Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang.

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.
Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 8, 9, 15 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde:

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven;
 • Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo;
 • Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel;

Vennootschappen en coöperaties:

 • Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag;
 • Naamloze Vennootschap Brabant Water te Den Bosch;

Stichtingen en verenigingen:

 • Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond;
 • Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot;
 • Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel;
 • Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel;
 • Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen:

 • Doel en openbaar belang van de verbonden partij;
 • Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij: uitgangspunten waarom en wanneer er gebruik wordt gemaakt van de verbonden partij;
 • Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij;
 • Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname;
 • Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname;
 • Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er;
 • Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking;
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente;
 • Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatie terugkoppeling;
 • Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking;
 • Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen:
DB: Dagelijks bestuur;
GR: Gemeenschappelijke regeling;
NV: Naamloze Vennootschap.

 

Gemeenschappelijke regelingen

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven


Doel en openbaar belang

Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte. Per 1 januari 2015 maakt het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. RHCe heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van de cultuurhistorische informatie.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De regio wordt bestuurd op verschillende overheidsniveaus (lokaal, subregionaal en regionaal) en er wordt steeds geschakeld tussen de verschillende niveaus. De samenwerking vindt niet alleen plaats op de schaal van de 21 gemeenten, maar ook op subregionaal niveau. Flexibele samenwerkingsverbanden, die gebaseerd zijn op gelijkluidende belangen van de deelnemers, worden steeds belangrijker.
Daarnaast kan de Metropoolregio op tijdelijke thema’s de gezamenlijke belangen zowel van alle gemeenten als van enkele gemeenten behartigen.
Door deze samenwerking wordt niet alleen een kostenbesparing gerealiseerd, maar worden de (ontwikkelings)mogelijkheden van de (sub)regio(‘s) beter benut.
Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden de thema’s economie, ruimte en mobiliteit verkend en wordt de regionale strategie bepaald.
De gemeente brengt haar archief na verloop van tijd onder bij het RHCe, voor zover deze documenten niet vernietigd (moeten) worden.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Na de evaluatie in 2017 is een stevig doorontwikkelingstraject voor de Metropoolregio gestart. Begin 2019 is het samenwerkingsakkoord aan de gemeenteraden worden voorgelegd en door het Algemeen Bestuur geaccordeerd. De juridische constructie is vooralsnog gelijk gebleven en wordt, bij goede ervaringen pas in 2020 op zijn vroegst aangepast.
Het RHCe heeft in 2017 een extern onderzoek laten uitvoeren in verband met exploitatietekorten. Hieruit bleek dat de deelnemende gemeenten weinig vertrouwen in het RHCe in de huidige vorm hebben. Dit is voor de bestuurscommissie RHCe aanleiding geweest om maatregelen te nemen. Eind 2018 is bekeken of de ingezette doorstart kan worden voorgezet. De huidige werkwijze van het RHCe is tegen het licht gehouden en de huidige werkwijze blijft gehanteerd.

 

Risico's

In het samenwerkingsakkoord hebben we afgesproken dat de Metropoolregio zich alleen nog richt op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.  De overige taken zijn overgedragen naar andere samenwerkingsverbanden. Deze overdracht is niet gepaard gegaan met middelen. Er is een risico dat hierdoor de kosten van de andere samenwerkingsverbanden toenemen.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Het risico is dat de gemeente Son en Breugel zich buiten sluit als zij niet deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen.

 

Alternatieven voor geen deelname

Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak een bestuursovereenkomst gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven en wordt er ook in Dommelvalleiverband samengewerkt. Op het niveau van Zuidoost-Brabant is, inhoudelijk gezien, geen vergelijkbare samenwerking.

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: Hans Gaillard, plv. lid: Paul van Liemd.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.


Financieel belang

Opsplitsing bijdrage
MRE

 • Regionale opgaven € 56.128,-
 • Stimuleringsfonds € 59.526,-
 • Brainport Development € 41.608,-
 • Streekarchief (RHCe) € 56.128,-
 • Bijdrage werkbudget 4.004,-

Totaal  € 225.106,-

In 2019 is € 18.850,- aan terugbetaling jaarresultaat 2018 ontvangen.

GR Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) te Eindhoven


Doel en openbaar belang

De ODZOB is opgericht om een verdere verbetering tot stand te brengen in:

 • de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken;
 • de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving, zodat het aantal calamiteiten en milieudelicten afneemt.


Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door bereikbaarheid, beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving.


Veranderingen en ontwikkelingen

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) taken te gaan uitvoeren. De vereiste kwaliteitseisen zijn daartoe noodzakelijk. Een deel van de deelnemers ziet op deelregionaal niveau, bijvoorbeeld binnen Dienst Dommelvallei, mogelijkheden in andere vormen van samenwerking om dit te bereiken.
Risico's Indien de omzet achterblijft bij de verwachtingen zijn alle deelnemers aan de GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk.
Omdat het gemeentelijk werkprogramma slechts een klein onderdeel vormt van het totale uitvoeringsprogramma en -budget van de ODZOB is de individuele invloed van de gemeente(n) daardoor beperkt.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de (incidentele) verzoektaken. De ODZOB voert daarnaast ook de individuele verzoektaken en collectieve taken uit. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor alle deelnemers van de GR.

 

Alternatieven voor geen deelname

De deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Voor de uitvoering van een deel van de individuele verzoektaken is ook een samenwerking binnen Dienst Dommelvallei denkbaar. Deels gebeurt dit al, onder andere met betrekking tot de voorbereiding van de AB-vergaderingen.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: Paul van Liemd (wethouder), plv. Hans Gaillard (burgemeester).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, jaarrekening); daarnaast incidenteel afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang
Landelijke basistaken € 141.190,-
Verzoektaken € 109.590-,
Collectieve taken € 32.691,-
Eindafrekening werkprogramma € -/-2.857,95
Opdrachten buiten werkprogramma €63.329,- 

Totaal €343.942,-

In 2019 is de tariefcorrectie over 2018 van € 8.786,- ontvangen.

 

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven

 

Doel en openbaar belang

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door:

 • Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en bedrijven;
 • Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulpverlening in de regio;
 • Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel en de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van VRBZO;
 • Het - samen met GGD Brabant Zuidoost - organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Onderzoek naar rechtspositie brandweervrijwilliger: Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Brandweerkamer onderzoeken op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, op zo'n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is namelijk nodig vanuit juridisch oogpunt. In landelijk verband wordt bekeken hoe de brandweer hieraan invulling kan geven. Rond de zomer van 2020 moet hierin meer duidelijk worden vanuit Brandweer Nederland.
Regionale wervingscampagne voor brandweervrijwilligers: De verwachting is niet dat er op korte termijn een uniform en helder plan voor handen is om het vraagstuk over de rechtspositie en taakinvulling van vrijwilligers op te lossen. In onze regio wordt wel een urgent probleem van een naderend te kort aan vrijwilligers bij diverse gemeenten ervaren. Om die reden is bewust ingezet op het interesseren van nieuwe aspirant brandweervrijwilligers.
Evaluatie Wet veiligheidsregio’s: In de zomer van 2019 heeft de ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De evaluatiecommissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Wvr en onderliggende regelgeving in de praktijk te onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing. De evaluatiecommissie start in 2020 met het onderzoek en zal het onderzoeksrapport eind van dat jaar opleveren aan de minister.
Regionaal beleidsplan en visie 2025: Het regionaal beleidsplan kent diverse wettelijke onderdelen (artikel 14 Wvr). Deze technische items zijn in 2019 uitgewerkt en in december door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Beleidsmatig gaf het bestuur, samen met directie en netwerkpartners, de belangrijkste kaders voor de koers richting 2025. In maart 2020 bespreekt het bestuur de uitwerking van de beleidsmatige lange termijn koers van de organisatie. Aansluitend vinden in het voorjaar ook de gesprekken met de gemeenteraden plaats over de koers.
Meldkamer Oost Brabant:  De meldkamers van de brandweer, ambulancevoorziening en politie verhuisden in april 2019 definitief naar Den Bosch en functioneren voor het hele grondgebied van Oost Brabant. Hiermee loopt MKOB voorop in het land, de meldkamers in heel Nederland worden nu klaargemaakt voor de toekomst. Voor de buitenwereld is er niets veranderd. De 24/7 bereikbaarheid en dienstverlening zijn hetzelfde gebleven.

 

Risico's

In 2019 is de beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen opnieuw door het AB VRBZO vastgesteld. De risico's van de organisatie zijn in de beleidsnota gebundeld tot drie onderwerpen waaraan een risicobedrag voor het weerstandsvermogen is gekoppeld. 

risico's in algemene bedrijfsvoering € 1.000.000
risico's model brandweerzorg €     625.000
risico grootschalige ramp/crisis €      375.000
totaal benodigd weerstandsvermogen € 2.000.000

Het weerstandsvermogen bedraagt € 2,0 miljoen en hoeft derhalve niet te worden aangepast.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Deelname is een wettelijke plicht (Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet veiligheidsregio's).

 

Alternatieven voor geen deelname

Geen alternatieven.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door 21 gemeenten uit de regio Zuidoost Brabant.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: Hans Gaillard (burgemeester).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening) en halfjaarlijks (1e en 2e samenvatting van de bestuursrapportage); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen over beleid en strategische keuzes binnen de Veiligheidsregio.

 

Financieel belang

Algemene bijdrage 2019 € 786.396,-.

In 2019 is de restitutie gemeentelijke bijdrage van 2018 groot € 13.546,- ontvangen.

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.

 

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Eindhoven


Doel en openbaar belang

Het in stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen zorgverzekeraars, (waaronder ambulancehulpverlening) en bijdragen particulieren.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten.
Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2019 heeft het bestuur van de GGD zichzelf een bestuursopdracht gesteld om de stabiliteit van de GGD organisatie te verbeteren. Dit wil de GGD bereiken door het verbeteren van de bedrijfsvoering en een integrale jeugdgezondheidszorg. In 2020 worden besluiten genomen en verdere stappen gezet om uitvoering te geven aan deze bestuursopdracht.

Verder bieden ontwikkelingen als de omgevingswet kansen voor de GGD om het aantal taken uit te breiden. De GGD is in 2019 al druk geweest met het adviseren van gemeenten rondom de omgevingswet en zal dit in de toekomst blijven doen.

Risico's

Onderdeel van de genoemde bestuursopdracht is het in de toekomst beter kunnen opvangen van risico's door de GGD organisatie zelf. Voor de 21 gemeenten houdt dit in dat er minder risico's richting de gemeenten komen. In situaties die een dermate orde van grote hebben blijft de GGD een beroep doen op de 21 gemeenten, deze risico's zijn niet inzichtelijk of te voorspellen.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD.
Het uitvoeren van de Wet Publieke Gezondheid is een wettelijke taak. Als individuele gemeente in de omvang van Son en Breugel kan deze taak onmogelijk tegen dezelfde kosten uitgevoerd worden.

 

Alternatieven voor geen deelname

Het zoeken naar andere instanties (andere GGD) die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: lid: John Frenken.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks tweemaal (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage per inwoner inclusief 2e begrotingswijziging 2019 € 287.060,-

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo


Doel en openbaar belang

Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Dienst Dommelvallei stimuleert de samenwerking met en tussen de deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat met de huidige collegiale houding van de partners er op diverse terreinen harmonisatie afspraken worden gemaakt. Bij harmonisatiewensen en nieuwe ontwikkelingen wordt in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk afgestemd binnen de structurele overlegvormen tussen portefeuillehouders, gemeentesecretarissen, contactpersonen en managementteams. Op moment van opstellen van deze jaarrekening loopt een evaluatie naar dienst Dommelvallei. Door de onzekere toekomst van gemeente Nuenen heeft dit in 2018 stilgelegen en is pas medio 2019 weer opgepakt.  

Risico's

Er bestaat een risico van uittreding van een van de drie deelnemers, indien twee van de drie overblijven wordt de organisatie kwetsbaarder. Een tweede risico betreft het verlies aan binding met de gemeente. Dit kan zich voordoen als niet continue wordt geïnvesteerd in verbinding en samenwerking. Het betreffen essentiële bedrijfsonderdelen die bij dienst Dommelvallei zijn ondergebracht, die nauw samenhangen en moeten samenwerken met onze gemeentelijke organisatie.


Afbreukrisico van geen deelname

Bij geen deelname kunnen ook geen voordelen van de samenwerking worden behaald.

 

Alternatieven voor geen deelname

De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden zoeken.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. Hans Gaillard (burgemeester), Paul van Liempd (wethouder) en Jan Boersma (wethouder) namens Son en Breugel.
Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter, die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. J.F.M. Gaillard is voorzitter van het DB.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks (begroting en jaarrekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van onderwerpen en ontwikkelingen.

 

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage 2019 € 4.061.686,-.         
De gemeentelijke bijdrage 2019 is lager dan het oorspronkelijk begrote bedrag 2019. Dit omdat op basis van de jaarrekening 2019 Dienst Dommelvallei een teruggave van € 114.263,- (het Son en Breugelse-aandeel in het resultaat) heeft plaatsgevonden. 
De twee hier genoemde bedragen zijn met 21% BTW verhoogd. Dit omdat Dienst Dommelvallei verplicht is om vanaf 2019 inclusief BTW te factureren.

GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel


Doel en openbaar belang

De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Daarnaast verzorgt de WSD de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor gemeenten in het kader van de Participatie wet.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De WSD is een uitvoeringsorganisatie van de Wsw en kan voor alle inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt een rol vervullen in de participatie. In 2019 is geëxperimenteerd met de prototypen door uitvoering te geven aan diverse projecten. De projecten in de gemeenten zijn geëvalueerd. Mede op basis hiervan is de toekomstige rol van WSD samen met gemeenten en adviesraden opgesteld.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

De Wsw is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan (er vindt geen nieuwe instroom plaats). De zittende doelgroep blijft gebruik maken van de Wsw. Er vindt gemiddeld jaarlijks 5% uitstroom plaats van de doelgroep. Door middel van het transitiearrangement wordt deze instroom gecompenseerd met trajecten vanuit de Participatiewet.

 

Risico's

De WSD heeft vanaf 2020 een meerjarenbegroting opgesteld met een negatief financieel resultaat. Vooralsnog vindt aanvulling plaats vanuit het weerstandsvermogen bij de WSD. De kans is aanwezig dat de WSD aan de deelnemende gemeenten een aanvullende bijdrage vraagt.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Hoog (bestuurlijk maar ook financieel als je in deze fase zou besluiten om niet meer te deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling).

 

Alternatieven voor geen deelname

Aansluiten bij andere gemeenschappelijke regeling of inkoop van diensten.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, Oirschot, Oisterwijk, Meierijstad (alleen het verzorgingsgebied van de voormalige gemeenten Schijndel en Sint-Oedenrode), Son en Breugel, Sint Michielsgestel en Vught.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: dhr. P. van Liempd en dhr. P.A.W.H. Spooren.
Dagelijks bestuur: dhr. P. van Liempd.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Structureel jaarlijks (begroting, rekening); daarnaast incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen

 

Financieel belang
Bestuurskosten € 5.143,-
WSW bijdrage € 776.423,-
Totaal € 781.566,-

Vennootschappen en coöperaties

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag

 

Doel en openbaar belang

De BNG Bank is de bank van en voor (decentrale) overheden en instellingen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. De BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Het betalingsverkeer van de BNG Bank richt zich specifiek op zakelijke klanten in de publieke sector. De BNG Bank biedt een volledig pallet aan zakelijke producten. Digitaal, efficiënt en veiligheid staan hierbij centraal.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Per eind 2018 heeft de BNG Bank duurzame obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt duurzame projectfinanciering alsmede balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties, die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

 

Risico's

De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Door deze topratings kan de BNG Bank tegen lage prijzen geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor kan de bank hun klanten lage tarieven bieden.

 

Afbreukrisico van geen deelname

n.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

n.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen, die zij bezitten (een stem per aandeel)

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang
Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. In 2019 is over 2018 € 85.474,- ontvangen.
De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Son en Breugel bezit 29.991 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 74.978,-.
De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG Bank niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen.

NV Brabant Water te Den Bosch


Doel en openbaar belang

Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarnaar gehandeld wordt. Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening.
Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Belangrijke thema’s daarbij zijn duurzaamheid, gezondheid en veiligheid.
In 2018 heeft Brabant Water de certificering 100% klimaatneutraal gekregen. Dat wil zeggen dat Brabant Water de productie uitvoert zonder schadelijke bijdrage aan klimaatverandering. Deze certificering daagt Brabant Water uit om verder te verduurzamen. De ambitie voor 2020 is 20% efficiënter omgaan met energie, 20% minder CO2 uitstoten en 20% duurzaam opwekken van energie.

 

Risico's

n.v.t.

 

Afbreukrisico van geen deelname

n.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

n.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de aandeelhouders. Dat zijn de provincie Noord-Brabant en 60 gemeenten.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Als aandeelhouder: Hans Gaillard (burgemeester).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

De gemeente heeft een belang in Brabant Water NV van 14.982 aandelen à € 0,10 (totaal € 1.498).

Stichtingen en verenigingen

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond

 

Doel en openbaar belang

Het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, (justitiële) overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het doel is de verbetering van veiligheid en leefbaarheid in de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het zorg- en veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het zorg- en veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het zorg- en veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende persoon-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het zorg- en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De kracht van het zorg- en veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om problemen op het gebied van veiligheid beter aan te pakken. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.
Problemen worden in een mix van preventie, repressie en zorg aangepakt. Zo wordt geprobeerd potentieel grote problemen klein te houden. De casussen worden aangepakt middels de werkwijze Casus Op Maat (COM) en de Persoonsgerichte Aanpak.
Daarnaast stimuleert en ondersteunt het zorg- en veiligheidshuis de gemeenten om in de toekomst gebruik te maken van het escalatiemodel in de zorg- en veiligheidsketen AVE (aanpak voorkoming escalaties) en dit lokaal te implementeren.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2016 is de rechtsvorm van het Zorg- en Veiligheidshuis gewijzigd en is de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost opgericht. Besloten werd om hierin deel te nemen.
In 2016 is gestart met de methodiek Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor een effectieve aanpak van hotshots (kopstukken/-sleutelfiguren). Deze systeemaanpak richt zich op daders van HIC-feiten, problematische jeugdkopstukken en andere personen die via de driehoek als veiligheidsprobleem zijn aangewezen.
In 2016 is in het zorg- en veiligheidshuis de Expertisetafel Radicalisering ingericht. Dit overleg is beschikbaar voor ondersteuning, advies en COM-zaken voor de schaalgrootte Oost Brabant voor wat betreft signalen/cases met betrekking tot radicalisering.
Vanaf begin 2018 is de naam gewijzigd in Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

 

Risico's

Alle 21 gemeenten uit de regio nemen deel aan de Stichting en dragen daaraan bij.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het zorg- en veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties en strafrechtpartners.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Samenwerking met politie, maatschappelijke en justitiële organisaties.

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Alle gemeenten vaardigen een wethouder zorg of een burgemeester af als lid van het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur kiest uit hun midden weer – per basisteam – een wethouder zorg en een burgemeester als lid van het Dagelijks Bestuur. In 2018 werden de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door voorzitter burgemeester P. Verhoeven (Heeze-Leende) en wethouder P.J. Looijmans (Geldrop-Mierlo) namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang
Gemeentelijke bijdrage 2019 € 4.008,-

 

Vermogenspositie en resultaat boekjaar

De beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) zijn verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Son en Breugel valt onder regio Eindhoven.

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot

 

Doel en openbaar belang

Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar burgers, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gewijzigde Aanbestedingswet 2017  laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

In 2017 heeft gemeente Son en Breugel het manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend en een actieplan vastgesteld. Dit betekent dat we bij elke aanbesteding de mogelijkheden voor social return en duurzaamheid opnemen. Ter ondersteuning daarvan maken wij gebruik van het advies Social Return van de WSD.

 

Risico's

Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind.

 

Afbreukrisico van geen deelname

De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise.

 

Alternatieven voor geen deelname

In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Het verzorgingsgebied van BIZOB is ingedeeld in vijf clusters, te weten: 1. BOV en De Kempen; 2. Dommelvallei+ en A2; 3. Peelgemeenten; 4. Noordoost; 5. Overig, aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten. 

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

BIZOB is een stichting en wordt aangestuurd door de gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit iemand in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio. Vanuit de Dommelvallei+ en A2 zijn dat burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende en wethouder A. van Holstein van Waalre. De afgevaardigde, namens Son en Breugel, voor de vergadering van aangeslotenen is de heer Jan Boersma.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

Financieel belang
Gebaseerd op het aantal afgenomen dagen 6 dagen x 42 weken x € 605,- per dag: € 152.460,-
Uitbreiding deelname 21 dagen voor 2019  € 12.705,-
Totaal 2019 € 165.165,-
Van de bijdrage 2019 wordt € 25.410,- toegerekend aan contractbeheer en -management inzake jeugdhulp/Wmo begeleiding. 
In 2019 is de bestemming resultaat 2018 van € 7.498,- ontvangen.

Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) te Son en Breugel

 

Doel en openbaar belang

De doelstellingen van de SBBE zijn als volgt geformuleerd:
• Het bevorderen van de veiligheid in het algemeen en meer speciaal het bevorderen van ongestoord gebruik van hun goederen door de gerechtigden, alles op het bedrijvenpark Ekkersrijt en omgeving
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
• De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van een pakket van beveiligingsmiddelen en –maatregelen. Dit pakket is gezamenlijk en in samenwerking met de beveiligingsbranche samengesteld door de gemeente Son en Breugel, de Nationale Politie, basisteam Dommelstroom en de gebruikers van bedrijventerreinen.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De gemeente Son en Breugel verwacht van de SBBE dat zij de veiligheid op het industriepark Ekkersrijt zo optimaal mogelijk waarborgt door het treffen van maatregelen, in eerste instantie gericht op de aangesloten ondernemingen. De stichting SBBE moet zichzelf kunnen bedruipen met bijdragen van ondernemers, die nu nog op vrijwillige basis zijn aangesloten.
Het resultaat moet zijn het terugdringen van het aantal inbraken, het opsporen van eventuele daders en een toename van het algehele gevoel van veiligheid op Ekkersrijt.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Deelname aan de SBBE is nu nog op vrijwillige basis. Daardoor is sprake van een behoorlijk aantal zgn. freeriders (32%).

 

Risico's

Voor de gemeente vormt deze verbonden partij geen risico, omdat de gemeente geen vermogen aan de stichting beschikbaar heeft gesteld.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Via de bestuurlijke vertegenwoordiger kan invloed worden uitgeoefend op de activiteiten van de SBBE. Zonder deze invloed kan het bestuur van de SBBE een richting kiezen die de gemeente Son en Breugel niet passend zou vinden.

 

Alternatieven voor geen deelname

De gemeente kan de beveiliging op het industriepark Ekkersrijt voor eigen rekening en risico uitvoeren. Dit is echter geen realistisch scenario, feitelijk is er geen alternatief aanwezig.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de gemeente Son en Breugel en Ondernemersvereniging Ekkersrijt (OVE)

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Stichtingsbestuur: lid: J. Boersma (op voordracht van het college van B&W).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen.

 

Financieel belang

Geen gemeentelijk bijdrage. Omtrent de openstaande vorderingen bij de gemeente zijn afspraken gemaakt. De stichting voldoet aan haar aflossingsverplichting. Er wordt jaarlijks € 17.353,- afgelost.
Op 31-12-2019 is het openstaand saldo € 69.412,-

Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel te Son en Breugel

 

Doel en openbaar belang

Het exploiteren en beheren van de begraafplaats Wolfswinkel te Son en Breugel.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

Uitgangspunt van de Stichting is een rendabele exploitatie van de begraafplaats.
Op dit moment is het exploiteren van een begraafplaats niet rendabel. Het college heeft na intern onderzoek besloten dat de stichting een businesscase dient op te stellen, die moet leiden tot een toekomstvisie met daarin een structurele oplossing voor het jaarlijkse exploitatietekort. Alternatieven zijn dan een begraafplaats met of zonder crematorium, alsmede wanneer de stichting zou stoppen. Het opstellen van de businesscase kostte meer tijd, maar wordt nog dit jaar verwacht. Daarna zal de gemeente haar positie bepalen.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Het aantal begrafenissen neemt af. In de uitvaartzorg is meer vraag naar crematies en alternatieve wijzen van begraven.

 

Risico's

De gemeente heeft een lening en een aanvullende lening met recht van hypotheek en een achtergestelde lening aan de Stichting verstrekt. De stichting komt haar afgesproken aflossingsverplichting op de lening met recht van hypotheek na. Omdat ingeschat wordt dat de Stichting onvoldoende in staat is om aan haar toekomstige aflossingsverplichtingen te voldoen is hiervoor een risico opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de achtergestelde lening is een voorziening getroffen.

 

Afbreukrisico van geen deelname

Het in stand houden van een gemeentelijke begraafplaats is een wettelijke taak.

 

Alternatieven voor geen deelname

In het projectplan worden een aantal scenario’s uitgewerkt waarbij aan het college c.q. de gemeenteraad een advies voorgelegd wordt over de te volgen strategie.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Gemeente Son en Breugel (50%), VOF P. Kuis & Zn., St. Oedenrode, (50%).

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Stichtingsbestuur: lid: K. Vortman (raadslid, op voordracht van het college van B en W).

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Incidenteel, afhankelijk van ontwikkelingen

 

Financieel belang

Op 31-12-2019 is het openstaand saldo van de leningen met recht van hypotheek € 361.101,-.
Op 31-12-2019 is het openstaand saldo van de achtergestelde lening € 204.201,- (Voorzien).

Stichting Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen (BIFN) te Den Bosch

 

Doel en openbaar belang De stichting heeft ten doel:
• Het optreden als bewaarder van het beleggingsfonds Brabant Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen Project Hoven Noord, waaronder mede begrepen wordt het voor rekening en risico van participanten in het beleggingsfonds ten titel van beheer verkrijgen, houden en doen houden van goederen, in overeenstemming met de voorwaarden van beheer en bewaring van het Beleggingsfonds zoals deze van tijd tot tijd gelden;
• Het optreden als beheerder van het Beleggingsfonds, waaronder mede begrepen wordt het beleggen, bezwaren en vervreemden van onder a. gemelde goederen in overeenstemming met de voorwaarden van beheer en bewaring van het Beleggingsfonds zoals deze van tijd tot tijd gelden;
• Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder begrepen het bezwaren van de onder a. gemelde goederen en het aangaan van verplichtingen waaronder mede begrepen het aangaan en verstrekken van geldleningen en stellen van garanties.

 

Algemene visie op en beleidsvoornemens omtrent inschakelen van de verbonden partij

De in deze Stichting opgenomen participanten zijn financieel gezond. Het betreft de Provincie Noord-Brabant (50%), de gemeente Son en Breugel (25%) en woningbouwcorporatie ‘Thuis (=voormalige Domein) (ook voor 25%).
In de grondexploitatie Sonniuspark wordt voor het BIFN voor het deel van Son en Breugel gerekend met een negatief resultaat van € 345.333,-
Jaarlijks wordt door het bestuur van de Stichting gemonitord in hoeverre de voorziening (gebaseerd op de actuele marktwaarde van de in het Fonds opgenomen woningen) die een mogelijk niet terug te ontvangen deel van de lening afdekt, toereikend is. De totale voorziening in de jaarrekening van de Stichting is totaal per 31.12.2018 vrijgevallen.

 

Veranderingen en ontwikkelingen

Sinds het oprichten van de Stichting heeft de huizenmarkt zich in eerste instantie in neerwaartse richting ontwikkeld. Er zijn tussentijds tot 31 december 2018 totaal 42 woningen verkocht en voor de resterende 11 woningen is een particuliere belegger is gevonden. Deze woningen zijn in 2019 in eigendom overgedragen. Daarmee zijn de leningen voor alle 53 woningen uit het fonds afgelost dan wel vervallen en is de Stichting in 2019 geliquideerd. Terwijl in de eerste jaren van het Fonds de verkoopopbrengst lager lag dan de afnamegarantieprijs waarmee in het Fonds wordt gerekend, is dit de laatste jaren gewijzigd en lag de verkoopopbrengst voor de laatste verkochte woningen boven deze afnamegarantieprijs of zelfs gelijk aan de vraagprijs. Uit de opbrengst is steeds - conform de daarop van toepassing zijnde gemaakte afspraken - (een deel van) het leningdeel aan de Stichting overgemaakt. Van de beschikbaar gestelde lening van totaal € 2.103.220,- is uiteindelijk € 1.624.367,- afgelost. Van het totale verlies van € 478.853,- komt 25% voor rekening van de Gemeente Son en Breugel:  € 119.713,-

 

Risico's

Omdat de Stichting in 2019 is geliquideerd, is er voor de jaarrekening 2019 geen sprake meer van enig risico.

Afbreukrisico van geen deelname

n.v.t.

 

Alternatieven voor geen deelname

n.v.t.

 

Bestuurlijke betrokkenheid

Deelname door de gemeente Son en Breugel, provincie Noord Brabant, Woonstichting ‘thuis (voormalige Stichting Woonmaatschappij Domein).

 

Bestuurlijke vertegenwoordiging

De participanten hebben gezamenlijk 2 bestuurders aangewezen. Bij de jaarvergadering van participanten wordt de gemeente, in opdracht van het college, vertegenwoordigd door de verantwoordelijke wethouder J. Frenken met ambtelijke ondersteuning.

 

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Maakt onderdeel uit van Grondexploitatie Sonniuspark: voortgang Sonniuspark wordt jaarlijks naar de raad gerapporteerd.

 

Financieel belang

Het Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen was destijds een initiatief van de provincie waarmee deze samen met gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties woningbouwprojecten die uitvoeringsgereed waren, maar door de gevolgen van de kredietcrisis niet konden starten, alsnog tot uitvoering kon brengen. Met behulp van een lening uit dit Investeringsfonds heeft de woningcorporatie een garantie kunnen afgeven aan de projectontwikkelaar voor de afname van de bij oplevering onverkochte woningen zodat de projectontwikkelaar kon starten met de bouw. Als gevolg hiervan zijn de 132 woningen in Hoven Noord gebouwd waarvan uiteindelijk 53 woningen in het BIFN zijn opgenomen.

Het Investeringsfonds is gevoed via stortingen (naar rato van deelname) door de participanten. De gemeente participeert voor 25% in dit fonds.
Inmiddels zijn alle 53 woningen waarvoor een lening was afgegeven, verkocht.  Hiervan zijn 26 woningen verkocht aan particulieren, heeft de woningbouwcorporatie 16 woningen gekocht en toegevoegd aan haar sociale huur portefeuille en zijn 11 woningen verkocht aan een belegger ten behoeve van verhuur in de vrije sector.

In 2019 is het fonds geliquideerd.

Verbonden Partijen Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat
2018 2018 2018 2019 2019 2019
Gemeenschappelijke regeling
MRE 4.280.060 17.412.698 1.005.001 5.820.759 18.049.951 1.039.335
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB) 1.514.541 4.254.309 0 2.429.098 3.413.049 914.557
Veiligheidsregio Zuidoost Brabant (VRBZO) 7.390.579 49.117.310 772.535 6.886.932 39.485.492 646.870
GGD 2.829.787 12.672.462 -16.727 2.864.000 13.345.000 212.500
Dienst Dommelvallei 318.000 2.614.000 532.844 399.000 4.271.000 553.699
WSD 27.350.000 5.992.000 2.997.000 27.929.000 5.338.000 2.442.000
Vennootschappen en coöperaties
BNG 4.991.000.000 132.550.000.000 337.000.000 4.887.000.000 144.791.000.000 163.000.000
Brabant Water 635.876.000 456.765.000 26.768.000 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend
Stichtingen en verenigingen
Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost nvt nvt nvt nvt nvt nvt
BIZOB 786.116 633.621 382.095 868.255 956.731 401.499
Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE) 80.736 96.931 23.494 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend
Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel -204.035 649.347 -31.184 -266.301 644.329 -62.266
Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen 1.030.123 5.512 289.729 liquidatiebalans 30-09-2019 1.066.000 liquidatiebalans 30-09-2019 27.799 0