Toelichting op de balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.856 1.652
Totaal Immateriële vaste activa 1.856 1.652
Totaal Activa 1.856 1.652

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Balans-waarde 31-12-2019
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 1.652 204 0 0 0 0 1.856
Totaal 1.652 204 0 0 0 0 1.856

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
In 2019 zijn de voorbereidingskosten voor de grex Centrum Son geactiveerd voor € 204.473,-. Volgens de regels van het BBV mogen voorbereidingskosten van een grondexploitatie worden geactiveerd. Sloopkosten vallen binnen de kostensoortenlijst en mogen als voorbereidingskosten voor een grex worden aangemerkt. Hierdoor is het mogelijk om indien een grex binnen vijf jaar wordt opgesteld voor de oude locatie, de kosten te activeren.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaand uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut 31.196 28.041
Investeringen met een economisch nut, dekking door heffing 6.806 6.841
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.636 3.156
Totaal Materiële vaste activa 41.638 38.038
Totaal Activa 41.638 38.038

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 In-veste-ringen Des-investe-ringen Af-schrij-vingen Bij-dragen van derden Af-waarde-ring Boek-waarde 31-12-2019 Voor-zien-ing Balans-waarde 31-12-2019
Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen 1.478 626 0 0 0 0 2.104 0 2.104
Woonruimten 877 0 0 4 0 0 960 88 872
Bedrijfsgebouwen 19.249 1.795 0 592 0 0 20.452 0 20.452
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 38 14 0 3 14 0 35 0 35
Vervoermiddelen 133 64 0 39 0 3 155 0 155
Machines, apparaten en installaties 972 480 0 31 0 0 1.422 0 1.422
Overige materiele vaste activa 5.294 1.199 142 195 0 0 6.279 123 6.156
Activa in erfpacht 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Investeringen met economisch nut 28.041 4.179 142 865 14 3 31.407 211 31.196
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.841 81 0 117 0 0 6.806 0 6.806
Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 6.841 81 0 117 0 0 6.806 0 6.806
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.156 757 0 11 266 0 3.636 0 3.636
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 3.156 757 0 11 266 0 3.636 0 3.636
Totaal 38.038 5.017 142 992 280 3 41.849 211 41.638

Investeringen met economisch nut
Gronden en terreinen
In 2019 zijn er gronden aangekocht die betrekking hebben op bosgebied Sonse Bergen, Bokt en het Combigebouw.

Woonruimten
Er is een voorziening gevormd voor de aankoop van de Torenstraat 5. Deze voorziening is gevormd omdat dit pand te hoog is gewaardeerd.

Bedrijfsgebouwen
In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor nieuwbouw en renovatie van het gemeentehuis, sporthal De Bongerd en kinderopvang.

Vervoermiddelen
In 2019 is er geïnvesteerd in een tractor Claas.

Machines, apparaten en installaties
Dit jaar is er geïnvesteerd in het controleren en repareren van drukriolering en het vervangen van elektromechanische gemalen.

Overige materiële vaste activa
In 2019 hebben investeringen plaatsgevonden voor de losse werkplekinrichting van het gemeentehuis en vervanging kunstgrasvelden.

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Er hebben investeringen plaatsgevonden voor het relinen van diverse projecten.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
In 2019 zijn er investeringen geweest in het verledden van de openbare verlichting, slowlane Ekkersrijt en in het reconstrueren van diverse wegen.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa bestaande uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen 70 70
Leningen aan: overige verbonden partijen 69 87
Overige langlopende leningen 1.505 1.153
Totaal Financiële vaste activa 1.644 1.309
Totaal Activa 1.644 1.309

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving Balans-waarde 1-1-2019 Inves-te-ringen Desin-veste-ringen Af-schrij-vingen Aflos-sing Bijdra-gen van derden Af-waar-dering Balans-waarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen 70 0 0 0 0 0 0 70
Leningen aan:
- Overige verbonden partijen 87 0 0 0 17 0 0 69
Overige langlopende leningen 1.153 625 0 0 261 0 12 1.505
Totaal 1.309 625 0 0 278 0 12 1.644

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Betreft gelden waar een aandelenbezit tegenover staat. Betreft voor onze gemeente de BNG en waterleidingmaatschappij (voorheen) Oost-Brabant. Tegenover deze kapitaalverstrekking staan dividenduitkeringen.

Leningen aan overige verbonden partijen
Dit betreft de lening aan het SBBE.

Overige langlopende leningen
Dit betreft leningen die verstrekt zijn aan sportverenigingen en begraafplaats Wolfswinkel. Zowel rente als aflossing over de verstrekte geldleningen wordt bij alle leningen ontvangen.

Aan de Stichting Begraafplaats en Uitvaartcentrum Wolfswinkel zijn  3 geldleningen verstrekt. De renteloze achtergestelde lening van € 204.201,-, die in 2000 beschikbaar is gesteld voor het rendabel exploiteren van de begraafplaats, is volledig afgewaardeerd vanaf 2000. De 2 geldleningen die beschikbaar zijn gesteld voor de bouw van een aula zijn afgewaardeerd met   49.911 omdat de taxatiewaarde van de panden minder is dan de geldlening.

Tevens is er een renteloze geldlening verstrekt aan stichting IJsfeest, deze is bij verstrekking volledig afgewaardeerd.

Conform de vereisten van het BBV is de afwaardering op de balans in mindering gebracht op de overige langlopende geldleningen.

Tevens staat hier opgenomen het HNG-depot. Tegenover dit depot is een reserve opgenomen met een gelijke waarde als de openstaande schuld. De verantwoording van het HNG-depot is conform BBV.

De gemeente heeft leningen verstrekt aan de burgers voor het zonnepanelenproject voor een bedrag van € 625.058,-.

Vlottende activa

Voorraad
Van de voorraad kan het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Balans- waarde 31-12-2018 Vermeer- dering Vermin- dering Balans- waarde 31-12-2019
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 6.934 2.173 7.117 1.990
Gereed product en handelsgoederen 3 8 0 11
Totaal 6.937 2.181 7.117 2.001
Voorziening verlies grex 1.887 38 592 1.333
Saldo (totaal minus voorziening) 5.049 2.143 6.525 668

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:

Omschrijving Boek- waarde 1-1-2019 Vermeer- deringen Vermin- deringen Winst- uitname Boek- waarde 31-12-2019 Voorziening dekking verliessaldi Balans- waarde 31-12-2019
Sonnius Park 5.723 1.185 5.880 613 1.641 1.641
Complex Ekkersrijt 978 259 1.237 0 0 0
Complex Breugel Bruist 233 116 0 0 349 1333 -984
Totaal onderhanden werk, gronden in exploitatie 6.934 1.560 7.117 613 1.990 1.333 657
Omschrijving complex Boekwaarde 31-12-2019 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd eind- resultaat (nominale waarde) Geraamd eind- resultaat (contante waarde)
Sonnius Park 1.640.911 7.874.019 11.894.207 -2.379.277 -2.764.839
Complex Ekkersrijt 0 0 0 0 0
Complex Breugel Bruist 348.734 2.041.263 975.915 1.414.082 1.332.521
Totaal 1.989.645 9.915.282 12.870.122 -965.195 -1.432.318

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving Boek- waarde 31-12-2019 Voorziening oninbaarheid Balans- waarde 31-12-2019 Balans- waarde 1-1-2019
Vorderingen op openbare lichamen 2.432 0 2.432 3.118
Rekening-courantverhouding met het rijk 17 0 17 2.604
Rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen -127 0 -127 -210
Overige vorderingen 2.311 46 2.265 4.227
Overige uitzettingen 2 0 2 2
Totaal 4.635 46 4.589 9.741

In vergelijking tot de jaarstukken 2018 waren de 'overige uitzettingen' € 0,- deze post stond vorig jaar onder 'overig vorderingen'.

Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Verslagjaar
(1) Drempelbedrag 330
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 100 260 167 156
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 230 70 163 174
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0
(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 43.991
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 43.991
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 Drempelbedrag 330
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) 8.957 23.685 15.368 14.379
(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92
(2) - (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 100 260 167 156

Liquide middelen

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Liquide middelen
Kassaldi 2 1
Banksaldi 5 1
Totaal Liquide middelen 7 2
Totaal Activa 7 2

Overlopende activa

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Activa
Overlopende activa
Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 127 0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen 393 1.049
Totaal Overlopende activa 520 1.049
Totaal Activa 520 1.049

De specificatie van het verloop van nog te ontvangen bedragen per subsidie:

Omschrijving Stand 1-1-2019 Toevoegingen Ontvangen bedragen Stand 31-12-2019
Algemene uitkering (het Rijk) 0 127 0 127
Totaal 0 127 0 127

Vaste passiva

Eigen vermogen
Een gedetailleerd overzicht is te vinden in paragraaf ‘Reserves en voorzieningen’ en de daarbij behorende toelichting, die verderop in dit boekwerk zijn opgenomen. Het eigen vermogen bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve 12.446 13.709
Bestemmingsreserve 24.616 24.804
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 1.927 1.798
Totaal Eigen vermogen 38.990 40.311
Totaal Passiva 38.990 40.311

Voorzieningen
Een uitgebreide toelichting over het verloop van de voorzieningen is terug te vinden in paragraaf 'Reserves en voorzieningen’.

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Voorzieningen.
Voorzieningen 4.730 3.933
Totaal Voorzieningen. 4.730 3.933
Totaal Passiva 4.730 3.933

Vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een rente typische looptijd langer dan 1 jaar is als volgt:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer
Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige financiële instellingen 2.727 2.580
Waarborgsommen 12 12
Totaal Vaste schulden, met een rente typische looptijd van één jaar of langer 2.740 2.592
Totaal Passiva 2.740 2.592

De rentelast van de langlopende schulden bedraagt € 80.595,-.

Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De samenstelling van deze schulden blijkt uit de financieringsstaat die opgenomen is in de paragraaf financiering.

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 200 4.000
Banksaldi. 159 411
Overige schulden 1.701 3.410
Totaal Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 2.060 7.821
Totaal Passiva 2.060 7.821

Overlopende passiva

Bedragen x €1.000
Balans 2019 2018
Passiva
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen 1.253 1.140
Vooruit ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen 1.150 1.043
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 0 0
Totaal Overlopende passiva 2.404 2.183
Totaal Passiva 2.404 2.183

De specificatie van het verloop van vooruit ontvangen bedragen per subsidie.

Omschrijving Stand 1-1-2019 Vooruitontvangsten Lasten Stand 31-12-2019
Subsidie Rijkswaterstaat VANG-HHA (overige Nederlandse overheidslichamen) 30 0 14 16
Subsidie Slowlane Brainport Avenue (overige Nederlandse overheidslichamen) 1.013 502 776 739
Algemene uitkering (het Rijk) 0 395 0 395
Totaal 1.043 897 790 1.150