Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
    1. Blz. 5 Algemene toelichting en inleiding bij programma's
   2. Blz. 6 Programma 1. Bestuurlijke zaken
    1. Blz. 7 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 8 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 9 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 10 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 11 Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers een prominente plaats geven bij het maken van keuzes
      1. Blz. 12 01. Ontwikkelen nieuwe bestuursstijl.
      2. Blz. 13 02. Jeugdgemeenteraad.
      3. Blz. 14 03. Inzetten van communicatie als strategisch instrument.
      4. Blz. 15 04. Toegankelijke en begrijpelijke beleidsvoorlichting.
      5. Blz. 16 05. Intensiever gebruik digitale en interactieve communicatiemiddelen.
      6. Blz. 17 06. Actievere pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.
      7. Blz. 18 07. Communicatie-inzet bij verschillende grote projecten.
     2. Blz. 19 Son en Breugel: een bestuurskrachtige gemeente
      1. Blz. 20 08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.
      2. Blz. 21 09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.
      3. Blz. 22 10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.
    5. Blz. 23 Klimaat
    6. Blz. 24 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 25 Wat heeft het gekost?
   3. Blz. 26 Programma 2. Publieke dienstverlening
    1. Blz. 27 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 28 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 29 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 30 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 31 Tevreden klanten
      1. Blz. 32 01. Dienstverlening met hoge kwaliteit.
      2. Blz. 33 02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).
      3. Blz. 34 03. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.
    5. Blz. 35 Klimaat
    6. Blz. 36 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 37 Wat heeft het gekost?
   4. Blz. 38 Programma 3. Veiligheid en handhaving
    1. Blz. 39 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 40 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 41 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 42 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 43 Inwoners leven in een sociaal veilige woonomgeving
      1. Blz. 44 01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.
      2. Blz. 45 02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.
      3. Blz. 46 03. Inwoners ervaren minder overlast.
     2. Blz. 47 Inwoners leven in een fysiek veilige woonomgeving
      1. Blz. 48 04. Het aantal woninginbraken neemt af.
      2. Blz. 49 05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.
      3. Blz. 50 06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.
     3. Blz. 51 Het buitengebied wordt beschermd tegen (ondermijnende) criminaliteit
      1. Blz. 52 07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.
      2. Blz. 53 08. Bewoners in het buitengebied zijn maatschappelijk weerbaarder.
    5. Blz. 54 Klimaat
    6. Blz. 55 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 56 Wat heeft het gekost?
   5. Blz. 57 Programma 4. Verkeer en vervoer
    1. Blz. 58 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 59 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 60 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 61 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 62 Goede bereikbaarheid
      1. Blz. 63 01. Fietsers kunnen zich comfortabel en snel verplaatsen.
      2. Blz. 64 02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.
      3. Blz. 65 03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.
     2. Blz. 66 Veilige openbare ruimte en verkeersdeelname
      1. Blz. 67 04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.
      2. Blz. 68 05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.
     3. Blz. 69 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 70 06. Lokale voorzieningen zijn voor een ieder goed bereikbaar.
      2. Blz. 71 07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.
     4. Blz. 72 Duurzaam investeren
      1. Blz. 73 08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.
    5. Blz. 74 Klimaat
    6. Blz. 75 Wat heeft het gekost?
   6. Blz. 76 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
    1. Blz. 77 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 78 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 79 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 80 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 81 Kinderen gaan zo veel mogelijk binnen het eigen dorp naar school, voelen zich veilig en gerespecteerd en komen met optimale prestaties uit het onderwijs.
      1. Blz. 82 01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.
      2. Blz. 83 02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.
      3. Blz. 84 03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.
     2. Blz. 85 Alle inwoners kunnen zich cultureel en/of kunstzinnig ontwikkelen of ontplooien.
      1. Blz. 86 04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.
      2. Blz. 87 05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.
      3. Blz. 88 06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.
     3. Blz. 89 Inwoners hebben de mogelijkheid om naar behoefte en vermogen optimaal te bewegen en te sporten
      1. Blz. 90 07. Integreren van sport in het sociaal domein
      2. Blz. 91 08. Stimuleren dat het een gewoonte wordt om dagelijks te bewegen door te wandelen of te fietsen
      3. Blz. 92 09. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen bij bestaande organisaties en activiteiten
      4. Blz. 93 10. Versterking verenigingskader en deskundigheidsbevordering.
     4. Blz. 94 Het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel is bekend en gerespecteerd
      1. Blz. 95 11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel
      2. Blz. 96 12. Het cultuurhistorisch erfgoed is zichtbaar voor huidige en komende generaties.
    5. Blz. 97 Klimaat
    6. Blz. 98 Wat heeft het gekost?
   7. Blz. 99 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
    1. Blz. 100 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 101 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 102 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 103 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 104 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 105 01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.
      2. Blz. 106 02. De openbare ruimte is schoon en inwoners voelen zich verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen.
      3. Blz. 107 03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.
     2. Blz. 108 Goed vertoeven
      1. Blz. 109 04. Inwoners kunnen elkaar bij diverse activiteiten en op verschillende plekken in het dorp ontmoeten.
      2. Blz. 110 05. Inwoners kunnen deelnemen aan een scala van activiteiten.
      3. Blz. 111 06. Inwoners kunnen op verschillende manieren recreëren.
     3. Blz. 112 Leefbare (woon)omgeving
      1. Blz. 113 07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.
      2. Blz. 114 08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.
    5. Blz. 115 Klimaat
    6. Blz. 116 Wat heeft het gekost?
   8. Blz. 117 Programma 7. Sociale Zaken
    1. Blz. 118 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 119 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 120 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 121 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 122 Inkomensondersteuning
      1. Blz. 123 01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen
     2. Blz. 124 Iedereen moet kunnen meedoen
      1. Blz. 125 02. Maatschappelijke deelname en bieden van ondersteuning (CMD)
     3. Blz. 126 Iedereen aan het werk
      1. Blz. 127 03. Ondersteunen naar betaald werk waarbij eigen rol en verantwoordelijkheid voorop staan
    5. Blz. 128 Klimaat
    6. Blz. 129 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 130 Wat heeft het gekost?
   9. Blz. 131 Programma 8. Zorg en welzijn
    1. Blz. 132 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 133 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 134 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 135 Doelstellingen
     1. Blz. 136 Veilig opgroeien en opvoeden
      1. Blz. 137 01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.
      2. Blz. 138 02. Jeugdigen ontwikkelen en benutten hun capaciteiten.
      3. Blz. 139 03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie
      4. Blz. 140 04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.
     2. Blz. 141 Iedereen kan meedoen
      1. Blz. 142 05. Iedereen moet kunnen participeren.
      2. Blz. 143 06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.
      3. Blz. 144 07. (Toegang naar) zorg en ondersteuning is laagdrempelig, klantgericht en op maat.
     3. Blz. 145 Samen wonen en leven
      1. Blz. 146 08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.
      2. Blz. 147 09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.
      3. Blz. 148 10. Mensen zijn sociaal actief.
      4. Blz. 149 11. Er zijn voldoende, gevarieerde en goede toegankelijke voorzieningen voor iedereen.
    5. Blz. 150 Klimaat
    6. Blz. 151 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 152 Wat heeft het gekost?
   10. Blz. 153 Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
    1. Blz. 154 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 155 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 156 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 157 Doelstellingen
     1. Blz. 158 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar
      1. Blz. 159 01. Maatschappelijke betrokkenheid: samen met de samenleving en verschillende stakeholders gaan we invulling geven aan de duurzaamheidsdoelen waarbij het proces centraal staat en de....
     2. Blz. 160 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het klimaat en handelen hiernaar.
      1. Blz. 161 02. In 2020 zijn wij een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie en in 2030 een klimaatneutrale gemeente. Al onze producten, diensten en activiteiten zijn vrij van uitstoot en....
