Meer
Publicatiedatum: 05-06-2020

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Blz. 3  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 4  
Algemene toelichting en inleiding bij programma's Blz. 5  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 6  
Portefeuillehouder(s) Blz. 7  
Wat wilden we bereiken? Blz. 8  
Relevante beleidsnota's Blz. 9  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 10  
Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes Blz. 11  
01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl. Blz. 12  
02. Jeugdgemeenteraad. Blz. 13  
03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument. Blz. 14  
04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting. Blz. 15  
05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen. Blz. 16  
06. Actievere pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid. Blz. 17  
07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten. Blz. 18  
Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente Blz. 19  
08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid. Blz. 20  
09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei. Blz. 21  
10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Blz. 22  
Klimaat Blz. 23  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 24  
Wat heeft het gekost? Blz. 25  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 26  
Portefeuillehouder(s) Blz. 27  
Wat wilden we bereiken? Blz. 28  
Relevante beleidsnota's Blz. 29  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 30  
Tevreden klanten Blz. 31  
01. Dienstverlening met hoge kwaliteit. Blz. 32  
02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken). Blz. 33  
03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. Blz. 34  
Klimaat Blz. 35  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 36  
Wat heeft het gekost? Blz. 37  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 38  
Portefeuillehouder(s) Blz. 39  
Wat wilden we bereiken? Blz. 40  
Relevante beleidsnota's Blz. 41  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 42  
Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving Blz. 43  
01. Inwoners ervaren een veilig gevoel. Blz. 44  
02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving. Blz. 45  
03. Inwoners ervaren minder overlast. Blz. 46  
Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving Blz. 47  
04. Het aantal woninginbraken neemt af. Blz. 48  
05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel. Blz. 49  
06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind. Blz. 50  
Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit Blz. 51  
07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel. Blz. 52  
08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder. Blz. 53  
Klimaat Blz. 54  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 55  
Wat heeft het gekost? Blz. 56  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 57  
Portefeuillehouder(s) Blz. 58  
Wat wilden we bereiken? Blz. 59  
Relevante beleidsnota's Blz. 60  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 61  
Goede bereikbaarheid Blz. 62  
01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen. Blz. 63  
02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg. Blz. 64  
03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Blz. 65  
Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname Blz. 66  
04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer. Blz. 67  
05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen. Blz. 68  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 69  
06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar. Blz. 70  
07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte. Blz. 71  
Duurzaam investeren Blz. 72  
08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal. Blz. 73  
Klimaat Blz. 74  
Wat heeft het gekost? Blz. 75  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 76  
Portefeuillehouder(s) Blz. 77  
Wat wilden we bereiken? Blz. 78  
Relevante beleidsnota's Blz. 79  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 80  
Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs. Blz. 81  
01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma. Blz. 82  
02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken. Blz. 83  
03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk. Blz. 84  
Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien. Blz. 85  
04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst. Blz. 86  
05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid. Blz. 87  
06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk. Blz. 88  
Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten Blz. 89  
07. Integreren van sport in het sociaal domein Blz. 90  
08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen Blz. 91  
09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten Blz. 92  
10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering. Blz. 93  
Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd Blz. 94  
11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel Blz. 95  
12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties. Blz. 96  
Klimaat Blz. 97  
Wat heeft het gekost? Blz. 98  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 99  
Portefeuillehouder(s) Blz. 100  
Wat wilden we bereiken? Blz. 101  
Relevante beleidsnota's Blz. 102  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 103  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 104  
01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving. Blz. 105  
02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. Blz. 106  
03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen. Blz. 107  
Goed vertoeven Blz. 108  
04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten. Blz. 109  
05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten. Blz. 110  
06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren. Blz. 111  
Leefbare (woon)omgeving Blz. 112  
07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu. Blz. 113  
08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit. Blz. 114  
Klimaat Blz. 115  
Wat heeft het gekost? Blz. 116  
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 117  
Portefeuillehouder(s) Blz. 118  
Wat wilden we bereiken? Blz. 119  
