Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuurlijke zaken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 168 0 168 93 0 93
0.1 Bestuur 0 1.340 -1.340 0 1.430 -1.430 148 1.892 -1.745

Programma 2. Publieke dienstverlening

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 20 0 20 0 0 0
0.2 Burgerzaken 110 603 -493 233 685 -452 245 684 -439

Programma 3. Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 29 0 29 79 0 79 29 0 29
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4 828 -824 4 828 -824 4 811 -807
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 495 -487 8 567 -559 21 492 -471

Programma 4. Verkeer en vervoer

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 1.572 1.393 179 2.285 1.608 677 1.636 1.393 243
2.1 Verkeer en vervoer 24 1.498 -1.474 45 1.813 -1.768 86 1.575 -1.489
2.2 Parkeren 0 49 -49 0 16 -16 0 16 -16
2.5 Openbaar vervoer 0 14 -14 0 127 -127 0 67 -67

Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 364 0 364 588 0 588 355 0 355
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 7 -7 0 7 -7 0 7 -7
4.2 Onderwijshuisvesting 141 959 -818 141 959 -818 136 887 -751
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 10 412 -403 10 462 -453 15 479 -464
5.1 Sportbeleid en activering 0 138 -138 0 142 -142 0 126 -126
5.2 Sportaccommodaties 135 495 -360 135 621 -486 158 601 -443
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 63 603 -540 63 603 -540 61 483 -421
5.4 Musea 0 7 -7 0 9 -9 0 4 -4
5.5 Cultureel erfgoed 9 112 -103 9 76 -67 7 42 -35
5.6 Media 36 449 -414 36 349 -314 30 353 -324

Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 36 0 36 49 15 34 36 15 21
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 27 1.254 -1.228 27 1.549 -1.523 24 1.446 -1.422

Programma 7. Sociale zaken

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
6.3 Inkomensregelingen 3.289 4.076 -787 3.289 4.083 -794 2.945 3.654 -709
6.4 Begeleide participatie 0 931 -931 0 931 -931 0 795 -795
6.5 Arbeidsparticipatie 0 431 -431 0 435 -435 0 371 -371

Programma 8. Zorg en welzijn

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 147 0 147 33 0 33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 165 1.920 -1.755 165 2.008 -1.843 232 1.890 -1.658
6.2 Wijkteams 0 827 -827 0 1.041 -1.041 0 957 -957
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 605 -605 0 580 -580 0 684 -684
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 224 2.155 -1.931 175 1.969 -1.794 148 2.325 -2.177
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 1.720 -1.720 0 2.887 -2.887 5 2.957 -2.952
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 45 -45 0 5 -5 0 19 -19
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 148 -148 0 148 -148 0 227 -227
7.1 Volksgezondheid 0 650 -650 0 634 -634 0 620 -620

Programma 9. Milieu en Duurzaamheid

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 44 0 44 43 0 43
7.2 Riolering 1.351 900 451 1.433 982 451 1.253 816 437
7.3 Afval 1.698 1.318 380 1.698 1.398 300 1.707 1.350 357
7.4 Milieubeheer 25 416 -391 25 525 -500 24 696 -672

Programma 10. Ruimtelijke inrichting

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 125 0 125 545 85 460 265 85 180
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 137 103 34 703 189 514 894 177 717
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0 0 0 12 -12
8.1 Ruimtelijke ordening 429 1.087 -658 429 1.698 -1.269 1.011 911 100
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.913 11.981 -67 10.469 10.514 -45 7.858 7.224 635
8.3 Wonen en bouwen 629 627 2 629 627 2 674 633 41

Programma 11. Economie

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
3.1 Economische ontwikkeling 33 124 -91 33 124 -91 26 131 -105
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 16 -16 0 115 -115 0 42 -42
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 20 24 -4 20 24 -4 16 25 -10
3.4 Economische promotie 33 78 -46 33 78 -46 29 83 -53

Programma 12. Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
0.10 Mutaties reserves 948 0 948 2.945 200 2.745 2.451 200 2.251
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 472 -472 0 1.927 -1.927
0.4 Overhead 40 5.628 -5.588 40 6.419 -6.379 121 6.094 -5.973
0.5 Treasury 556 140 416 614 91 524 656 203 453
0.61 OZB woningen 2.082 80 2.003 2.082 80 2.003 2.152 100 2.052
0.62 OZB niet-woningen 1.781 11 1.770 1.781 11 1.770 1.759 14 1.745
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 9 35 -26 9 35 -26 18 31 -14
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 18.703 0 18.703 18.927 0 18.927 19.244 0 19.244
0.8 Overige baten en lasten 308 56 253 308 -87 396 0 11 -11
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 277 -277 0 277 -277 0 10 -10

Totaal

Bedragen x €1.000
Omschrijving Primaire begroting 2019 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal 47.064 47.064 0 50.443 50.443 0 46.649 46.649 0