
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 381
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 382
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 383
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 384
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 385
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 386
Programma 7. Sociale zaken Blz. 387
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 388
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 389
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 390
Programma 11. Economie Blz. 391
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 392
Totaal Blz. 393
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 394
Vennootschapsbelasting Blz. 395
Vennootschapsbelasting Blz. 396
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 397
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 398
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 399
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 400
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 401
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 402
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 403
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 404
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 405
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 406
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 407
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 408
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 409
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 410
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 411
Programma 11. Economie Blz. 412
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 413
Overzicht onvoorzien Blz. 414
Overzicht onvoorzien Blz. 415
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 416
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 417
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 418
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 419
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 420
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 421
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 422
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 423
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 424
Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport Blz. 425
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 426
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 427
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 428
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 429
Reserves en voorzieningen Blz. 430
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 431
Reserves Blz. 432
Voorzieningen Blz. 433
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 434
Toelichting op de reserves Blz. 435
Inleiding Blz. 436
Reserves Blz. 437
Algemene reserve vast Blz. 438
Algemene reserve vast Blz. 439
Algemene reserve bouwgrond Blz. 440
Algemene reserve bouwgrond Blz. 441
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 442
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 443
Reserve algemene risicoreserve Blz. 444
Reserve algemene risicovoorziening Blz. 445
Reserve aanleg west-structuur Blz. 446
Reserve aanleg west-structuur Blz. 447
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 448
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 449
Reserve verkoop Obragas Blz. 450
Reserve verkoop Obragas Blz. 451
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 452
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 453
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 454
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 455
Egalisatiereserve wegen Blz. 456
Egalisatiereserve wegen Blz. 457
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 458
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 459
Reserve projectmatig werken Blz. 460
Reserve projectmatig werken Blz. 461
Reserve jeugd en jongerencentrum Blz. 462
Reserve jeugd en Jongerencentrum Blz. 463
Reserve natuurcompensatie Blz. 464
Reserve natuurcompensatie Blz. 465
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt Blz. 466
Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 467
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 468
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 469
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 470
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 471
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 472
Reserve veiligheidsgeldenVRBZO Blz. 473
Reserve Bosbeheer Blz. 474
Reserve Bosbeheer Blz. 475
Reserve nieuwbouw sporthal Blz. 476
Nieuwbouw sporthal Blz. 477
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 478
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 479
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 480
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 481
Reserve dak Emiliusschool Blz. 482
Reserve dak Emiliusschool Blz. 483
Reserve Vijverbergschool Blz. 484
Reserve Vijverbergschool Blz. 485
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 486
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 487
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 488
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 489
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 490
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 491
Reserve verledden Blz. 492
Dekkingsreserve verledden Blz. 493
Reserve parkeren Centrum Son Blz. 494
Reserve centrum Breugel Blz. 495
Reserve renovatie kunstgrasvelden Blz. 496
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son Blz. 497
Reserve slowlane ekkersrijt Blz. 498
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt Blz. 499
Reserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 500
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 501
Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 502
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 503
Reserve nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 504
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 505
Reserve Ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 506
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 507
Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg Blz. 508
Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg Blz. 509
Reserve aankoop units bibliotheek Blz. 510
toelichting reserve aankoop units bibliotheek Blz. 511
Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg Blz. 512
Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg Blz. 513
Toelichting op de voorzieningen Blz. 514
Voorzieningen Blz. 515
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 516
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 517
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 518
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 519
Voorziening riolering Blz. 520
Voorziening riolering Blz. 521
Voorziening afval Blz. 522
Voorziening afval Blz. 523
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 524
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 525
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 526
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 527
Controleverklaring Blz. 528
Bijlage Blz. 529
Subsidieoverzicht Blz. 530
Subsidieoverzicht Blz. 531
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap