Reserves en voorzieningen

Overzicht van reserves en voorzieningen

Reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Algemene reserves
9801000 Algemene reserve vast 1.622 0 0 0 0 1.622
9801005 Algemene reserve bouwgrond 2.582 1.223 0 0 0 3.805
9801006 Reserve vrije bestedingsruimte 6.823 659 0 3.144 0 4.338
9801007 Reserve algemene risicoreserve 2.681 0 0 0 0 2.681
Totaal Algemene reserves 13.709 1.882 0 3.144 0 12.446
Bestemmingsreserves
9802001 Reserve aanleg West-structuur 32 0 0 0 0 32
9802004 Reserve recreatie en natuurgebied West 84 0 0 0 0 84
9802017 Reserve verkoop Obragas 2.366 0 0 19 0 2.347
9802031 Reserve aandelen verkoop HNG 164 0 0 79 0 85
9802041 Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel 3.176 0 0 152 0 3.024
9802042 Egalisatiereserve wegen 290 0 0 72 0 218
9802047 Reserve samenwerking I&A aandeel Son 381 0 0 23 0 359
9802056 Reserve projectmatig werken 249 0 0 104 0 145
9802057 Reserve jeugd en jongerencentrum 211 0 0 0 0 211
9802059 Reserve natuurcompensatie 150 0 0 0 0 150
9802061 Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt 1.173 200 0 1.188 0 185
9802062 Reserve uitvoering groenbeleidsplan 132 0 0 0 0 132
9802064 Dekkingsreserve centrum Breugel 3.908 0 0 0 0 3.908
9802071 Reserve veiligheidsgelden VRBZO 48 0 0 0 0 48
9802078 Reserve Bosbeheer 0 85 0 0 0 85
Totaal Bestemmingsreserves 12.364 285 0 1.636 0 11.013
Dekkingsreserves
9802011 Reserve nieuwbouw sporthal 3.350 0 0 99 0 3.251
9802012 Reserve renovatie de Bongerd 131 0 0 13 0 118
9802039 Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf 2.646 0 0 76 0 2.571
9802051 Reserve dak Emiliusschool 318 0 0 17 0 302
9802052 Reserve Vijverbergschool 110 0 0 10 0 100
9802053 Reserve optimalisatie sportpark SBC 566 0 0 38 0 528
9802054 Reserve onderwijshuisvesting 2010 3 0 0 3 0 0
9802060 Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool 30 0 0 1 0 28
9802063 Reserve verledden 2.742 0 0 0 0 2.742
9802065 Reserve Parkeren Centrum Son 568 0 0 0 0 568
9802066 Reserve renovatie kunstgrasvelden 986 0 0 0 0 986
9802068 Reserve slowlane ekkersrijt 139 0 0 1 0 138
9802069 Reserve fietsoversteek bestseweg 148 0 0 6 0 143
9802070 Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting 270 0 0 0 0 270
9802072 Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd 190 0 0 0 0 190
9802073 Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school 50 0 0 1 0 49
9802074 Reserve infr werken ekk- eindhovenseweg 0 1.459 0 46 0 1.413
9802076 Reserve aankoop units bibliotheek 192 0 0 0 0 192
9802077 Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg 0 15 0 0 0 15
Totaal Dekkingsreserves 12.440 1.474 0 311 0 13.603

Voorzieningen

Bedragen x €1.000
Exploitatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's
9806021 Voorziening pensioenoverdracht wethouders 941 643 0 0 24 1.560
Totaal Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's 941 643 0 0 24 1.560
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
9806002 Voorziening onderhoud gebouwen 829 75 0 0 0 904
Totaal Voorzieningen onderhoud en egalisatie 829 75 0 0 0 904
Voorzieningen door derden beklemde middelen
9806009 Voorziening riolering 2.162 0 174 0 0 1.988
9806010 Voorziening afval 0 36 0 0 0 36
9806036 voorziening Afgesloten complexen GB 0 241 0 0 0 241
Totaal Voorzieningen door derden beklemde middelen 2.162 277 174 0 0 2.265

Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen x €1.000
Staat van reserves en voorzieningen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Onttrekking Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
Totaal reserves en voorzieningen 42.446 4.636 174 5.091 24 41.792

Toelichting op de reserves

Inleiding

In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2019. Ook lichten we toe waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Reserves

De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves.

Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Dekkingsreserves staan ter dekking van de afschrijvingslasten van enkele grote projecten/ investeringen.

Algemene reserve vast

Bedragen x €1.000
Algemene reserve vast Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9801000 Algemene reserve vast 1.622 0 0 1.622

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan ondernemersrisico’s en “open eind regelingen”. Het B BV schrijft voor dat dit soort risico’s moeten worden opgenomen in de verplicht voorgeschreven paragraaf over het weerstandsvermogen. De algemene reserve kan in dat geval dienen als dekking voor dergelijke risico’s. In de nota reserves en voorzieningen 2011 is de omvang van de algemene reserve vastgesteld op € 1.330.000,-. Bij de begroting 2015 is besloten om deze reserve met € 292.000,- op te hogen naar € 1.622.000,-.

Algemene reserve bouwgrond

Bedragen x €1.000
Algemene reserve bouwgrond Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9801005 Algemene reserve bouwgrond 2.582 1.223 0 3.805

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is er besloten een reserve grondexploitatie in te stellen met als doel een buffer te vormen voor conjuncturele risico's en exploitatierisico's binnen het grondbedrijf. Tevens met als doel indien noodzakelijk de verlies voorziening grondexploitatie te kunnen aan vullen.

De toevoeging van € 1.223.002,- heeft betrekking op de resultaatbestemming 2018.

Reserve vrije bestedingsruimte

Bedragen x €1.000
Reserve vrije bestedingsruimte Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9801006 Reserve vrije bestedingsruimte 6.823 659 3.144 4.338
De reserve vrije bestedingsruimte is bedoeld om eenmalige projecten te financieren die gedurende een jaar plaatsvinden en die niet uit de exploitatie bekostigd kunnen worden.
De reserve vrije bestedingsruimte is de vrij besteedbare algemene reserve. In 2019 zijn voor de volgende onderwerpen middelen uit de reserve vrije bestedingsruimte onttrokken.
 

De toevoegingen betreffen:

 • Resultaat 2018 (€ 574.741,-)
 • Storting vanuit dekkingreserve t.b.v. Eindhovenseweg (€ 84.000,-)

Onttrekkingen aan de reserve vrije bestedingsruimte
 • Resultaat 1e berap (€ 230.285,-)
 • Resultaat 2e berap (€ 848.212,-)
 • Kosten t.b.v. Eindhovenseweg (€ 207.339,-)
 • Kosten organisatie ontwikkeling (€ 20.000,-)
 • Kosten civiele kunstwerken bruggen (€ 3.871,-)
 • Kosten groenbeleidsplan grijs voor groen uit resultaatbestemming 2018 (€ 14.602,-)
 • Kosten civiele kunstwerken fontein vijver (€ 11.300,-)
 • Kosten wachtgelden wethouders 1e berap 2019 (€ 69.439,-)
 • Incidenteel tekort 2019 (€ 561.462,-)
 • Kosten openbaar groen uit resultaat bestemming 2018 (€ 18.125,-)
 • Bijdrage instandhouding zwemvoorzieningen (€ 120.000,-) 
 • Toegankelijke bushaltes (€ 54.872,-)
 • Mobiliteitsvisie (€ 29.730,-)
 • Groeipad centrum ontwikkeling (€ 150.000,-)
 • Bedrijfsvoering Ekkersrijt (€ 23.911,-)
 • Quickscan energievisie (€ 24.155,-)
 • Verkoop groenstroken (€ 73.427,-)
 • Groeipad infrastructurele werken (€ 200.000,-)
 • Bestemminsplan Ekkersrijt (€ 16.353,-)
 • Omgevingswet (€ 105.064,-)
 • Groeipad centrumontwikkeling (€ 40.000,-)
 • Voorbereidingen Breugel, Bongers en Dorpsplein (€ 12.625,-)
 • Subsidie verduurzaming Emiliusschool (€ 50.000,-)
 • Vennootschapsbelasting 2019 (€ 208.406,-)
 • Opvang vluchtelingen (€ 32.690,-)
 • Jeugdbeleid (€ 9.800,-)
 • Uitvoering motie bestuurlijke vernieuwing (€ 8.819,-)

Reserve algemene risicoreserve

Bedragen x €1.000
Reserve algemene risicoreserve Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9801007 Reserve algemene risicoreserve 2.681 0 0 2.681
In maart 2013 is de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In deze nota is berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is. Besloten is dat de risicoanalyse regelmatig wordt geactualiseerd en dat deze actualisatie wordt gekoppeld met de P&C-cyclus. Dit gebeurt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Voor verder toelichting over deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Reserve aanleg west-structuur

Bedragen x €1.000
Reserve aanleg west-structuur Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802001 Reserve aanleg West-structuur 32 0 0 32
De reserve is destijds gevormd om ten laste van de gemeente Son en Breugel investeringen in verband met de A50 te dekken. Met deze reserve worden de procedurele lasten gedekt van de af te wikkelen planschades. In verband met nog huidige lopende procedures wordt voorgesteld om de reserve te handhaven.

Reserve recreatie en natuurgebied west

Bedragen x €1.000
Reserve recreatie en natuurgebied west Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802004 Reserve recreatie en natuurgebied West 84 0 0 84
Deze reserve heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en invulling van dit gebied. Naast deze reserve, die is opgebouwd uit eigen middelen, bevat de voorziening Bijdrage financiering schap Bosgebied West op 1-1-2017 een bedrag van € 150.000,-, dat eveneens ingezet kan worden voor de ontwikkeling van dit gebied.
Deze reserve kon nog tot 31-12-2016 aangewend worden voor projecten die in het kader van de ontwikkeling van dit gebied worden uitgevoerd. In de commissie GZ van 6 maart 2017 en de gemeenteraad van 30 maart 2017 is de eindrapportage aan de orde geweest. De onttrekking betreft de aanleg van de oversteek Bestseweg en is gestort in een de dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg. Hiermee is het project afgerond. De overige middelen in deze reserve blijven conform het raadsbesluit van 30-03-2017 behouden voor Bosgebied West.  

Reserve verkoop Obragas

Bedragen x €1.000
Reserve verkoop Obragas Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802017 Reserve verkoop Obragas 2.366 0 19 2.347
Deze reserve is in 2003 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Obragas.
De onttrekking betreft;
 • Beleidsnota duurzaamheid € 18.964,-

Reserve aandelen verkoop HNG

Bedragen x €1.000
Reserve aandelen verkoop HNG Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802031 Reserve aandelen verkoop HNG 164 0 79 85
Begin jaren 90 heeft de gemeente haar aandelen in het HNG (Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten) verkocht aan de BNG. Uitbetaling van de verkoopsom vindt plaats in 25 gelijke jaarlijkse termijnen van € 91.124,-. Deze termijnen bestaan uit zowel aflossing als rente. In verband met de notitie rente van de commissie BBV moet de rentebaat apart geboekt worden in de exploitatie. De aflossing 2019 voor de lenig bedraagt € 78.950,-.
Tegenover deze reserve (totaal van de nog te ontvangen bijdragen) staat op de balans bij Financiële Vaste Activa het actief opgenomen (waarop jaarlijks wordt afgeschreven), dit is conform Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) opgenomen. Het “actief” en de reserve zijn communicerende vaten. Zodra de laatste termijn is ontvangen is zowel het restantbedrag van de investering als het restantbedrag van de reserve € 0,-. 

Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel

Bedragen x €1.000
Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802041 Reserve centrumontwikkeling Son en Breugel 3.176 0 152 3.024
De reserve wordt nu reeds benut voor de bekostiging van de diverse feitelijke ontwikkelingen in het centrum. Dit is niet de enige post waaruit de centrum projecten hun bekostiging kunnen vinden. Het Groeipad Centrum Son en Breugel is hierbij de belangrijkste dekkingsbron. Deze reserve is in 2016 betrokken bij de financiële analyse rond dekking kosten centrumprojecten die in 2017 ter besluitvorming zullen worden voorgelegd. Het betreft daarbij dan minimaal de projecten Gemeentehuis, MFA en deels voor een invulling van de parkeercapaciteit. 
 
De onttrekking betreffen: 
 • Vestzaktheater (€ 4.000,-)
 • Tijdelijke huisvesting fase 2 (€ 132.927,-)
 • MFA Kerkplein Son (€ 14.878,-)

Egalisatiereserve wegen

Bedragen x €1.000
Egalisatiereserve wegen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802042 Egalisatiereserve wegen 290 0 72 218

Deze reserve is gevormd om de in de exploitatie resterende middelen voor wegen beschikbaar te kunnen houden voor de wegen. De lasten in de exploitatie zijn daardoor in de jaren gelijkmatig.

De onttrekking betreft de kosten voor het omhoog brengen van het onderhoudsniveau van trottoirs van C naar B voor € 71.540,-.

Reserve samenwerking I&A aandeel Son

Bedragen x €1.000
Reserve samenwerking I&A aandeel Son Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802047 Reserve samenwerking I&A aandeel Son 381 0 23 359
Deze reserve is in 2008 gevormd in het kader van de samenwerking tussen de gemeente Nuenen ca. en de gemeente Son en Breugel op het gebied van I&A. Vanaf 1-1-2014 is I&A overgegaan naar Dienst Dommelvallei. In het Informatie Beleidsplan (IBP) 2016-2020 is inzichtelijk gemaakt welke kosten voor de komende jaren noodzakelijk zijn.
De onttrekking van € 22.501,- betreft de kosten voor I&A bij Dienst Dommelvallei.

Reserve projectmatig werken

Bedragen x €1.000
Reserve projectmatig werken Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802056 Reserve projectmatig werken 249 0 104 145

Deze reserve is bedoeld om verdere concrete invulling te kunnen geven aan het concept “projectmatig werken”.

De onttrekking betreffen:

 • Omgevingswet (€ 86.198,-)
 • Projectleiding gemeentelijk bossen (€ 17.914,-) 

Reserve jeugd en jongerencentrum

Bedragen x €1.000
Reserve jeugd en jongerencentrum Balanswaarde 1-1-2019 Onttrekking Toevoegingen Balanswaarde 31-12-2019
9802057 Reserve jeugd en jongerencentrum 211 0 0 211

Deze reserve is ter dekking voor eventuele investeringen ten behoeve van een Jeugd en Jongeren accommodatie.

Reserve natuurcompensatie

Bedragen x €1.000
Reserve natuurcompensatie Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802059 Reserve natuurcompensatie 150 0 0 150
De Gemeente Son en Breugel heeft in 2012 een financiële bijdrage ontvangen ten behoeve van natuurontwikkeling binnen de gemeentegrenzen dan wel in de omgeving van de gemeente.
 

Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt

Bedragen x €1.000
Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802061 Reserve infrastructurele werken. Ekkersrijt 1.173 200 1.188 185

Bij de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling Industrieschap Ekkersrijt is er besloten een aparte bestemmingsreserve te vormen voor toekomstige infrastructurele ontwikkelingen. Deze reserve dient voor infrastructurele werken zoals het aanleggen van de Slowlane, het aanleggen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), ontbrekende schakels in het fietsnetwerk op Ekkersrijt en voor de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het Hoofdwegennet.

De toevoeging van € 200.000,- betreft het groeipad majeure infrastructurele werken.

De onttrekkingen betreffen:

 • Overbrengen van het saldo naar de dekkingsreserve Eindhovenseweg (€ 1.173.000,-)
 • Visie Eindhovenseweg - groenstrook (€ 15.000,-)

Reserve uitvoering groenbeleidsplan

Bedragen x €1.000
Reserve uitvoering groenbeleidsplan Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802062 Reserve uitvoering groenbeleidsplan 132 0 0 132
Onze gemeente heeft een bijzonder groene uitstraling. Deze groene identiteit vinden we belangrijk en de grote waarde van de omringende natuur willen we bewaken en waar mogelijk versterken. Om dit te kunnen doen is een groenbeleidsplan gemaakt met daaraan gekoppeld een uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma van het groenbeleidsplan heeft een doorlooptijd van 10 jaar. Voor uitvoering van dit programma is een reserve uitvoering groenbeleidsplan gevormd.
 

Dekkingsreserve centrum Breugel

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve centrum Breugel Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802064 Dekkingsreserve centrum Breugel 3.908 0 0 3.908

De toevoeging betreft de storting uit de reserve verkoop Obragas.

Reserve veiligheidsgelden VRBZO

Bedragen x €1.000
Reserve veiligheidsgelden VRBZO Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802071 Reserve veiligheidsgelden VRBZO 48 0 0 48

Deze reserve is in de 2e bestuursrapportage 2017 gevormd ten behoeve van bedrijfscontrole en buurtpreventie.

Reserve Bosbeheer

Bedragen x €1.000
Reserve Bosbeheer Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802078 Reserve Bosbeheer 0 85 0 85

Deze reserve is in 2019 ingesteld ten behoeve van het Bosbeheer. De storting komt uit de opbrengst van de grondverkoop van bosgronden aan Staatsbosbeheer.

Het op het orde brengen van het onderhoud in het bosgebied brengt aanvullende kosten met zich mee. Deze kosten komen vanaf 2020 en worden geschat op € 85.000,-. Deze kosten bestaan uit:

 • Opstellen beheerplan inclusief begeleiding (€ 25.000,-)
 • Bodemonderzoek (€ 10.000,-)
 • Nulbeurt onderhoud en toegangsbordjes (€ 50.000,-)

Reserve nieuwbouw sporthal

Bedragen x €1.000
Reserve nieuwbouw sporthal Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802011 Reserve nieuwbouw sporthal 3.350 0 99 3.251

Deze reserve houdt verband met het dossier “nieuwbouw sporthal” en dient voor de (gedeeltelijke) afdekking van de investeringsuitgaven van de sporthal de Landing. De duurzaamheidsmaatregelen, bouw van de 2e verdieping en de bouw van de sport en fitness ruimte worden gedekt uit de exploitatie. De onttrekking van € 98.520,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering voor de nieuwbouw sporthal.

Reserve renovatie de Bongerd

Bedragen x €1.000
Reserve renovatie de Bongerd Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802012 Reserve renovatie de Bongerd 131 0 13 118

De reserve is gevormd om de kosten van de renovatie van de sporthal de Bongerd te dekken. De onttrekking van €13.133,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering renovatie de Bongerd.

Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf

Bedragen x €1.000
Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802039 Reserve nieuwbouw brandweerkazerne + werf 2.646 0 76 2.571
Deze reserve is in 2007 gevormd om de kapitaallasten die voortvloeien uit de nieuwbouw van de brandweerkazerne en de werf te dekken.
Op 1-1-2014 zijn alle aan brandzorg gerelateerde taken naar de veiligheidsregio Brabant- Zuidoost over gegaan. Om BTW technische reden is ervoor gekozen om het brandweerdeel van het combigebouw te verkopen aan het VRBZO tegen de boekwaarde per 31-12-2013 zijnde € 1.173.768,- Na de herzieningsperiode wordt de kazerne terug geleverd aan de gemeente tegen de dan geldende boekwaarde (€ 939.014,-)
De middelen in deze reserve worden benut voor de volgende twee zaken:
1. Een bedrag van € 939.014,- voor de terugkoop op 1-1-2020 van het brandweerdeel van het combigebouw. Door het geld hiervoor te reserveren is het mogelijk om de terugkoop weer budgettair neutraal in de begroting te verwerken.
2. Een bedrag van € 234.754,- om de huurpenningen die betaald moeten worden aan het VRBZO te bekostigen. Afgesproken is dat een huur betaald zal worden aan het VRBZO die gelijk is aan de kapitaallasten die de gemeente zou hebben. Omdat deze kapitaallasten gedekt werden uit deze reserve worden de huurpenningen op dezelfde wijze gedekt.
De onttrekkingen betreffen:
 • Dekking van de afschrijvingslasten en een deel voor de huur van het verkochte deel van het combigebouw (€ 46.268,-)
 • Huur brandweerdeel combigebouw (€ 29.344,-)

Reserve dak Emiliusschool

Bedragen x €1.000
Reserve dak Emiliusschool Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802051 Reserve dak Emiliusschool 318 0 17 302

Binnen het huisvestingsprogramma 2009 voor het onderwijs wordt voorzien in een investering ten behoeve van het dak van de Emiliusschool. De onttrekking van € 16.750,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering voor het dak Emiliusschool.

Reserve Vijverbergschool

Bedragen x €1.000
Reserve Vijverbergschool Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802052 Reserve Vijverbergschool 110 0 10 100

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringskosten voor het opknappen van de Vijverberg. De onttrekking van € 10.038,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in de Vijverberg school.

Reserve optimalisatie sportpark SBC

Bedragen x €1.000
Reserve optimalisatie sportpark SBC Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802053 Reserve optimalisatie sportpark SBC 566 0 38 528

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in de verdere optimalisatie van het sportpark SBC. De onttrekking van € 37.738,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in de optimalisatie van het sportpark SBC.

Reserve onderwijshuisvesting 2010

Bedragen x €1.000
Reserve onderwijshuisvesting 2010 Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802054 Reserve onderwijshuisvesting 2010 3 0 3 0

Deze reserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen in het kader van de aanvragen onderwijshuisvesting 2010. De onttrekking van € 3.380,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering. 

Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool

Bedragen x €1.000
Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802060 Reserve aanpassing Bongerd tbv boksschool 30 0 1 28
Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor de bouwkundige aanpassingen aan de sporthal de Bongerd voor de huisvesting van de boksschool.
De onttrekking van € 1.480,- is gelijk aan de jaarlijkse afschrijving van de investering in aanpassingen Bongerd ten behoeve van de boksschool. 

Reserve verledden

Bedragen x €1.000
Reserve verledden Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802063 Reserve verledden 2.742 0 0 2.742

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project verledden waarbij zowel masten als armaturen worden vervangen. In 2016 is er conform besluit bij de kadernota € 3.741.585,- gestort vanuit de reserve vrije bestedingsmiddelen. In de 1e berap van 2018 is er besloten € 1.000.000,- af te ramen in vanwege een gunstige aanbesteding.

Reserve parkeren Centrum Son

Bedragen x €1.000
Reserve centrum Breugel Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802065 Reserve Parkeren Centrum Son 568 0 0 568

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor het project parkeren centrum Son.

Reserve renovatie kunstgrasvelden

Bedragen x €1.000
Reserve parkeren centrum Son Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802066 Reserve renovatie kunstgrasvelden 986 0 0 986

De dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van investeringen renovatie kunstgrasvelden. 

Reserve slowlane ekkersrijt

Bedragen x €1.000
Reserve slowlane Ekkersrijt Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802068 Reserve slowlane ekkersrijt 139 0 1 138

De dekkingsreserve Slowlane Ekkersrijt is gevormd vanuit de reserve infrastructurele werken Ekkersrijt ter dekking van kapitaallasten voor de investering slowlane Ekkersrijt.

Reserve fietsoversteek Bestseweg

Bedragen x €1.000
Reserve fietsoversteek Bestseweg Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802069 Reserve fietsoversteek bestseweg 148 0 6 143

De dekkingsreserve fietsoversteek Bestseweg is gevormd vanuit de reserve recreatie en natuurgebied west, ter dekking van kapitaallasten voor de investering fietsoversteek Bestseweg.

Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting

Bedragen x €1.000
Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802070 Reserve gemeentehuis losse werkplekinrichting 270 0 0 270

Deze reserve in 2017 gevormd voor investeringen in losse werkplekken in het gemeentehuis. 

Reserve nieuwbouw sporthal de Bongerd

Bedragen x €1.000
Reserve nieuwbouw sporthal de Bongerd Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802072 Reserve nieuwbouw sporthal de bongerd 190 0 0 190

In het raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Breugel Bruist! 2017 van 21 december 2017 is besloten om een dekkingsreserve ‘Nieuwbouw de Bongerd’ te vormen ten laste van de reserve centrum Breugel, vooralsnog voor het bedrag van € 190.000,-, ter bekostiging van de toekomstige kapitaallasten.

Reserve Ruysdaelstraat kst omgeving school

Bedragen x €1.000
Reserve Ruysdaelstraat kst omgeving school Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802073 Reserve ruysdaelstraat kst omgeving school 50 0 1 49

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de investering voor Ruysdaelstraat kosten omgeving school.

Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve infrastructurele werken Ekk-Eindhovenseweg Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802074 Reserve infr werken ekk- eindhovenseweg 0 1.459 46 1.413

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de de investeringen voor infrastructurele werken Ekkersrijt-Eindhovenseweg. 

De onttrekking betreft de planontwikkeling 2e ontsluiting Ekkersrijt voor € 45.635,-.

Reserve aankoop units bibliotheek

Bedragen x €1.000
Reserve aankoop units bibliotheek Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802076 Reserve aankoop units bibliotheek 192 0 0 192

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de aankoop van units voor de bibliotheek. 

Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg

Bedragen x €1.000
Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Onttrekking Balanswaarde 31-12-2019
9802077 Dekkingsreserve visie Eindhovenseweg 0 15 0 15

Deze reserve is gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten die voortvloeien uit de kosten voor de visie Eindhovenseweg.

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen

Voorziening pensioenoverdracht wethouders

Bedragen x €1.000
Voorziening pensioenoverdracht wethouders Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9806021 Voorziening pensioenoverdracht wethouders 941 643 24 1.560
Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen is afhankelijk van de diensttijd als wethouder en komt tot uitkering na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
De hoogte van de voorziening wethouderspensioenen wordt bepaald op basis van zogenaamde actuariële waardeberekeningen. Bij deze berekeningen is een rekenrente gehanteerd van 0,290%. Vorig jaar bedroeg deze 1,577%. Deze forse daling van de rekenrente leidt tot een aanzienlijke toename van de benodigde voorziening. Er is afgerond € 24.240,- uit de voorziening onttrokken voor lopende pensioenverplichtingen en € 643.083,- toegevoegd om de voorziening op het benodigde peil te brengen. 

Voorziening onderhoud gebouwen

Bedragen x €1.000
Voorziening onderhoud gebouwen Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9806002 Voorziening onderhoud gebouwen 829 75 0 904

In de raad van 2 december 2015 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebouwen in de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks wordt conform begroting € 75.000,- toegevoegd aan de voorziening. De onttrekkingen betreffen uitgaven van groot onderhoud van de gebouwen.

Voorziening riolering

Bedragen x €1.000
Voorziening riolering Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Vrijgevallen bedragen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9806009 Voorziening riolering 2.162 0 174 0 1.988

In 2016 is een nieuw vGRP opgesteld waarin het college haar visie heeft neerlegt voor de komende zes jaar. Hierin is een overzicht van benodigde investeringen voor verbeter- en vervangingsmaatregelen opgenomen. De voor riolering ontvangen middelen blijven via deze voorziening beschikbaar voor riolering. Het negatieve exploitatieresultaat van € 173.894,- van riolering is in 2019 onttrokken aan deze voorziening.

Voorziening afval

Bedragen x €1.000
Voorziening afval Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9806010 Voorziening afval 0 36 0 36

De voor afval ontvangen middelen blijven via deze voorziening beschikbaar voor afval. Het exploitatieresultaat van afval van  € 35.781,- is in 2019 toegevoegd aan deze voorziening.

Voorziening afgesloten complexen GB

Bedragen x €1.000
Voorziening afgesloten complexen GB Balanswaarde 1-1-2019 Toevoegingen Aanwending Balanswaarde 31-12-2019
9806036 voorziening Afgesloten complexen GB 0 241 0 241

Deze voorziening is in 2019 ingesteld om kosten vanuit al afgesloten complexen van het grondbedrijf te dekken.