     3. Blz. 162 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de fysieke leefomgeving en handelen hiernaar.
      1. Blz. 163 03. In 2030 is de fysieke leefomgeving waarin we leven effectief ingericht waarbij het behoud en herstel van de (oorspronkelijke) biodiversiteit centraal staat en.....
      2. Blz. 164 04. In de ruimte waarin we leven gaan we goed om met onze waterhuishouding en zijn we weerbaar tegen klimaatsveranderingen.
     4. Blz. 165 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de leefomgeving en handelen hiernaar door gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen.
      1. Blz. 166 05. We verplaatsen ons in onze fysieke leefomgeving met behulp van duurzame energiebronnen
      2. Blz. 167 06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.
     5. Blz. 168 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op het grondstoffengebruik (materialen) en handelen hiernaar.
      1. Blz. 169 07. In Son en Breugel gebruiken we alleen nog materialen van gezonde en natuurlijke herkomst waarbij we zoveel mogelijk inzetten op hergebruikte materialen.
      2. Blz. 170 08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.
     6. Blz. 171 De inwoners en de gemeenschap zijn zich bewust van hun invloed op de sociale leefomgeving en handelen hiernaar.
      1. Blz. 172 09. Wij bieden kansen aan hen die dat nodig hebben en zorgen dat de omgeving waarin gewerkt wordt je inspireert, verzorgt en voedt. Onze omgeving brengt je fysiek en mentaal in balans.
      2. Blz. 173 10. We houden een gezond leef- en werkklimaat in stand en met goed werkgeverschap bevorderen we welzijn en geluk.
    5. Blz. 174 Klimaat
    6. Blz. 175 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 176 Wat heeft het gekost?
   11. Blz. 177 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
    1. Blz. 178 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 179 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 180 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 181 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 182 Een gezonde en leefbare leefomgeving.
      1. Blz. 183 01. De uitvoeringsprogramma's van de Toekomstvisie, Structuurvisie, Woonvisie en overige beleidsvisies dragen bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving.
      2. Blz. 184 02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....
     2. Blz. 185 Son en Breugel maakt onderdeel uit van de regio als ware er sprake van één gemeente.
      1. Blz. 186 03. Een bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit Son en Breugel in regionale samenwerkingsverbanden m.b.t. het fysieke domein 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
      2. Blz. 187 04. Regionale afspraken mee wegen in lokaal beleid en daarmee de bestemmingsactiviteiten in Son en Breugel relateren aan de regionale ambities op de terreinen 'Ruimte' resp. 'Wonen'.
     3. Blz. 188 Effectieve doorwerking van wet- en regelgeving in Son en Breugel.
      1. Blz. 189 05. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving.
      2. Blz. 190 06. Implementatie in Son en Breugel van de Omgevingswet voor 1 januari 2021.
     4. Blz. 191 Een levendig, groen en vitaal dorp.
      1. Blz. 192 07. Voorzien in een tijdige en kwaliteitsbewuste ontwikkeling van ontwikkelingslocaties voor de diverse bestemmingsactiviteiten.
      2. Blz. 193 08. Voorzien in voldoende gedifferentieerde woningbouw voor een diversiteit aan doelgroepen.
    5. Blz. 194 Klimaat
    6. Blz. 195 Wat heeft het gekost?
   12. Blz. 196 Programma 11. Economie
    1. Blz. 197 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 198 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 199 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 200 Doelstellingen
     1. Blz. 201 Duurzame economische structuur.
      1. Blz. 202 01. Scheppen van goede voorwaarden voor versterking Son en Breugelse én regionale economie door regionale en lokale beleidsontwikkeling en uitvoering.
      2. Blz. 203 02. Structureel overleg met de ondernemersverenigingen OVSB en OVE.
      3. Blz. 204 03. Vergroten arbeidsmarktparticipatie.
     2. Blz. 205 Ruimte om te ondernemen.
      1. Blz. 206 04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt
      2. Blz. 207 05. Intensiveren relatiebeheer.
     3. Blz. 208 Aantrekkelijk verblijfsklimaat.
      1. Blz. 209 06. Toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum.
      2. Blz. 210 07. Versterken aantrekkelijkheid (meubelboulevard) Ekkersrijt.
      3. Blz. 211 08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.
    5. Blz. 212 Klimaat
    6. Blz. 213 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 214 Wat heeft het gekost?
   13. Blz. 215 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 216 Portefeuillehouder(s)
    2. Blz. 217 Wat wilden we bereiken?
    3. Blz. 218 Relevante beleidsnota's
    4. Blz. 219 Wat hebben we ervoor gedaan?
     1. Blz. 220 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen
      1. Blz. 221 01. Een reëel en structureel sluitende begroting.
      2. Blz. 222 02. Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      3. Blz. 223 03. Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
    5. Blz. 224 Klimaat
    6. Blz. 225 Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
    7. Blz. 226 Wat heeft het gekost?
   14. Blz. 227 Inhoudelijke rapportages
    1. Blz. 228 Inleiding
    2. Blz. 229 Leerplichtverslag 2018-2019
    3. Blz. 230 Jaarverslag bezwaarschriften, klachten en juridisch kwaliteitszorg opgenomen
    4. Blz. 231 Jaarverslag bestuurlijke en ambtelijke integriteit 2019
   15. Blz. 232 Maatschappelijk verantwoord inkopen
    1. Blz. 233 Maatschappelijk verantwoord inkopen
  3. Blz. 234 Algemene inleiding
   1. Blz. 235 Resultaatbestemming
    1. Blz. 236 Resultaatbestemming
   2. Blz. 237 Doorschuiven onttrekking reserves
    1. Blz. 238 Doorschuiven onttrekking reserves
  4. Blz. 239 Paragrafen
   1. Blz. 240 Lokale heffingen
    1. Blz. 241 Inleiding
    2. Blz. 242 Beleid
    3. Blz. 243 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
    4. Blz. 244 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 245 Rioolheffing
    6. Blz. 246 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing
    7. Blz. 247 Kostendekkendheid leges
    8. Blz. 248 Marktgelden
    9. Blz. 249 Precariorechten
    10. Blz. 250 Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
    11. Blz. 251 Overzicht tarieven
    12. Blz. 252 Vergelijking buurgemeenten
    13. Blz. 253 Ontwikkeling lokale lastendruk
   2. Blz. 254 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 255 Inleiding
    2. Blz. 256 Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's
    3. Blz. 257 Top 15 inventarisatie van de risico's
    4. Blz. 258 Nieuwe risico's
    5. Blz. 259 Top 15 risico's
    6. Blz. 260 Weerstandscapaciteit in cijfers
    7. Blz. 261 Beschikbare weerstandscapaciteit
    8. Blz. 262 Beschikbare weerstandscapaciteit (2)
    9. Blz. 263 Weerstandsvermogen
    10. Blz. 264 Financiële kengetallen
    11. Blz. 265 Financiële kengetallen toelichting
   3. Blz. 266 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 267 Inleiding
    2. Blz. 268 Wegen en weginspectie
    3. Blz. 269 Openbare verlichting
    4. Blz. 270 Civieltechnische kunstwerken
    5. Blz. 271 Groenvoorzieningen
    6. Blz. 272 Riolering
    7. Blz. 273 Gebouwen
    8. Blz. 274 Speeltoestellen
   4. Blz. 275 Financiering
    1. Blz. 276 Inleiding
    2. Blz. 277 Interne- en externe ontwikkelingen
    3. Blz. 278 Financieringsbehoefte
    4. Blz. 279 Liquiditeit
    5. Blz. 280 Renterisicobeheer
    6. Blz. 281 Leningenportefeuille
   5. Blz. 282 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 283 Inleiding
    2. Blz. 284 Organisatie die we willen
    3. Blz. 285 e-HRM
    4. Blz. 286 Ziekteverzuim
    5. Blz. 287 Garantiebanen
    6. Blz. 288 Organisatieontwikkeling
    7. Blz. 289 Informatievoorziening
    8. Blz. 290 Informatiebeveiliging
    9. Blz. 291 Privacy
    10. Blz. 292 Procedure datalekken
    11. Blz. 293 Control
    12. Blz. 294 Kengetallen
   6. Blz. 295 Verbonden partijen
    1. Blz. 296 Inleiding
     1. Blz. 297 Inleiding
    2. Blz. 298 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 299 GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
     2. Blz. 300 GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven
     3. Blz. 301 GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
     4. Blz. 302 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven
     5. Blz. 303 GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
     6. Blz. 304 GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel
    3. Blz. 305 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 306 NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
     2. Blz. 307 NV Brabant Water te Den Bosch
    4. Blz. 308 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 309 Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
     2. Blz. 310 Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
     3. Blz. 311 Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel
     4. Blz. 312 Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel
     5. Blz. 313 Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch
    5. Blz. 314 Tabel verbonden partijen
   7. Blz. 315 Grondbeleid
    1. Blz. 316 Inleiding
    2. Blz. 317 Exploitatie grond en risico's
    3. Blz. 318 Complex Sonniuspark (inclusief Ruimte voor Ruimte)
    4. Blz. 319 Complex Ekkersrijt
    5. Blz. 320 Project Akkerpad
    6. Blz. 321 Project Centrum Breugel
    7. Blz. 322 Nota Grondbeleid
    8. Blz. 323 Winstneming
   8. Blz. 324 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 325 Beleidsindicatoren
  5. Blz. 326 Jaarrekening
   1. Blz. 327 Balans
    1. Blz. 328 Balans activa
    2. Blz. 329 Balans passiva
    3. Blz. 330 Totaalbedrag garantstellingen
   2. Blz. 331 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 332 Inleiding
    2. Blz. 333 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
    3. Blz. 334 Waarderingsgrondslagen
    4. Blz. 335 Vaste activa
    5. Blz. 336 Toelichting vaste activa
    6. Blz. 337 Vlottende activa
    7. Blz. 338 Vaste passiva
    8. Blz. 339 Vlottende passiva
   3. Blz. 340 Toelichting op de balans
    1. Blz. 341 Vaste activa
    2. Blz. 342 Toelichting immateriële vaste activa
    3. Blz. 343 Toelichting immateriële vaste activa
    4. Blz. 344 Materiële vaste activa
    5. Blz. 345 Toelichting materiële vaste activa
    6. Blz. 346 Toelichting materiële vaste activa
    7. Blz. 347 Financiële vaste activa
    8. Blz. 348 Toelichting financiële vaste activa
    9. Blz. 349 Toelichting financiële vaste activa
    10. Blz. 350 Vlottende activa
    11. Blz. 351 Toelichting voorraad
    12. Blz. 352 Toelichting voorraad
    13. Blz. 353 Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
    14. Blz. 354 Schatkistbankieren
    15. Blz. 355 Liquide middelen
    16. Blz. 356 Overlopende activa
    17. Blz. 357 Toelichting overlopende activa
    18. Blz. 358 Vaste passiva
    19. Blz. 359 Voorzieningen
    20. Blz. 360 Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    21. Blz. 361 Toelichting vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
    22. Blz. 362 Vlottende passiva
    23. Blz. 363 Overlopende passiva
    24. Blz. 364 Toelichting overlopende passiva
   4. Blz. 365 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
    1. Blz. 366 Overeenkomsten
    2. Blz. 367 Overeenkomsten (2)
    3. Blz. 368 Ambulante jeugdzorg en begeleiding
    4. Blz. 369 Eigen bijdrage op grond van de WMO
    5. Blz. 370 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    6. Blz. 371 Niet uit de balans blijkende bezittingen
    7. Blz. 372 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 373 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
    1. Blz. 374 Programma's
    2. Blz. 375 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 376 Onvoorzien, overhead en Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 377 Totaal saldo van baten en lasten
    5. Blz. 378 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    6. Blz. 379 Het geraamde versus het gerealiseerde resultaat
   6. Blz. 380 Het overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 381 Programma 1. Bestuurlijke zaken
    2. Blz. 382 Programma 2. Publieke dienstverlening
    3. Blz. 383 Programma 3. Veiligheid en handhaving
    4. Blz. 384 Programma 4. Verkeer en vervoer
    5. Blz. 385 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
    6. Blz. 386 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
    7. Blz. 387 Programma 7. Sociale zaken
    8. Blz. 388 Programma 8. Zorg en welzijn
    9. Blz. 389 Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
    10. Blz. 390 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
    11. Blz. 391 Programma 11. Economie
    12. Blz. 392 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
    13. Blz. 393 Totaal
   7. Blz. 394 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 395 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 396 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 397 Begrotingsrechtmatigheid
     1. Blz. 398 Begrotingsrechtmatigheid
     2. Blz. 399 Begrotingsrechtmatigheid
     3. Blz. 400 Begrotingsrechtmatigheid
    3. Blz. 401 Analyse overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 402 Programma 1. Bestuurlijke zaken
     2. Blz. 403 Programma 2. Publieke dienstverlening
     3. Blz. 404 Programma 3. Veiligheid en handhaving
     4. Blz. 405 Programma 4. Verkeer en vervoer
     5. Blz. 406 Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
     6. Blz. 407 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
     7. Blz. 408 Programma 7. Sociale Zaken
     8. Blz. 409 Programma 8. Zorg en welzijn
     9. Blz. 410 Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
     10. Blz. 411 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
     11. Blz. 412 Programma 11. Economie
     12. Blz. 413 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 414 Overzicht onvoorzien
     1. Blz. 415 Overzicht onvoorzien
    5. Blz. 416 Overzicht van de incidentele baten en lasten
     1. Blz. 417 Overzicht van de incidentele baten en lasten
    6. Blz. 418 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 419 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    7. Blz. 420 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
     1. Blz. 421 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
   8. Blz. 422 Overzicht van investeringen en projecten
    1. Blz. 423 Programma 3. Veiligheid en handhaving
    2. Blz. 424 Programma 4. Verkeer en vervoer
    3. Blz. 425 Programma 5. Onderwijs, cultuur en sport
    4. Blz. 426 Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
    5. Blz. 427 Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
    6. Blz. 428 Programma 10. Ruimtelijke inrichting
    7. Blz. 429 Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
   9. Blz. 430 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 431 Overzicht van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 432 Reserves
     2. Blz. 433 Voorzieningen
     3. Blz. 434 Totaal reserves en voorzieningen
    2. Blz. 435 Toelichting op de reserves
     1. Blz. 436 Inleiding
     2. Blz. 437 Reserves
     3. Blz. 438 Algemene reserve vast
     4. Blz. 439 Algemene reserve vast
     5. Blz. 440 Algemene reserve bouwgrond
     6. Blz. 441 Algemene reserve bouwgrond
     7. Blz. 442 Reserve vrije bestedingsruimte
     8. Blz. 443 Reserve vrije bestedingsruimte
     9. Blz. 444 Reserve algemene risicoreserve
     10. Blz. 445 Reserve algemene risicovoorziening
     11. Blz. 446 Reserve aanleg west-structuur
     12. Blz. 447 Reserve aanleg west-structuur
     13. Blz. 448 Reserve recreatie en natuurgebied west
     14. Blz. 449 Reserve recreatie en natuurgebied west
     15. Blz. 450 Reserve verkoop Obragas
     16. Blz. 451 Reserve verkoop Obragas
     17. Blz. 452 Reserve aandelen verkoop HNG
     18. Blz. 453 Reserve aandelen verkoop HNG
     19. Blz. 454 Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel
     20. Blz. 455 Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel
     21. Blz. 456 Egalisatiereserve wegen
     22. Blz. 457 Egalisatiereserve wegen
     23. Blz. 458 Reserve samenwerking I&A aandeel Son
     24. Blz. 459 Reserve samenwerking I&A aandeel Son
     25. Blz. 460 Reserve projectmatig werken
     26. Blz. 461 Reserve projectmatig werken
     27. Blz. 462 Reserve jeugd en jongerencentrum
     28. Blz. 463 Reserve jeugd en Jongerencentrum
     29. Blz. 464 Reserve natuurcompensatie
     30. Blz. 465 Reserve natuurcompensatie
     31. Blz. 466 Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt
     32. Blz. 467 Reserve infrastructurele werken Ekkersrijt
     33. Blz. 468 Reserve uitvoering groenbeleidsplan
     34. Blz. 469 Reserve uitvoering groenbeleidsplan
     35. Blz. 470 Dekkingsreserve centrum Breugel
     36. Blz. 471 Dekkingsreserve centrum Breugel
     37. Blz. 472 Reserve veiligheidsgelden VRBZO
     38. Blz. 473 Reserve veiligheidsgeldenVRBZO
     39. Blz. 474 Reserve Bosbeheer
     40. Blz. 475 Reserve Bosbeheer
     41. Blz. 476 Reserve nieuwbouw sporthal
     42. Blz. 477 Nieuwbouw sporthal
     43. Blz. 478 Reserve renovatie de Bongerd
     44. Blz. 479 Reserve renovatie de Bongerd
     45. Blz. 480 Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf
     46. Blz. 481 Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf
     47. Blz. 482 Reserve dak Emiliusschool
     48. Blz. 483 Reserve dak Emiliusschool
     49. Blz. 484 Reserve Vijverbergschool
     50. Blz. 485 Reserve Vijverbergschool
     51. Blz. 486 Reserve optimalisatie sportpark SBC
     52. Blz. 487 Reserve optimalisatie sportpark SBC
     53. Blz. 488 Reserve onderwijshuisvesting 2010
     54. Blz. 489 Reserve onderwijshuisvesting 2010
     55. Blz. 490 Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool
     56. Blz. 491 Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool
     57. Blz. 492 Reserve verledden
     58. Blz. 493 Dekkingsreserve verledden
     59. Blz. 494 Reserve parkeren Centrum Son
     60. Blz. 495 Reserve centrum Breugel
     61. Blz. 496 Reserve renovatie kunstgrasvelden
     62. Blz. 497 Dekkingsreserve Parkeren Centrum Son
     63. Blz. 498 Reserve slowlane ekkersrijt
     64. Blz. 499 Dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt
     65. Blz. 500 Reserve fietsoversteek Bestseweg
     66. Blz. 501 Dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg
     67. Blz. 502 Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting
     68. Blz. 503 DO gemeentehuis losse werkplekinrichting
     69. Blz. 504 Reserve nieuwbouw sporthal de Bongerd
     70. Blz. 505 Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd
     71. Blz. 506 Reserve Ruysdaelstraat kst omgeving school
     72. Blz. 507 Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school
     73. Blz. 508 Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg
     74. Blz. 509 Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg
     75. Blz. 510 Reserve aankoop units bibliotheek
     76. Blz. 511 toelichting reserve aankoop units bibliotheek
     77. Blz. 512 Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg
     78. Blz. 513 Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg
    3. Blz. 514 Toelichting op de voorzieningen
     1. Blz. 515 Voorzieningen
     2. Blz. 516 Voorziening pensioenoverdracht wethouders
     3. Blz. 517 Voorziening pensioenoverdracht wethouders
     4. Blz. 518 Voorziening onderhoud gebouwen
     5. Blz. 519 Voorziening onderhoud gebouwen
     6. Blz. 520 Voorziening riolering
     7. Blz. 521 Voorziening riolering
     8. Blz. 522 Voorziening afval
     9. Blz. 523 Voorziening afval
     10. Blz. 524 Voorziening afgesloten complexen GB
     11. Blz. 525 Voorziening afgesloten complexen GB
   10. Blz. 526 Bijlage Single Information Single Audit (SISA)
    1. Blz. 527 Bijlage Single Information Single Audit (SISA)
   11. Blz. 528 Controleverklaring
  6. Blz. 529 Bijlage
   1. Blz. 530 Subsidieoverzicht
    1. Blz. 531 Subsidieoverzicht
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap