Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Op 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De definitieve aangiften voor 2016 en 2017 zijn in 2019 ingediend evenals de voorlopige aangifte 2018 en 2019.

Met de belastingdienst zijn we nog steeds in gesprek over de definitieve uitgangspunten voor de aangiften van alle jaren.

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid zo omschreven:

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, evenals de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en de hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag en het begrotingsjaar van belang zijn”.

 

Wijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de raad worden voorgelegd. Als dit niet meer mogelijk is, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de raad valt.

 

De toelichting van het Bado zegt hierover:

“Strikt genomen gaat het hier om onrechtmatige uitgaven omdat de overschrijding strijdig is met artikel 189, lid 4 van de Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) moeten goed herkenbaar in de jaarrekening worden opgenomen (Kadernota Rechtmatigheid BBV). Door het vaststellen van de jaarrekening waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, autoriseert de raad alsnog de betreffende uitgaven.

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven. Het is op grond van de controleverordening niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijdingen betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Wel moet de accountant de overschrijdingen waarvan het college in de jaarrekening heeft gemeld dat ze nog moeten worden geautoriseerd, in het verslag van bevindingen aan de orde stellen. De accountant moet in elk geval aangeven of het overzicht ex artikel 28 BBV volledig is of niet.“

De toets op rechtmatigheid richt zich op de beschikbare uitgavenbudgetten en de in werkelijkheid gedane uitgaven.

 

Uit het overzicht van baten en lasten op de voorgaande pagina’s, en hieronder gecomprimeerd weergegeven, blijkt dat er bij 2 programma's een overschrijding op de lasten is. De bedragen in onderstaande tabel moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid
Bedragen x €1.000
Programma Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Restant budget 2019
Programma 1. Bestuurlijke zaken 1.430 1.892 -462
Programma 2. Publieke dienstverlening 685 684 1
Programma 3. Veiligheid en handhaving 1.395 1.303 92
Programma 4. Verkeer en vervoer 3.564 3.051 513
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur 3.228 2.982 246
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.564 1.461 104
Programma 7. Sociale Zaken 5.449 4.820 629
Programma 8. Zorg en welzijn 9.271 9.678 -407
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid 2.905 2.862 43
Programma 10. Ruimtelijke inrichting 13.113 9.043 4.071
Programma 11. Economie 341 282 60
Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen 7.024 6.664 360
Terug naar navigatie - Begrotingsrechtmatigheid

Programma 1. Bestuurlijke zaken (€ 462.000,-)

De herberekening van de wethouderspensioenen op basis van de verwachte rentestand hebben geleid tot een aanzienlijke bijstorting op de voorziening. Per saldo hebben we € 446,000,00 moeten aanvullen. De rekenrente waarop de oude berekening was gebaseerd bedroeg 1,577%.

De nieuwe rekenrente gebaseerd op de per 1 oktober 2019 geldende rente uit de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur voor de verplichtingen met een looptijd van 25 jaar, is 0,290%. Hierdoor moet de voorziening behoorlijk stijgen.

Het gaat hier om een kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid. De overschrijding is daarmee onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

 

Programma 8. Zorg en welzijn (€ 407.000,-)

Binnen dit programma zijn alle activiteiten voor het sociaal domein opgenomen. De activiteiten op dit terrein hebben in veel gevallen een open eind karakter. In de tweede bestuursrapportage 2019 is, op basis van de toen bekende informatie (q1 en q2), op dit programma de begroting met € 1.000.000,00 bijgesteld. Dit is niet voldoende gebleken om de totale gerealiseerde uitgaven binnen budget te houden.

 

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Terug naar navigatie - Programma 1. Bestuurlijke zaken
1. Bestuurlijke zaken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.430.000
Realisatie 2019 1.745.000
Saldo excl. mutaties reserves -315.000
Mutaties reserves (saldo) -75.000
Verklaring van het saldo -390.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten bestuur
Totaal baten bestuur 0
Lasten bestuur
College B&W en Burgemeester Van de bestaande wachtgeld verplichting hoeft een deel niet uitbetaald te worden omdat er tijdelijk sprake is van vervangend werk. Het recht op wachtgeld blijft wel bestaan. I 35.000
Ondersteuning van raad/griffie De uitgaven bij de post Bestuurlijke vernieuwing / Nieuwe bestuursstijl zijn ruim 20.000,- lager uitgevallen dan was begroot (20.000,- begroting plus 25.000,- extra via kredietvotering raad 22 augustus 2019). Bij het voorstel tot kredietvotering t.b.v. de uitvoeringskosten van het programma bestuurlijke vernieuwing was al aangegeven dat deze uitvoeringskosten in dat stadium slechts globaal te ramen waren. De diverse activiteiten zijn in de praktijk qua kosten lager uitgevallen dan was geraamd. Ook is de in 2019 geplande tweedaagse raadsconferentie uitgesteld tot 2020. I 21.000
Bestuurlijke samenwerking Uitvoering van de bestuurlijke samenwerking vraagt intern ambtelijke capaciteit. Om reguliere werkzaamheden door te laten lopen wordt ingehuurd. Er is in 2019 minder ingehuurd dan verwacht. I 82.000
Salarissen T 0.1 Bestuur Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. -17.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 10.000
Totaal lasten bestuur 131.000
Indirecte baten en lasten
Mutaties reserves (saldo) Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Bij dit programma is € 168.000,00 geraamd en is € 93.000,00 gerealiseerd. I -75.000
Voorzieningen De herberekening van de wethouderspensioenen op basis van de verwachte rentestand hebben geleid tot een aanzienlijke bijstorting op de voorziening. Per saldo hebben we € 446,000,00 moeten aanvullen. I -446.000
Totaal -390.000
- = nadeel 0

Programma 2. Publieke dienstverlening

Terug naar navigatie - Programma 2. Publieke dienstverlening
2. Publieke dienstverlening I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 452.000
Realisatie 2019 439.000
Saldo excl. mutaties reserves 13.000
Mutaties reserves (saldo) -20.000
Verklaring van het saldo -7.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten burgerzaken
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd I -6.000
Totaal baten burgerzaken -6.000
Lasten burgerzaken
Rijbewijzen De inkomsten uit rijbewijzen zijn toegenomen. De afdrachten worden daarmee ook hoger. I -23.000
Verkiezingen In 2019 hebben we zowel verkiezingen Provinciale Staten/Waterschappen als Europees Parlement gehad. Bij de uitgaven op materialen en diensten derden houden we er altijd rekening mee dat tussentijds noodzakelijk materiaal snel vervangen moet worden, omdat de voorbereidingstijd tussen beide verkiezingen heel kort is. Dat viel nu positief uit. Daarnaast hebben we door slimme inzet van inhuur burgerzaken niet het volle budget bij verkiezingen hoeven benutten." I 29.000
Vastgoedinformatie De verwerking van de vastgoedinformatie vindt op twee programma's in de begroting plaats en dat komt omdat het deels BAG gerelateerd en deels BGT gerelateerd is. Binnen dit programma is er een overschrijding. I -13.000
Dienstverlening Door personele wisseling in het management van dienstverlening en de inzet op diverse grote programma's zoals het programma Betere Dienstverlening en Bedrijfsvoering, is er op dit budget bijna geen beroep gedaan in 2019. I 63.000
Salarissen T 0.2 Burgerzaken Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -45.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 8.000
Totaal lasten burgerzaken 19.000
Indirecte baten en lasten
Mutaties reserves (saldo) Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Geraamd is een onttrekking aan de reserve ten behoeve van het project dienstverlening. Er zijn geen kosten gemaakt en derhalve heeft geen onttrekking plaatsgevonden. I -20.000
Totaal -7.000
- = nadeel 0

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Terug naar navigatie - Programma 3. Veiligheid en handhaving
3. Veiligheid en handhaving I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.383.000
Realisatie 2019 1.278.000
Saldo excl. mutaties reserves 105.000
Mutaties reserves (saldo) -50.000
Verklaring van het saldo 55.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Lasten crisisbeheersing en brandweer
Brandweer Er heeft een restitutie op de bijdrage van 2018 plaatsgevonden. I 11.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 8.000
Totaal lasten crisisbeheersing en brandweer 19.000
Baten openbare orde en veiligheid
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 15.000
Totaal baten openbare orde en veiligheid 15.000
Lasten openbare orde en veiligheid
Handhaving algemeen In 2019 is ten behoeve van een aantal projecten budget beschikbaar gesteld. Deze projecten zijn in 2019 niet allemaal van start gegaan en de middelen vallen nu vrij. I 75.000
Salarissen T 1.2 Openbare orde en veiligheid Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -16.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 12.000
Totaal lasten openbare orde en veiligheid 71.000
Indirecte baten en lasten
mutaties reserves In 2019 is ten behoeve van een aantal projecten budget beschikbaar gesteld, waarbij de dekking via een onttrekking aan een reserve zou lopen. Geraamd is een onttrekking aan de reserve ten behoeve van het project dienstverlening. Er zijn geen kosten gemaakt en derhalve heeft geen onttrekking plaatsgevonden. I -50.000
Totaal 55.000
- = nadeel 0

Programma 4. Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Programma 4. Verkeer en vervoer
4. Verkeer en vervoer I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.910.000
Realisatie 2019 1.572.000
Saldo excl. mutaties reserves 338.000
Mutaties reserves (saldo) -434.000
Verklaring van het saldo -96.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten verkeer en vervoer
Verkeersbeleid In 2019 is een éénmalige onvoorziene bijdrage vanuit de provincie Noord-Brabant i.v.m. een reeds eerder afgesloten krediet ontvangen, waardoor het positieve saldo is ontstaan. I 23.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -2.000
Totaal baten verkeer en vervoer 21.000
Lasten verkeer en vervoer
Onkruidbestrijding Het borstelen van onkruid is goed begroot, maar zit mager in het bestek. Er zou meer geborsteld moeten worden en ook zou er meer met heet water moeten worden bestreden. Er wordt gezocht naar de beste oplossing. Deze hangt overigens ook samen met de post straatreiniging waardoor die in 2019 lastig te ramen was. In 2020 wordt nagedacht over optimalisaties in het bestek. I 39.000
Klinkerwegen klein onderhoud Door personele omstandigheden, meer werkzaamheden naar de aannemer gegaan. I -65.000
Groot onderhoud wegen In 2019 zijn een aantal grote wegvakken voorzien van nieuwe deklagen. Zo is onder andere de Ekkersrijt 6000 (tussen Baetsen en verkeerslichten) voorzien van een nieuwe deklaag. Het ene jaar wordt meer uitgevoerd aan onderhoud dan het andere jaar. Om deze onregelmatigheden op te vangen, maken we gebruik van de reserve wegen. I -56.000
Planmatig onderhoud civiele kunstwerken Uitvoering bruggen Dommelpas en Planeten laan zijn doorgeschoven naar 2020. I 126.000
Openbare verlichting wegen Stroomkosten worden afgerekend op basis van voorschotnotas. Die zijn nog gebaseerd op verbruik van voor verledding. Op basis van eindafrekening moet blijken of de geraamde besparing werkelijkheid wordt. Over 2019 is een afrekening van € 67.000,00 ontvangen. I 38.000
Straatreiniging Het onderliggende bestek met vaste prijs afspraken bleek fouten te bevatten; hierdoor moest er buiten bestek om meer worden gedaan. I -20.000
Gladheidsbestrijding Vanwege zachte winter minder bestrijding nodig. I 22.000
Groenbeleidsplan grijs voor groen Door wisseling van de wacht zijn projecten getemporiseerd. I 16.000
Fietsvisie Fietsvisie wordt opgenomen in GVP dat in 2020 opgesteld wordt. I 35.000
Mobiliteitsvisie Er zijn verkeerstellingen uitgevoerd. Van het beschikbaren budget van €121.000,00 resteert nog €91.000,00. Voorgesteld wordt dit mee te nemen naar 2020. I 91.000
Planontwikkeling 2e aansluiting Ekkersrijt Van het beschikbare budget van € 84.000,00 bedoeld voor vervanging is € 46.000,00 gebruikt. I 38.000
Salarissen T 2.1 Verkeer en vervoer Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -17.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 10.000
Totaal lasten verkeer en vervoer 257.000
Lasten Openbaar vervoer
Openbaar vervoer In 2019 is één toegankelijke bushalte op Ekkersrijt gerealiseerd, waardoor voor Openbaar vervoer het bedrag ad € 60.000,- resteert. I 60.000
Totaal lasten openbaar vervoer 60.000
Indirecte baten en lasten
Reserves Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Bij dit programma is € 677.000,00 geraamd. In werkelijkheid is € 243.000,00 onttrokken. I -434.000
Totaal -96.000
- = nadeel 0

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur
5. Onderwijs, sport en cultuur I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 2.835.000
Realisatie 2019 2.575.000
Saldo excl. mutaties reserves 260.000
Mutaties reserves (saldo) -233.000
Verklaring van het saldo 27.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten onderwijshuisvesting
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -5.000
Totaal baten onderwijshuisvesting -5.000
Lasten onderwijshuisvesting
Groeipad Het budget van €54.000,00 zal in de toekomst bij de bouw van nieuwe scholen worden ingezet. I 54.000
Overige kosten eigen risico calamiteiten Aantal claims is zeer beperkt gebleven. I 10.000
Totaal lasten onderwijshuisvesting 64.000
Baten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -11.000
Totaal lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken -11.000
Lasten sportbeleid en activering
Sportverenigingen Verschil wordt m.n. veroorzaakt doordat in 2019 was voorzien in een eenmalig bedrag van € 15.000,- voor ondersteuning voor duurzaamheidsmaatregelen bij verenigingen met een eigen accommodatie. Vanwege een ondersteuningsregeling vanuit het ministerie van VWS met dezelfde strekking valt dit bedrag vrij. I 13.000
Totaal lasten sportbeleid en activering 13.000
Baten Sportaccommodaties
sporthal de landing Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Specifiek voor de Landing is € 14.000,00 aangevraagd. I 11.000
voetbal complex gentiaan noord Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Specifiek voor gentiaan Noord is € 5.000,00 aangevraagd. Daarnaast is er vanwege een schade een verzekeringsuitkering van € 6.000.00 ontvangen. I 10.000
Totaal baten Sportaccommodaties 21.000
Lasten Sportaccommodaties
Sporthal de Bongerd Gelet op de voorgenomen nieuwbouw van de Bongerd (Breugel Bruist) wordt het onderhoud in beperkte mate uitgevoerd en wordt het onderhoudsbudget beperkt aangewend. I 16.000
Sporthal de Landing Zonder de bijraming voor de aanpassingen aan de Landing van € 60.000,00 eenmalig in 2019 en de bijraming van € 15.000,00 voor de energielasten zou er sprake zijn van een fors tekort over 2019. Dat tekort wordt veroorzaakt door extra onderhoud en onvoorziene aanpassingen en reparaties aan het WKO systeem en extra energiekosten. I 15.000
Totaal lasten Sportaccommodaties 31.000
Baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. 1.000
Totaal baten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.000
Lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Muzikale vorming Er is sprake van een aanzienlijke toename van het aantal jeugdigen dat een beroep doet op de subsidieregeling voor muziekonderwijs. Dat er nu een voordeel is op deze post komt omdat er hier sprake is van een gebroken boekjaar, waarbij de helft van de gemaakte kosten naar 2020 worden overgeheveld. I 55.000
Volksfeesten en herdenkingen Er was al in 2018 een budget van € 50,000,00 opgenomen. De verwachting was dat € 100,000,00 nodig was. Per abuis is er een budget van € 150.000,00 opgenomen. De uitgaven voor "Remember september" zijn binnen het budget van € 100.000,00 gebleven. I 64.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 1.000
Totaal lasten cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 120.000
Baten Cultureel erfgoed
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -2.000
Totaal baten Cultureel erfgoed -2.000
Lasten Cultureel erfgoed
Monumentenbeleid Er is in 2019 geen beroep gedaan op de subsidieregeling (€ 20.000,-) begroot en valt de presentievergoeding aan de leden van de monumentencommissie aanmerkelijk lager uit. I 34.000
Totaal lasten Cultureel erfgoed 34.000
Baten Media
Diverse I -6.000
Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd.
Totaal baten Media -6.000
Indirecte baten en lasten
Reserves I -233.000
Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af.
Bij dit programma is € 588.000,00 geraamd en is € 355.000,00 gerealiseerd.
Totaal 27.000
- = nadeel 0

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Terug naar navigatie - Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie
6. Openbaar groen en openluchtrecreatie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 1.523.000
Realisatie 2019 1.422.000
Saldo excl. mutaties reserves 101.000
Mutaties reserves (saldo) -13.000
Verklaring van het saldo 88.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -5.000
Totaal baten openbaar groen en (openlucht) recreatie -5.000
Lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie
Regie uren/inhuur tractie We zijn meer kwijt geweest aan groot groenonderhoud. Er is meer gesnoeid en er zijn meer bomen gerooid dan geraamd. Deze werkzaamheden zijn aan het begin van het jaar niet goed in te schatten. Door de natuur kan in het ene jaar er net meer takbreuk zijn dan het andere jaar. Er heeft een totale overschrijding plaatsgevonden (combinatie van deze twee posten) van minder dan 10% gerelateerd aan het budget. Dit blijft lastig exact te schatten. I -21.000
Kunst- beelden en plastieken Er is extra geld bijgeraamd voor kunst op 4e rotonde. Wordt in 2020 gerealiseerd. I 36.000
Speelvoorzieningen Dit jaar geen grote vervangingen gedaan. I 11.000
Groenbeheer Door uitval vanwege ziekte zijn projecten getemporiseerd. Worden in 2020 uitgevoerd. I 69.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 11.000
Totaal lasten openbaar groen en (openlucht) recreatie 106.000
Indirecte baten en lasten
Reserves Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Bij dit programma is € 34.000,00 geraamd en is € 21.000,00 gerealiseerd. I -13.000
Totaal 88.000
- = nadeel 0

Programma 7. Sociale Zaken

Terug naar navigatie - Programma 7. Sociale Zaken
7. Sociale Zaken I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 2.160.000
Realisatie 2019 1.875.000
Saldo excl. mutaties reserves 285.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 285.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten inkomensregelingen
Bijstandsverlening de inkomsten van het Rijk die begroot waren zijn lager uitgevallen. I -149.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 2.000
Totaal baten inkomensregelingen -147.000
Lasten inkomensregelingen
Bijstandsverlening Minder uitgaven aan bijstandsuitkeringen (minder aanvragen, meer mensen met (part)time inkomsten. I 298.000
Bijzondere bijstand Minder uitgaven bijzondere bijstand. Vooral minder uitgaven inrichtingskosten en éénmalige uitkering aan te huisvesten statushouders. I 65.000
Bbz regelingen Voor ondernemers die met hun bedrijf in financiële problemen komen bestaat er een vangnet regeling. Er wordt vooraf een inschatting gemaakt van kosten en baten. Door wijzigende omstandigheden gedurende het jaar kunnen er afwijkingen ontstaan. I -124.000
Kwijtschelding belastingen Als mensen de verschuldigde belasting(en) niet kunnen betalen, komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de burgers, hanteren we automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor onze uitkeringsgerechtigden. Er zijn echter minder mensen in aanmerking gekomen voor kwijtschelding. I 12.000
Salarissen T 6.3 Inkomensregelingen Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -19.000
Totaal lasten inkomensregelingen 232.000
Lasten begeleide participatie
Sociale werkvoorziening Onderuitputting is het gevolg van bijstelling rijksbijdrage in diverse circulaires. I 137.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -1.000
Totaal lasten begeleide participatie 136.000
Lasten arbeidsparticipatie
Re-integratie Verklaring daarvoor is te vinden in de vertraging die het inkoop- en aanbestedingtraject heeft opgelopen in 2019. Contracten zijn uiteindelijk pas afgesloten in jan 2020. Om de rechtmatigheid van inkoop te bewaken zijn er in afwachting van het inkooptraject minder trajecten ingezet. Ook de daling van instroom in de uitkering heeft effect gehad. I 64.000
Totaal lasten arbeidsparticipatie 64.000
Indirecte baten en lasten
Totaal 285.000
- = nadeel 0

Programma 8. Zorg en welzijn

Terug naar navigatie - Programma 8. Zorg en welzijn
8. Zorg en welzijn I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 8.931.000
Realisatie 2019 9.293.000
Saldo excl. mutaties reserves -362.000
Mutaties reserves (saldo) -114.000
Verklaring van het saldo -476.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten samenkracht en burgerparticipatie
Kinderopvang In 2019 is een specifieke uitkering van € 63.171 ontvangen ten behoeve van het bestrijden van onderwijsachterstanden. Die specifieke uitkering ontvangt de gemeente ieder jaar. Voor onderwijsachterstanden wordt op dit budget daarom niets begroot, maar worden wel kosten gemaakt. Die worden gedekt door de specifieke uitkering. Ook komt op dit budget de huur binnen die de kinderopvang aan de gemeente betaalt. I 30.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 7.000
Totaal baten samenkracht en burgerparticipatie 37000
Lasten samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijk werk Dit overschot is het resultaat van het geringe aantal inwoners wat gebruik heeft moeten maken van fase 2 van het schuldhulpverleningstraject. Dit is onder andere de wettelijke schuldsanering. Het overhouden van geld wil niet zeggen dat we dit budget kunnen aframen. In 2020 hebben we namelijk te maken met een nieuwe aanbieder voor fase 2, deze is gemiddeld genomen duurder dan de vorige aanbieder. Tevens is de economische situatie in Nederland leidend voor het gebruik maken van deze voorziening. Dit is zeker voor 2020 en verder momenteel moeilijk te voorspellen. I 14.000
Wijkaccommodaties Middelen zijn opgenomen voor groot onderhoud (MJOP). Besluitvorming over de wijkaccommodaties heeft nog niet plaatsgevonden en daarom wordt alleen het hoognodige gedaan (en geen groot onderhoud). Omdat groot onderhoud wel nodig is, middelen doorschuiven naar 2020. I 22.000
Innovatiebudget sociaal domein Het innovatiebudget is bedoeld om vernieuwende initiatieven vantuit de samenleving financieel te ondersteunen. In 2019 zijn er geen vernieuwende initiatieven aangedragen. I 41.000
Mantelzorg Wmo Voor het Steunpunt Mantelzorg was voorzien in formatieuitbreiding. De LEVgroep heeft door verschuivingen dit deels zelf opgevangen. I 43.000
Vluchtelingen Ik heb daar geld over omdat ik het bedrag wat over was van de afgelopen jaren heb doorgeschoven naar de volgende jaren i.v.m. kosten die we nog niet in beeld hadden voor de POP consulenten. Deze worden ook dit jaar door de WSD betaald. Er moet 10.000 naar 2020 overgeheveld voor voorbereiden nieuw beleid vanaf 2021 en verder. I 44.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -16.000
Totaal lasten samenkracht en burgerparticipatie 148000
Lasten wijkteams
CMD 1e lijnsvoorziening clientondersteuning Ivm veel uitval (ziekte en verloop) medewerkers budget voor scholing, teambuilding niet volledig benut zoals gepland I 74.000
Salarissen T 6.2 Wijkteams Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I 14.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -4.000
Totaal lasten wijkteams 84000
Baten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Eigen bijdrage Wmo In 2018 is er een schatting gemaakt van mogelijke opbrengsten eigen bijdrage. Deze zijn lager uitgevallen dan verwacht en was ook niet te voorspellen. Berekening ligt bij SVB. I -28.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 2.000
Totaal baten maatwerkvoorzieningen (WMO) -26000
Lasten maatwerkvoorzieningen (WMO)
Woonvoorzieningen Er is een toename in aantal clienten en hoogte woonvoorzieningen geconstateerd in 2019 -96.000
Salarissen T 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. -1.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -6.000
Totaal lasten maatwerkvoorzieningen (WMO) -103000
Lasten maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdientverlening WMO Er zijn meer en complexere vragen voor volwassenen, veelal ook bij jong volwassenen, die hebben geleid tot hogere kosten bij zelfstandig leven Wmo. Er is een toename in vervoersoorzieningen geconstateerd in 2019 -356.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18+ -356000
Baten maatwerkdienstverlening 18-
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 4.000
Totaal baten maatwerkdienstverlening 18- 4000
Lasten maatwerkdienstverlening 18-
Ondersteuningsvragen jeugdzorg Overal is geconstateerd dat de ondersteuningsvragen in de jeugdzorg (landelijk) meer en complexer zijn geworden wat leidt tot hogere kosten in de jeugdzorg. -865.000
Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp) Op het budget Jeugdzorgplus is de afgelopen jaren niets begroot. Er worden voorschotten betaald, maar indien er geen jeugdige uit S&B gebruik maakt van jeugdzorgplus, worden die aan het eind van het jaar weer terugbetaald. Dit is de afgelopen jaren ook steeds gebeurd. In 2019 is er wel gebruik gemaakt van jeugdzorgplus. Wat in 2019 betaald is krijgt de gemeente dus niet terug. Dergelijke situaties zijn overigens opgenomen in de risicoparagraaf voor jeugdzorg. I -94.000
Uitvoeringskosten jeugdzorg Hier is bij de berap € 1.000.000,00 bijgeraamd om het totale tekort af te dekken op sociaal domein I 922.000
Jeugdbeleid Van de € 14.800 die er nu staat moet nog € 9.800 af, die is namelijk inmiddels al elders uit gedekt uit het Innovatiebudget. Verklaring dat de € 5.000 nog niet is uitgegeven is omdat de nieuwe vorm van Jeugdparticipatie in 2019 uit het Innovatiebudget is gedekt (we hebben dus we degelijk iets gedaan maar uit ander potje). De € 5.000 die dan nog over is heeft trouwens wel al een bestemming, namelijk een project van de LEV groep. Dit moet dus naar 2020 overgeheveld worden. Daarnaast is eind 2019 subsidie ontvangen voor een pilot project voor Roma en Sinti jongeren om hen naar onderwijs of arbeid te begeleiden. Ook deze middelen hebben dus al een bestemming in 2020 en verder. I -20.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -13.000
Totaal lasten maatwerkdienstverlening 18- -70000
Lasten geëscaleerde zorg 18+
Inloopfunctie GGZ Begroot bedrag is bijgesteld naar 5000, terwijl de kosten van de inloopfunctie op 15000 uitkwamen. Deze dient te worden bijgesteld voor 2020 I -10.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -4.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18+ -14000
Lasten geëscaleerde zorg 18-
Gedwongen kader Aan Veilig Thuis (een van de posten onder Gedwongen Kader) wordt jaarlijks € 80.000 subsidie betaald. In de begroting is maar € 20.000 opgenomen. Dit omdat de voorschotten die we van Jeugdzorgplus altijd terug kregen, de rest voor Veilig Thuis normaliter konden opvangen. Dit jaar is dat niet mogelijk en moet de € 60.000 voor Veilig Thuis dus ook uit dit budget gedekt worden. I -75.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -4.000
Totaal lasten geëscaleerde zorg 18+ -79000
Lasten volksgezondheid
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 13.000
Totaal lasten volksgezondheid 13000
Indirecte baten en lasten
Reserves -114.000
Totaal -476.000
- = nadeel 0
Voor verdere toelichtig m.b.t. de uitgaven Wmo en Jeugd wordt tevens naar het onafhankelijk onderzoek K2 verwezen.

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Programma 9. Milieu en Duurzaamheid
9. Milieu en Duurzaamheid I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 -250.000
Realisatie 2019 -122.000
Saldo excl. mutaties reserves -128.000
Mutaties reserves (saldo) -1.000
Verklaring van het saldo -129.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten riolering
Afkoppelverdubbelaar regenwater 2019 Waterschap De Dommel heeft in 2019 een afkoppelverdubbelaar beschikbaar gesteld aan bewoners welke het regenwater afkoppelen. De verdubbelaar heeft gezorgd voor een flinke stijging van het aantal subsidieaanvragen. Er zijn 140 bewoners welke uiteindelijk de afkoppelverdubbelaar hebben ontvangen. I 42.000
Opbrengst riolering Ten opzichte van de begroting zijn er meer aansluitingen en is de opbrengst hoger dan begroot. I 18.000
Mutaties voorzieningen Rioolheffing wordt begroot op kostendekkend niveau. Een voordeel bij de realisatie wordt gestort in de voorziening een nadeel wordt onttrokken. In dit geval is er onttrokken aan de voorziening. -74.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -1.000
Totaal baten riolering -15.000
Lasten riolering
Diverse werkzaamheden riolering Afgelopen jaar zijn meer reparaties uitgevoerd aan de vrijvervalriolering (rioolinspecties 2016-2017). Het betreft veelal kleinschalige schadebeelden, zoals wortelingroei in het riool. Daarnaast hebben we bij de drukriolering meer kosten moeten maken. Dit is het gevolg van het feit dat we de aannemer meer hebben moeten inschakelen, door ziekte van ons personeel bij de eigen dienst. Als gevolg van de flinke stijging van het aantal subsidieaanvragen voor het afkoppelen van regenwater hebben we in eerste instantie meer kosten gemaakt voor de afkoppelverdubbelaar (voorfinanciering). De kosten van de verdubbelaar worden einde van het jaar verrekend met Waterschap De Dommel (zie baten). Vanuit het Waterportaal ZuidOostBrabant zijn minder kosten gemaakt voor investeringen. I -38.000
Kosten rioolheffing Er zijn kosten geraamd ten behoeve van de nieuwe tariefdifferentiatie. Geen kosten gemaakt. I 10.000
Salarissen T 7.2 Riolering Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. -15.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. 9.000
Totaal lasten riolering -34.000
Baten afval
Overige vergoedingen Ontvangen voorschot Nedvang is hoger dan begroot. I -16.000
Baten afvalstoffenheffing Ten opzichte van de begroting zijn er meer aansluitingen en is de opbrengst hoger dan begroot. I 14.000
Totaal baten afval -2.000
Lasten afval
Overige kosten afval Er is in 2019 via de 2e berap € 80.000,-- bijgeraamd ivm met een terugbetaling aan Nedvang wegens teveel ontvangen vergoeding voor het verpakkingsafval over 2015 en 2016. Verrekening zal naar later is gebleken niet in 2019 maar in 2020 plaatsvinden. Bedrag moet daarom worden doorgeschoven naar 2020. I 92.000
Salarissen T 7.3 Afval Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -12.000
voorziening Afvalstoffenheffing wordt begroot op kostendekkend niveau. Een voordeel bij de realisatie wordt gestort in de voorziening een nadeel wordt onttrokken. In dit geval is er gestort in de voorziening. I -36.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -3.000
Totaal lasten afval 41.000
Baten milieubeheer
Baten milieubeheer Er is een subsidie ontvangen van het ministerie van infrastruktuur voor genomen gevel isolerende maatregelen. I 16.000
Totaal baten milieubeheer 16.000
Lasten milieubeheer
Algemeen milieubeheer In de decembercirculaire is een bedrag van €200.000,00 beschikbaargesteld tn behoeve van de milieutransities. De dekking van dit bedrag staat bij de algemene uitkering programma 12 I -200.000
Milieuvergunning -melding en -ontheffing Als gevolg van de stikstofuitspraak in het voorjaar van 2019 zijn er in de rest van dat jaar geen (agrarische) vergunningaanvragen meer bij de ODZOB ingekomen waardoor voor € 23.000,-- aan ambtelijke uren is bespaard. 23.000
Ongediertebestrijding De kosten voor bestrijding van de eikenprocessierups zijn in 2019 deels verrekend op de posten inhuur tractie en regie-uren. I 14.000
Salarissen T 7.4 Milieubeheer Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -7.000
Totaal lasten milieubeheer -170.000
Indirecte baten en lasten
reserves I -1.000
Kapitaallasten taakveld 7.2 Herberekening van kapitaallasten nav renteherziening. I 36.000
Totaal -129.000
- = nadeel 0

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Terug naar navigatie - Programma 10. Ruimtelijke inrichting
10. Ruimtelijke inrichting I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 798.000
Realisatie 2019 -1.480.000
Saldo excl. mutaties reserves 2.278.000
Mutaties reserves (saldo) -280.000
Verklaring van het saldo 1.998.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop openbaar groen Eind 2015 is gestart met het optuigen van het zogenaamde reststroken project. Dit project heeft als doel de niet langer benodigde openbare gronden te verkopen; de administratieve last van verhuur gemeentegronden te verlagen; de huurbedragen te conformeren aan de Mededingingswet en handhaving in te zetten in die situaties waar sprake is van ongeoorloofd gebruik van gemeentegronden. Dit doel is voor een belangrijk deel gerealiseerd. Er is dit jaar veel meer opbrengst gerealisserd dan begroot. Wat nu nog rest, is de herinrichting van de gronden die terug in beheer zijn gekomen. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met de afdeling “groen”. Daarnaast zijn handhavingsdossiers opgepakt. I 182.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I 9.000
Totaal baten beheer overige gebouwen en gronden 191.000
Lasten beheer overige gebouwen en gronden
Verkoop agrarische gronden Er hebben geen verkopen van agrarische gronden plaatsgevonden. Er zijn geen kosten gemaakt. I 21.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -9.000
Totaal lasten beheer overige gebouwen en gronden 12.000
Lasten fysieke begraafplaatsen en crematoria
Wolfswinkel Verliesvoorziening Wolfswinkel is verhoogd. I -12.000
Totaal lasten begraafplaatsen en crematoria -12.000
Baten ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening op basis van de overeenkomst uit 2017 zijn er verplichtingen aangegaan t.a.v. betalingen van ons naar ontwikkelaar en van ontwikkelaar naar ons. De bouwwerkzaamheden (bouwrijp, realisatie woningen en woonrijp maken heeft vertraging opgelopen, waardoor betalingen later plaats gaan vinden dan gepland. Ontvangsten wel al deels ontvangen omdat dit samenhangt met verkoop woningen e.d. (hier: m.n. woningen op Stoklandlocatie) en reeds gedane transporten bij notaris. Vertraging zit m.n. in locaties in Son. I 590.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -8.000
Totaal baten ruimtelijke ordening 582.000
Lasten ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen Doordat in 2019 nauwelijks gewerkt is aan de ontwikkelingslocaties, zijn er veel minder bestemmingsplannen gemaakt, procedures gestart en gevoerd, onderzoeken e.d. uitgevoerd. Daardoor zijn de uitgaven achter gebleven bij de ramingen. In 2020 zijn alle plannen weer gestart en zal er achterstand worden ingelopen waarvoor kosten nodig zijn. I 11.000
Ontwikkelingslocatie Son en Breugel We krijgen nog een uitgestelde verplichting uit 2019. Afwikkeling gaat in 2020 plaatsvinden (circa € 20.000). Om die reden is er in 2019 minder uitgegeven dan geraamd. Daarnaast heeft besluitvorming door raad over de beleidsnotitie "Kaders als Koers" langer op zich laten wachten dan gedacht. T/m eind 2019 zijn alle dossiers en ontwikkelingen derhalve 'controversieel' gebleven. Inmiddels zijn de ontwikkelingslocaties weer opgepakt. Afhandeling gaat in versterkte mate plaatsvinden in 2020. In 2020 komen de uitgestelde werkzaamheden en kosten versterkt aan de orde. I 34.000
Digitalisering ruimtelijke plannen We zijn in 2019 niet toegekomen aan de aangegeven digitalisering/consolidatie van bepaalde ruimtelijke plannen. I 52.000
Ruimtelijke ordening Op basis van de overeenkomst uit 2017 zijn er verplichtingen aangegaan t.a.v. betalingen van ons naar ontwikkelaar en van ontwikkelaar naar ons. De bouwwerkzaamheden (bouwrijp, realisatie woningen en woonrijp maken heeft vertraging opgelopen, waardoor betalingen later plaats gaan vinden dan gepland. Ontvangsten wel al deels ontvangen omdat dit samenhangt met verkoop woningen e.d. (hier: m.n. woningen op Stoklandlocatie) en reeds gedane transporten bij notaris. Vertraging zit m.n. in locaties in Son. I 667.000
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) De verwerking van de vastgoedinformatie vindt op twee programma's in de begroting plaats en dat komt omdat het deels BAG gerelateerd en deels BGT gerelateerd is. Binnen dit programma is er geen overschrijding. I 28.000
Salarissen T 8.1 Ruimtelijke ordening Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. -13.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. 7.000
Totaal lasten ruimtelijke ordening 786.000
Baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Bouwgrond Sonniuspark (Doorbelasting vanuit projecten) In het project Sonniuspark is in 2019  totaal ca € 3 miljoen minder aan opbrengst geboekt dan geprognosticeerd. Het contract met de ontwikkelaar voor nagenoeg dit gehele bedrag is in december 2019 getekend en de opbrengst zal na notariële levering in 2020 worden verantwoord. I -2.316.000
Voorziening Grex De tussentijdse herwaardering van de grexen heeft tot een aframing van de verliesvoorziening geleidt. I 86.000
Totaal baten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) -2.230.000
Lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Bouwgrond Sonniuspark (Doorbelasting vanuit projecten) Onder andere wegens uitstel van grote uitvoerende deelprojecten zoals de herinrichting Ockhuizenweg en het Noordelijk Park, zijn ook de kosten in 2019 lager uitgevallen dan voorzien. Deze deelprojecten zullen in 2020 worden uitgevoerd. I 2.738.000
NIEGG: Akkerpad De realisatie van dit project is door een rechterlijke uitspraak in 2008 stil komen te liggen. In  2013 is in principe overeenstemming bereikt met dezelfde ontwikkelaar voor de doorstart van de bouw. Sindsdien is gewerkt aan planontwikkeling. In 2019 heeft de ontwikkelaar een andere werkwijze voorgesteld. In plaats van volledige ontwikkeling voor rekening en risico van de projectontwikkelaar waarbij de gemeente uitsluitend een planologische taak heeft, is nu voorgesteld dat de gemeente bouwrijpe grond verkoopt aan de ontwikkelaar. De onderhandelingen over de hierbij behorende anterieure overeenkomst en de samenwerkingsovereenkomst lopen momenteel. Daarna zal een grondexploitatie worden opgesteld die naar verwachting in 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Van de in 2019 in totaal € 48.400,- geboekte kosten zijn € 39.000,- besteed aan de overeengekomen bouw van een muur als erfafscheiding met de naast gelegen woning. De overige € 9.000,- betreffen planontwikkelingskosten. I -48.000
Salarissen T 8.2 Grondexpl. (niet bedrijventerr.) Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie is een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. 219.000
Totaal lasten grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 2.909.000
Baten wonen en bouwen
Omgevingsvergunningen De aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn niet exact te ramen. Over 2019 vallen de legesopbrengsten hoger uit dan begroot. I 45.000
Totaal baten wonen en bouwen 45.000
Lasten wonen en bouwen
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. -5.000
Totaal lasten wonen en bouwen -5.000
Indirecte baten en lasten
Reserves Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Bij dit programma is € 460.000,00 geraamd en is € 179.000,00 gerealiseerd. I -280.000
Totaal 1.998.000
- = nadeel 0

Programma 11. Economie

Terug naar navigatie - Programma 11. Economie
11. Economie I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 256.000
Realisatie 2019 211.000
Saldo excl. mutaties reserves 45.000
Mutaties reserves (saldo) 0
Verklaring van het saldo 45.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten economische ontwikkeling
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -7.000
Totaal baten economische ontwikkeling -7.000
Lasten economische ontwikkeling
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -8.000
Totaal lasten economische ontwikkeling -8.000
Lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur
Bedrijfsvoering Ekkersrijt Uitvoering loopt over een aantal jaren. Totaalbudget is € 100.000,00. Hiervan is dit jaar € 25.000,00 besteed. I 75.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -2.000
Totaal lasten fysieke bedrijfsinfrastructuur 73.000
Baten bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -4.000
Totaal baten bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -4.000
Lasten bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -2.000
Totaal lasten bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -2.000
Baten economische promotie
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -3.000
Totaal baten economische promotie -3.000
Lasten economische promotie
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -4.000
Totaal lasten economische promotie -4.000
Indirecte baten en lasten
Totaal 45.000
- = nadeel

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen
12. Algemene dekkingsmiddelen I/S Bedrag
Begroting na wijziging 2019 -16.466.000
Realisatie 2019 -15.646.000
Saldo excl. mutaties reserves -820.000
Mutaties reserves (saldo) -493.000
Verklaring van het saldo -1.313.000
Omschrijving
Directe baten en lasten per kostenplaats
Baten resultaat van de rekening van baten en lasten
Totaal baten resultaat van de rekening van baten en lasten 0
Lasten resultaat van de rekening van baten en lasten
Resultaat 2019 Het begrotingsjaar 2019 is gestart met een nadelig saldo van €562.000,00. De tussentijdse rapportages leverden ook, in totaal een negatief saldo op van €1078.000,00. Het totaal van € 1640.000,00 is onttrokken aan de reserve vrije bestedingsruimte. De grondruil met staatsbosbeheer leverde een positief resultaat op van € 472.00,00. Het bruto resultaat in 2019 komt uit op € 1.840.396,00. I -1.367.000
Totaal lasten resultaat van de rekening van baten en lasten -1.367.000
Baten overhead
Binnen deze post zijn (onvoorziene) ontvangsten geboekt. Deze ontvangen komen vanuit het UWV als vergoeding voor zwangerschapsverlof (WAZO) en ziekte/arbeidshandicap van medewerkers. Daarnaast zijn er subsidies aangevraagd die zijn uitgekeerd door A&O fonds a € 15.000,00 (jongerenregeling). I 81.000
Totaal baten overhead 81.000
Lasten overhead
De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Binnen dit taakveld zijn de kosten opgenomen die hieraan voldoen. Voordelen worden behaald op: Toerekening Overhead: € 37.000,00; Toerekening aan projecten was hoger dan begroot. Personeelskosten algemeen: € 238.000,00; Er zijn extra budget voor zaakgericht werken van € 125.000,00, scholing omgevingswet € 10.000,00 en organisatieontwikkeling € 20.000 toegevoegd. Van deze budgetten is geen gebruik gemaakt. De budgetten zaakgericht werken en scholing omgevingswet worden overgeheveld naar 2020. Scholingsbudget volledig gebruikt. Dienst Dommelvallei: € 128.000,00; winstuitkering. Projecten bedrijfsvoering: €176.000,00; Kosten tijdelijke huisvesting lager dan geraamd. nadelen zijn er op: Salarissen: € 243.000,00; Salarissen € 71.575 overschreden, er zijn tussentijds (vooral bij afd. Ruimte en Samenleving) veel schaal/trede verhogingen en urenuitbreiding verleend. Daarop is de begroting niet bijgesteld, dit zorgt voor een flinke overschrijding. Inhuur € 193.720 overschreden, er zijn veel personele knelpunten geweest afgelopen jaar. O.a. de kosten voor de vervanging van een teammanager IKB € 20.146 overschreden, schaal en urenuitbreidingen zorgen ook voor een stijging ikb kosten Overige kosten huidig personeel € 42.342,00onderschreden, Overige 1€ 1.000 I 325.000
Totaal lasten overhead 325.000
Baten treasury
Beleggingen De dividend uitkering van de BNG over 2018 is fors hoger uitgevallen dan geraamd. Het goede resultaat heeft ertoe geleid dat het dividend percentage van 37,5% verhoogd is naar 50%. I 55.000
Rente zonnepanelen Er is minder animo voor het project van de Groene Zone dan verwacht. Als gevolg hiervan zijn er minder zonnepanelen geïnstalleerd dan gepland. Hierdoor zijn er ook minder leningen verstrekt aan de inwoners van de gemeente. I -16.000
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd. I -2.000
Totaal baten treasury 37.000
Lasten treasury
Financiering Rente wijziging 2019. De voordelen komen terug op diverse andere programma's door lagere rentelasten. Het totale bedrag staat hier als een nadeel. I -110.000
Totaal lasten treasury -110.000
Baten OZB woningen
OZB woningen De tarieven voor 2019 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. De inflatiecorrectie, areaaluitbreiding en de tariefaanpassing van 2,5% leiden tot een hogere opbrengst. I 69.000
Totaal baten OZB woningen 69.000
Lasten OZB woningen
Salarissen T 0.61 OZB woningen Verschil tussen geraamde en werkelijke salariskosten toegerekend aan dit taakveld. Betreft verschuiving tussen taakvelden en een doorbelasting naar de grondexploitatie. Op de totale salariskosten in de exploitatie kan een verschil ontstaan als de doorbelasting naar de grondexploitatie afwijkt van de raming. I -20.000
Totaal lasten OZB woningen -20.000
Baten OZB niet-woningen
OZB niet-woningen De tarieven voor 2019 zijn bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden zodat er sprake is van een gelijkblijvende opbrengst. De inflatiecorrectie, areaaluitbreiding en de tariefaanpassing van 2,5% leiden tot een lagere opbrengst. I -12.000
Totaal baten OZB niet-woningen -12.000
Lasten belastingen overig
Diverse Afwijkingen onder de € 10.000,00 worden hier gesaldeerd 2.000
Totaal lasten belastingen overig 2.000
Baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering De algemene uitkering vormt een belangrijk deel van de inkomsten van een gemeente. Dat geldt ook voor de gemeente Son en Breugel. De mutaties als gevolg van de mei- en septembercirculaire zijn bij de begroting 2019 betrokken. In de vastgestelde begroting was geraamd dat er in totaal € 18.702.719,00 ontvangen zou worden. Na begrotingsbijstellingen vanwege diverse circulaires in 2018 komt de bijgestelde raming uit op € 18.972.378,00. In werkelijkheid is er inclusief een aantal verrekeningen over voorgaande jaren € 19.243.959,00 ontvangen. In december zijn ook een aantal bedragen vooruit ontvangen via de algemene uitkering die in 2020 aangewend worden. In totaal betreft het € 297.000,00. I 317.000
Totaal baten algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 317.000
Baten overige baten en lasten
Beleidsvoornemens In de begroting zijn een aantal stelposten opgenomen: *         inkoopvoordelen van € 150.425,00; *         dekking uren projecten van € 132.940,00; *         verkrijgen externe subsidies van € 25.000,00; Realisatie van inkoopvoordelen en verkregen subsidies zijn direct verantwoord op de desbetreffende producten. -308.000
Totaal baten overige baten en lasten -308.000
Lasten overige baten en lasten
Onvoorzien Ten laste van onvoorzien gebracht Huurovereenkomst Wolfswinkel, stormschade en voorziening dubieuze debiteuren. I 1.000
Beleidsvoornemens In de begroting zijn stelposten opgenomen ten behoeve van groeipaden en indexeringen. I -102.000
Totaal lasten overige baten en lasten -101.000
Lasten vennootschapsbelasting (vpb)
Vennootschapsbelasting De te betalen vennootschapsbelasting over 2019 bedraagt € 208.000,00. Geraamd is € 277.000,00. Over 2016 is terugontvangen € 200.000,00. I 267.000
Totaal lasten vennootschapsbelasting (vpb) 267.000
Indirecte baten en lasten
Mutaties reserves (saldo) Ten behoeve van diverse projecten is ter dekking van de kosten een onttrekking aan de reserve geraamd. Indien er geen of minder kosten zijn gemaakt wijkt de onttrekking af. Bij dit programma is € 2.945.000,00 geraamd en is € 2.451.000,00 gerealiseerd. I -493.000
Totaal -1.313.000
- = nadeel 0

Overzicht onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht onvoorzien
Omschrijving 2019
Beginstand onvoorzien 2019 72.000
Huurovereenkomst Wolfswinkel -10.000
Stormschade en droogte schade openbaar groen -48.700
Voorziening dub.deb. ov.vorderingen en belastingen -11.180
Eindstand onvoorzien 2019 2.120

Overzicht van de incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van de incidentele baten en lasten
jaarrekening 2019
Omschrijving Baten Lasten
Programma 1 Bestuurlijke zaken
Wachtgeld wethouder Tussentijds heeft er een wethouders wisseling plaatsgevonden. Er bestaat een recht tot en met 2021. 167.000
Herdenking 17 september 2019 Budget voor de herdenking van 75 jaar bevrijding 96.000
Programma 3 Veiligheid en handhaving
Bijdrage basisteamprojectleider ondermijning Dommelstroom In het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit binnen het basisteam Dommelstroom is de wens van de Driehoek plus (plus staat voor de Belastingdienst) een fulltime basisteam projectleider aan te stellen. 13.000
Programma 4 Verkeer en vervoer
Eindhovenseweg 207.000
Onderzoekskosten Eindhovenseweg 45.635
Programma 5 Onderwijs, sport en cultuur
Huur units Vestzaktheater Tijdens de verbouwing zijn er units gehuurd voor de opslag van materialen. 4.000
Rode fietsstroken op Boslaan De fietssuggestie stroken zijn aangebracht. 20.000
Programma 6 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Stika 5.000
Programma 8 Zorg en Welzijn
Opvang vluchtelingen Er heeft uitvoering plaatsgevonden van het eerste jaar van een twee jarig project voor de opvang van vluchtelingen. 112.000
Programma 10 Ruimtelijke inrichting
Omgevingswet Voor het einde van 2020 moet de omgevingswet worden ingevoerd. Het betreft een meerjarig project 191.000
Opstellen geconsolideerde versies van de bestemmingsplannen Er is een project gestart om de afzonderlijke bestemmingsplannen onder te brengen in een samenhangend geheel. 29.000
Woningmarkt behoefte onderzoek Onderzoek naar de woningbehoefte uitgevoerd, 5.000
Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen
Post onvoorzien incidenteel Buffer om onvooerziene uitgaven te kunnen opvangen. 59.000
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel (in 2017 deels ingezet voor voorbereidingskrediet gemeentehuis) 40.000
Vennootschapsbelasting Gemeenten zijn voor het maken van winst op de door haar uitgevoerde ondernemersactiviteiten (zoals grondexploitaties) vennootschapsplichtig. 208.000
Bijdrage uit bestemmingsreserves
Huur units Vestzaktheater dekking voor de huurkosten van de units 4.000
Bijdrage uit reserve vrije bestedingsruimte
Vennootschapsbelasting 208.000
Stelpost centrumontwikkeling Son en Breugel 40.000
Bijdrage omgevingswet 191.000
Eindhovenseweg 207.000
Onttrekkingen aan de reserve bij begroting en beraps 1.640.000
Onderzoekskosten Eindhovenseweg 45.635
Totaal 2.335.635 1.201.635
Incidenteel saldo baten en lasten -1.134.000
Totaal incidenteel saldo na beleidskeuzes -1.134.000
Totaal Jaarrekeningsaldo 1.927.440
Jaarrekeningsaldo 1.927.440
Jaarrekeningsaldo structureel 793.440

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Omschrijving Toevoegingen Onttrekkingen Reden
DR Nieuwbouw Sporthal 98.520 dekking afschrijving investering
DR Renovatie de Bongerd 13.134 dekking afschrijving investering
DR Nieuwbouw brandweerkazerne en werf 75.613 dekking afschrijving investering
DR dak Emiliusschool 16.751 dekking afschrijving investering
DR Vijverbergschool 10.038 dekking afschrijving investering
DR Optimalisatie sportpark SBC 37.738 dekking afschrijving investering
DR Onderwijshuisvesting 2010 3.380 dekking afschrijving investering
DR visie Eindhovenseweg 15.000
DR Aanpassing Bongerd t.b.v. Boksschool 1.480 dekking afschrijving investering
DR Ruysdaelstraat kst omgeving school 1.440 dekking afschrijving investering
DR Slowlane Ekkersrijt 1.258
DR fietsoversteek Bestseweg 5.939 dekking afschrijving investering
Egalisatiereserve wegen 71.540 egalisatie wegen
Verkoop HNG 78.950 jaarlijkse uitbetaling verkoopsom
Totaal 15.000 415.781 0

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Terug naar navigatie - Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De WNT is van toepassing op gemeente Son en Breugel. Het voor gemeente Son en Breugel toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,-.

“Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.”

bedragen x € 1 M.A.J.M. Schalkx F. den Hengst
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 103.882 86.330
Beloningen betaalbaar op termijn 18.393 14.635
Subtotaal 122.275 100.965
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 194.000 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedragen - -
Totaal bezoldiging 122.275 100.965
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2018
bedragen x € 1 M.A.J.M. Schalkx F. den Hengst
Functiegegevens Secretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 104.037 84.837
Beloningen betaalbaar op termijn 17.165 13.982
Subtotaal 121.202 98.819
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum 189.000 189.000
Totaal bezoldiging 2018 121.202 98.819