Relevante beleidsnota's Blz. 120  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 121  
Inkomensondersteuning Blz. 122  
01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen Blz. 123  
Iedereen moet kunnen meedoen Blz. 124  
02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD) Blz. 125  
Iedereen aan het werk Blz. 126  
03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan Blz. 127  
Klimaat Blz. 128  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 129  
Wat heeft het gekost? Blz. 130  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 131  
Portefeuillehouder(s) Blz. 132  
Wat wilden we bereiken? Blz. 133  
Relevante beleidsnota's Blz. 134  
Doelstellingen Blz. 135  
Veilig opgroeien en opvoeden Blz. 136  
01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit. Blz. 137  
02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten. Blz. 138  
03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie Blz. 139  
04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst. Blz. 140  
Iedereen kan meedoen Blz. 141  
05. Iedereen moet kunnen participeren. Blz. 142  
06. Mensen zijn financieel zelfredzaam. Blz. 143  
07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat. Blz. 144  
Samen wonen en leven Blz. 145  
08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel. Blz. 146  
09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen. Blz. 147  
10. Mensen zijn sociaal actief. Blz. 148  
11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Blz. 149  
Klimaat Blz. 150  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 151  
Wat heeft het gekost? Blz. 152  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 153  
Portefeuillehouder(s) Blz. 154  
Wat wilden we bereiken? Blz. 155  
Relevante beleidsnota's Blz. 156  
Doelstellingen Blz. 157  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar Blz. 158  
01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de.... Blz. 159  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar. Blz. 160  
02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en.... Blz. 161  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 162  
03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en..... Blz. 163  
04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen. Blz. 164  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen. Blz. 165  
05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen Blz. 166  
06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting. Blz. 167  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelen hiernaar. Blz. 168  
07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen. Blz. 169  
08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen. Blz. 170  
De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar. Blz. 171  
09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans. Blz. 172  
10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk. Blz. 173  
Klimaat Blz. 174  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 175  
Wat heeft het gekost? Blz. 176  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 177  
Portefeuillehouder(s) Blz. 178  
Wat wilden we bereiken? Blz. 179  
Relevante beleidsnota's Blz. 180  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 181  
Een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 182  
01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Blz. 183  
02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie..... Blz. 184  
Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente. Blz. 185  
03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 186  
04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'. Blz. 187  
Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel. Blz. 188  
05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving. Blz. 189  
06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021. Blz. 190  
Een levendig, groen en vitaal dorp. Blz. 191  
07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten. Blz. 192  
08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen. Blz. 193  
Klimaat Blz. 194  
Wat heeft het gekost? Blz. 195  
Programma 11. Economie Blz. 196  
Portefeuillehouder(s) Blz. 197  
Wat wilden we bereiken? Blz. 198  
Relevante beleidsnota's Blz. 199  
Doelstellingen Blz. 200  
Duurzame economische structuur. Blz. 201  
01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Blz. 202  
02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE. Blz. 203  
03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie. Blz. 204  
Ruimte om te ondernemen. Blz. 205  
04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt Blz. 206  
05. Intensiveren relatiebeheer. Blz. 207  
Aantrekkelijk verblijfsklimaat. Blz. 208  
06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Blz. 209  
07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt. Blz. 210  
08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven. Blz. 211  
Klimaat Blz. 212  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 213  
Wat heeft het gekost? Blz. 214  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 215  
Portefeuillehouder(s) Blz. 216  
Wat wilden we bereiken? Blz. 217  
Relevante beleidsnota's Blz. 218  
Wat hebben we ervoor gedaan? Blz. 219  
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 220  
01. Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 221  
02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 222  
03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico‚Äôs op te kunnen vangen. Blz. 223  
Klimaat Blz. 224  
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma Blz. 225  
Wat heeft het gekost? Blz. 226  
Inhoudelijke rapportages Blz. 227  
Inleiding Blz. 228  
Leerplichtverslag 2018-2019 Blz. 229  
Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen Blz. 230  
Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2019 Blz. 231  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 232  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 233  
Resultaatbestemming Blz. 234  
Resultaatbestemming Blz. 235  
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 236  
Doorschuiven onttrekking reserves Blz. 237  
Lokale heffingen Blz. 238  
Inleiding Blz. 239  
Beleid Blz. 240  
Onroerendezaakbelastingen (OZB) Blz. 241  
Afvalstoffenheffing Blz. 242  
Rioolheffing Blz. 243  
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing Blz. 244  
Kostendekkendheid leges Blz. 245  
Marktgelden Blz. 246  
Precariorechten Blz. 247  
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen Blz. 248  
Overzicht tarieven Blz. 249  
Vergelijking buurgemeenten Blz. 250  
Ontwikkeling lokale lastendruk Blz. 251  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 252  
Inleiding Blz. 253  
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's Blz. 254  
Top 15 inventarisatie van de risico's Blz. 255  
Nieuwe risico's Blz. 256  
Top 15 risico's Blz. 257  
Weerstandscapaciteit in cijfers Blz. 258  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 259  
Beschikbare weerstandscapaciteit (2) Blz. 260  
Weerstandsvermogen Blz. 261  
Financiële kengetallen Blz. 262  
Financiële kengetallen toelichting Blz. 263  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 264  
Inleiding Blz. 265  
Wegen en weginspectie Blz. 266  
Openbare verlichting Blz. 267  
Civieltechnische kunstwerken Blz. 268  
Groenvoorzieningen Blz. 269  
Riolering Blz. 270  
Gebouwen Blz. 271  
Speeltoestellen Blz. 272  
Financiering Blz. 273  
Inleiding Blz. 274  
Interne- en externe ontwikkelingen Blz. 275  
Financieringsbehoefte Blz. 276  
Liquiditeit Blz. 277  
Renterisicobeheer Blz. 278  
Leningenportefeuille Blz. 279  
Bedrijfsvoering Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Organisatie die we willen Blz. 282  
e-HRM Blz. 283  
Ziekteverzuim Blz. 284  
Garantiebanen Blz. 285  
Organisatieontwikkeling Blz. 286  
Informatievoorziening Blz. 287  
Informatiebeveiliging Blz. 288  
Privacy Blz. 289  
Procedure datalekken Blz. 290  
Control Blz. 291  
Kengetallen Blz. 292  
Verbonden partijen Blz. 293  
Inleiding Blz. 294  
Inleiding Blz. 295  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 296  
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven Blz. 297  
GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven Blz. 298  
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven Blz. 299  
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven Blz. 300  
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Blz. 301  
GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel Blz. 302  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 303  
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag Blz. 304  
NV Brabant Water te Den Bosch Blz. 305  
Stichtingen en verenigingen Blz. 306  
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Blz. 307  
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot Blz. 308  
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel Blz. 309  
Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel Blz. 310  
Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch Blz. 311  
Tabel verbonden partijen Blz. 312  
Grondbeleid Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Exploitatie grond en risico's Blz. 315  
Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte) Blz. 316  
Complex Ekkersrijt Blz. 317  
Project Akkerpad Blz. 318  
Project Centrum Breugel Blz. 319  
Nota Grondbeleid Blz. 320  
Winstneming Blz. 321  
Beleidsindicatoren Blz. 322  
Beleidsindicatoren Blz. 323  
Balans Blz. 324  
Balans activa Blz. 325  
Balans passiva Blz. 326  
Totaalbedrag garantstellingen Blz. 327  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 328  
Inleiding Blz. 329  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 330  
Waarderingsgrondslagen Blz. 331  
Vaste activa Blz. 332  
Toelichting vaste activa Blz. 333  
Vlottende activa Blz. 334  
Vaste passiva Blz. 335  
Vlottende passiva Blz. 336  
Toelichting op de balans Blz. 337  
Vaste activa Blz. 338  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 339  
Toelichting immateriële vaste activa Blz. 340  
Materiële vaste activa Blz. 341  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 342  
Toelichting materiële vaste activa Blz. 343  
Financiële vaste activa Blz. 344  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 345  
Toelichting financiële vaste activa Blz. 346  
Vlottende activa Blz. 347  
Toelichting voorraad Blz. 348  
Toelichting voorraad Blz. 349  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar Blz. 350  
Schatkistbankieren Blz. 351  
Liquide middelen Blz. 352  
Overlopende activa Blz. 353  
Toelichting overlopende activa Blz. 354  
Vaste passiva Blz. 355  
Voorzieningen Blz. 356  
Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 357  
Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar Blz. 358  
Vlottende passiva Blz. 359  
Overlopende passiva Blz. 360  
Toelichting overlopende passiva Blz. 361  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Blz. 362  
Overeenkomsten Blz. 363  
Overeenkomsten (2) Blz. 364  
Ambulante jeugdzorg en begeleiding Blz. 365  
Eigen bijdrage op grond van de WMO Blz. 366  
Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Blz. 367  
Niet uit de balans blijkende bezittingen Blz. 368  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 369  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 370  
Programma's Blz. 371  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 372  
Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting Blz. 373  
Totaal saldo van baten en lasten Blz. 374  
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 375  
Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat Blz. 376  
Het overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 377  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 378  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 379  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 380  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 381  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 382  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 383  
Programma 7. Sociale zaken Blz. 384  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 385  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 386  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 387  
Programma 11. Economie Blz. 388  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 389  
Totaal Blz. 390  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 391  
Vennootschapsbelasting Blz. 392  
Vennootschapsbelasting Blz. 393  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 394  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 395  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 396  
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 397  
Analyse overzicht van baten en lasten Blz. 398  
Programma 1. Bestuurlijke zaken Blz. 399  
Programma 2. Publieke dienstverlening Blz. 400  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 401  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 402  
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur Blz. 403  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 404  
Programma 7. Sociale Zaken Blz. 405  
Programma 8. Zorg en welzijn Blz. 406  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 407  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 408  
Programma 11. Economie Blz. 409  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 410  
Overzicht onvoorzien Blz. 411  
Overzicht onvoorzien Blz. 412  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 413  
Overzicht van de incidentele baten en lasten Blz. 414  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 415  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 416  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 417  
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Blz. 418  
Overzicht van investeringen en projecten Blz. 419  
Programma 3. Veiligheid en handhaving Blz. 420  
Programma 4. Verkeer en vervoer Blz. 421  
Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport Blz. 422  
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie Blz. 423  
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid Blz. 424  
Programma 10. Ruimtelijke inrichting Blz. 425  
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen Blz. 426  
Reserves en voorzieningen Blz. 427  
Overzicht van reserves en voorzieningen Blz. 428  
Reserves Blz. 429  
Voorzieningen Blz. 430  
Totaal reserves en voorzieningen Blz. 431  
Toelichting op de reserves Blz. 432  
Inleiding Blz. 433  
Reserves Blz. 434  
Algemene reserve vast Blz. 435  
Algemene reserve vast Blz. 436  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 437  
Algemene reserve bouwgrond Blz. 438  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 439  
Reserve vrije bestedingsruimte Blz. 440  
Reserve algemene risicoreserve Blz. 441  
Reserve algemene risicovoorziening Blz. 442  
Reserve aanleg west-structuur Blz. 443  
Reserve aanleg west-structuur Blz. 444  
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 445  
Reserve recreatie en natuurgebied west Blz. 446  
Reserve verkoop Obragas Blz. 447  
Reserve verkoop Obragas Blz. 448  
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 449  
Reserve aandelen verkoop HNG Blz. 450  
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 451  
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Blz. 452  
Egalisatiereserve wegen Blz. 453  
Egalisatiereserve wegen Blz. 454  
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 455  
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Blz. 456  
Reserve projectmatig werken Blz. 457  
Reserve projectmatig werken Blz. 458  
Reserve jeugd en jongerencentrum Blz. 459  
Reserve jeugd en Jongerencentrum Blz. 460  
Reserve natuurcompensatie Blz. 461  
Reserve natuurcompensatie Blz. 462  
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt Blz. 463  
Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt Blz. 464  
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 465  
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Blz. 466  
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 467  
Dekkingsreserve centrum Breugel Blz. 468  
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Blz. 469  
Reserve veiligheidsgeldenVRBZO Blz. 470  
Reserve Bosbeheer Blz. 471  
Reserve Bosbeheer Blz. 472  
Reserve nieuwbouw sporthal Blz. 473  
Nieuwbouw sporthal Blz. 474  
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 475  
Reserve renovatie de Bongerd Blz. 476  
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 477  
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Blz. 478  
Reserve dak Emiliusschool Blz. 479  
Reserve dak Emiliusschool Blz. 480  
Reserve Vijverbergschool Blz. 481  
Reserve Vijverbergschool Blz. 482  
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 483  
Reserve optimalisatie sportpark SBC Blz. 484  
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 485  
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Blz. 486  
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 487  
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Blz. 488  
Reserve verledden Blz. 489  
Dekkingsreserve verledden Blz. 490  
Reserve parkeren Centrum Son Blz. 491  
Reserve centrum Breugel Blz. 492  
Reserve renovatie kunstgrasvelden Blz. 493  
Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son Blz. 494  
Reserve slowlane ekkersrijt Blz. 495  
Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt Blz. 496  
Reserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 497  
Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg Blz. 498  
Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 499  
DO gemeentehuis losse werkplekinrichting Blz. 500  
Reserve nieuwbouw sporthal de Bongerd Blz. 501  
Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd Blz. 502  
Reserve Ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 503  
Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school Blz. 504  
Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg Blz. 505  
Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg Blz. 506  
Reserve aankoop units bibliotheek Blz. 507  
toelichting reserve aankoop units bibliotheek Blz. 508  
Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg Blz. 509  
Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg Blz. 510  
Toelichting op de voorzieningen Blz. 511  
Voorzieningen Blz. 512  
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 513  
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Blz. 514  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 515  
Voorziening onderhoud gebouwen Blz. 516  
Voorziening riolering Blz. 517  
Voorziening riolering Blz. 518  
Voorziening afval Blz. 519  
Voorziening afval Blz. 520  
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 521  
Voorziening afgesloten complexen GB Blz. 522  
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 523  
Bijlage Single Information Single Audit (SISA) Blz. 524  
Controleverklaring Blz. 525  
Subsidieoverzicht Blz. 526  
Subsidieoverzicht Blz. 527